Stäng

Alla för universitetet och universitetet för alla - universitetsdemokratin påverkar våra liv

15.9.2022

Alla för universitetet och universitetet för alla - universitetsdemokratin påverkar våra liv

BLOGG

Idag, den 15 september, firar vi den internationella dagen för demokrati. Demokrati förknippas kanske först och främst med en stat, men demokrati är ett viktigt begrepp också för samfund och organisationer. Överallt där vi fattar beslut om gemensamma ärenden som berör alla, ska alla också ha en likvärdig möjlighet att påverka. Diskussioner om universitetsdemokratin pågår hela tiden, men vad är ett demokratiskt universitet för studenterna?

 

Öppenhet är en av grundpelarna för universitetsdemokratin

På universitetet fattas en stor mängd beslut som berör varje medlem i universitetssamfundet – studenterna, professorerna och universitetets övriga personal. De här tre grupperna ska enligt lagen vara representerade i universitetets centrala beslutsfattande organ. Denna representation av de tre grupperna kallas för trepartsmodell. En av hörnstenarna i universitetsdemokratin är medlemmarnas jämställdhet vid beslutsfattandet inom universitetet. Det historiska beslut som styrelsen för Helsingfors universitet fattade i början av året om att förändra kollegiets sammansättning så att den grundar sig på ett trepartssamarbete är ett viktigt steg mot jämlikhet. Det är med andra ord en oerhört viktig demokratihandling att man nu övergått till trepartsmodellen. På detta sätt betonar man inte bara att varje medlem i universitetssamfundet har ett värde, utan de olika gruppernas möjligheter att påverka i frågor som berör dem har också förbättrats.

För att universitetsdemokratin ska förverkligas behöver vi öppenhet och tillgänglighet vid beslutsfattandet. Då beslut fattas sker en stor del av påverkansarbetet redan innan mötena. Därför är det viktigt att dokumenten är tillgängliga och då man deltar i beredningsprocesserna främjas samtidigt ett tillgängligt och demokratiskt beslutsfattande. Då universitetet auditerades, dvs. genomgick en opartisk bedömning, kom det fram att det kan vara svårt för studenterna att få sin röst hörd på universitetet.  Därför är det viktigt att universitetssamfundets medlemmar kan påverka i frågor under hela beslutsprocessen.

Studenterna deltar i universitetsdemokratin också på annat håll än på mötena. Studenterna kan till exempel via kursresponsen konkret inverka på frågor inom universitetet. Via föreningarna har studenterna en aktiv roll i påverkansarbetet både inom sina egna läroämnen och vid fakulteterna. Föreningsverksamheten utgör en viktig länk mellan studerandena och de anställda vid fakulteterna. Det är viktigt att studentföreningarna deltar i universitetets funktioner, inte bara i samband med beslutsfattandet, utan för att utveckla hela samfundet så att alla känner att de har en plats i gemenskapen.

 

Universitetsdemokratin är krävande, men först och främst givande

Det är inte helt enkelt eller självklart att universitetsdemokratin förverkligas.

En fungerande demokrati förutsätter både tid och aktivt arbete av universitetssamfundets medlemmar. Då man deltar i beslutsfattandet krävs att man sätter sig in i de frågor som behandlas och att man deltar i möten. Det behövs också en förståelse för verksamhetens förutsättningar och en helhetsbild av de gemensamma målen. Så att studenterna ska kunna delta i beslutsfattandet med samma utgångspunkter och likvärdigt med universitetets personal måste undervisningen vid universitetet vara flexibel. Det är viktigt att studentrepresentanternas insatser belönas med till exempel studiepoäng och arvoden.

Som universitetssamfund måste vi skapa möjligheter för de olika grupperna att mötas. Då vi möts förmedlar vi kunskap och synvinklar som är väsentliga då vi bygger upp universitetsdemokratin. Ett bra exempel på det här är de vardagliga möten som sker mellan föreningarna och personalen vid fakulteterna.

Universitetet skapar ett civiliserat samhälle genom att utbilda framtida världsförändrare. För att universitetet ska lyckas i detta uppdrag måste vi, som är framtida världsförändrare, få möjligheter att öva oss på att påverka och arbeta för förändringar i vårt eget samfund. Samhörighet är också en av faktorerna i vårt universitets värdegrund. Samhörigheten ökar om vi har demokratiska påverkansmöjligheter. Därför är främjandet av universitetsdemokratin en viktig handling för vår värdegrund och en satsning på framtiden.

 

Styrelsens medlemmar med ansvar för utbildningspolitik

Aku Houttu

Nea Hakala