23.5.2022

Valkungörelse 2022 – HUS Delegationsval

NYHET

Delegationsvalet vid Studentkåren vid Helsingfors universitet förrättas 26–28.10 och 31.10-2.11.

Under valdagarna ordnas omröstningen elektroniskt enligt följande:

 

Första valveckan (ons 26.10 – fre 28.10):

elektronisk omröstning på HUS valsida https://vaalit.hyy.fi/ kl. 10- 20

Andra valveckan (må 31.10 – fre 2.11):

elektronisk omröstning på HUS valsida https://vaalit.hyy.fi/ kl. 10- 20

 

Enligt HUS valordning har endast de studentkårsmedlemmar som har gjort närvaroanmälan till universitetet och som är personligen närvarande rösträtt i studentkårens delegationsval (HUS stadgar 5 §).

 

Kandidatuppställning

Valbara till studentkårens delegation är alla studentkårsmedlemmar som senast 28.9.2022 gjort närvaroanmälan till universitetet, förutom i de undantagsfall som avses i 6 § i HUS stadgar.

Kandidatuppställningen pågår under tiden 15.8.2022 kl. 12.00 – 28.9.2022 kl. 12.00.

Kandidatanmälningsblanketter och blanketter för anmälan om bildande av valförbund och valringar finns på adressen https://vaalit.hyy.fi/. Kandidatanmälningsblanketten fylls i elektroniskt och den som ställer upp som kandidat måste identifiera sig med universitetets användar-ID. Kandidatuppställningsblanketten ska vara inskickad i systemet senast 28.9.2022 kl. 12. Studentkårens generalsekreterare har av centralvalnämnden befullmäktigats att ta emot valhandlingarna. Generalsekreteraren ger också vid behov råd i frågor som rör kandidatuppställningen (tfn 0400 816 426 eller paasihteeri@hyy.fi).

Mera information om valet finns på HUS webbsida http://www.hyy.fi/vaalit/ eller ges av valkoordinator Roosa Katvio, roosa.katvio@hyy.fi, 050 432 4939.

De klockslag som anges i denna valkungörelse är angivna i finsk tid (GMT + 2).

Denna valkungörelse är i kraft från det att den har godkänts. Ifall det uppstår en sådan undantagssituation som avses i HUS valordning 9 § 2 momentet, exempelvis en bestående funktionsstörning i det elektroniska systemet, ger centralvalnämnden närmare instruktioner. Ändringar i innehållet i valkungörelsen kan enbart göras på centralvalnämndens initiativ och med delegationens godkännande.

 

Helsingfors, 27.4.2022

Centralvalnämnden vid Studentkåren vid Helsingfors universitet:

Mari Lehtoruusu

Ordförande

 

Mikko Kymäläinen

Generalsekreterare