7.5.2024

Valkungörelse: HUS delegationsval 2024

NYHET

Delegationsvalet vid Studentkåren vid Helsingfors universitet förrättas 16–18.10 och 21-23.10.

 

Under valdagarna sker omröstningen elektroniskt enligt följande: 

Första valveckan (on 16.10 – fre 18.10): 

Elektronisk omröstning på HUS valsida https://vaalit.hyy.fi/ kl. 09-20  

Andra valveckan (må 21.10 – fre 23.10):  

elektronisk omröstning på HUS valsida https://vaalit.hyy.fi/ kl. 09-20  

 

Enligt HUS valordning och stadgar har endast de studentkårsmedlemmar som har gjort närvaroanmälan till universitetet och som är personligen närvarande rösträtt i studentkårens delegationsval (HUS stadgar 5 §).

 

Kandidatuppställning 

Valbara till studentkårens delegation är alla studentkårsmedlemmar som senast 23.9.2024 gjort närvaroanmälan till universitetet, förutom i de undantagsfall som avses i 6 § i HUS stadgar. 

Kandidatuppställningen pågår under tiden 5.8.2024 kl. 12.00 – 23.9.2024 kl. 12.00. 

Kandidatanmälningsblanketter och blanketter för anmälan om bildande av valförbund och valringar finns på adressen https://vaalit.hyy.fi/. Kandidatanmälningsblanketten ifylls elektroniskt och den som ställer upp som kandidat måste identifiera sig med universitetets användar-ID. Kandidatuppställningsblanketten ska vara inskickad i systemet senast 23.9.2024 kl. 12. Centralvalnämnden har befullmäktigat studentkårens generalsekreterare att ta emot valhandlingarna. Generalsekreteraren ger också vid behov råd i frågor som rör kandidatuppställningen (tfn 0400 816 426 eller paasihteeri@hyy.fi).  

Mer information om valet på HUS webbplats http://www.hyy.fi/vaalit/ eller från och med 5.8 av valkoordinatorn. 

De klockslag som anges i denna valkungörelse är angivna i finsk tid (GMT + 2).               

Denna valkungörelse är i kraft från och med den tidpunkt då den har godkänts. Ifall det uppstår en sådan undantagssituation som avses i HUS valordning 9 § 2 mom., exempelvis en bestående funktionsstörning i det elektroniska systemet, ger centralvalnämnden närmare instruktioner. Ändringar i innehållet i valkungörelsen kan enbart göras på centralvalnämndens initiativ och med delegationens godkännande. 

 

Helsingfors, 11.4.2024 

Centralvalnämnden vid Studentkåren vid Helsingfors universitet  

Risto Karinkanta, ordförande

Mikko Kymäläinen , generalsekreterare