2.9.2022

Utlysning av en plats som medlem i Hoas styrelse

NYHET

Sök platsen som HUS representant i Hoas styrelse!

Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS) är grundande medlem av och en betydelsefull bakgrundskraft vid Helsingforsregionens studentbostadsstiftelse (Hoas). HUS söker nu en engagerad medlem till Hoas styrelse, som kan förbinda sig att sköta uppdraget under mandatperioden 2023-2024.

Hoas styrelse har som uppgift att leda Hoas operativa verksamhet och att ansvara för Hoas ekonomi, vid behov med sina egna personliga tillgångar. Styrelsen väljer bland annat den verkställande direktören och leder dennas arbete. Styrelsen fattar också beslut om Hoas strategi. En förutsättning för att framgångsrikt sköta förtroendeuppdraget som styrelsemedlem är att man deltar både i styrelsens möten och i andra tillställningar som ordnas för Hoas förvaltning och olika intressentgrupper. Det är ett ansvarsfullt förtroendeuppdrag att vara medlem i Hoas styrelse och man får ett skäligt arvode för uppdraget.

Enligt Hoas stadgar består styrelsen av högst 10 medlemmar och av dessa utses fyra medlemmar av HUS. Vi förväntar oss att de sökande har goda kontakter inom studentsamfundet, aktivt samarbetar med HUS, har kunskap om Hoas verksamhetsmiljö samt motivation att arbeta för att uppfylla Hoas syfte, dvs. att underlätta bostadssituationen för studenterna. Det är en fördel om sökanden har kunskap om och erfarenhet av att arbeta i en styrelse. Juridiska kunskaper räknas också som en merit. Det är viktigt att den som söker styrelseplatsen har både fastighets- och stiftelserättsligt kunnande.

Vi hoppas att vi får ansökningar från sökande med olika slags bakgrund. Du kan skicka en fritt formulerad, högst en sida lång, ansökan samt CV per e-post till adressen hallinto@hyy.fi. Ansökan skickas senast 25.9.2022. Ansökan ska innehålla information om sökandens förnamn, efternamn, adress, e-postadress och telefonnummer. HUS styrelse utser medlemmarna i Hoas styrelse under oktober månad. Eventuellt ordnas intervjuer med de sökande före beslutet fattas. HUS kan välja att uppdraget sköts av en annan person än de som sökt uppdraget.

Närmare information:

Teemu Virtanen, sakkunnig i boendefrågor vid HUS

teemu.virtanen@hyy.fi