Stäng

Smidiga studier ska inte vara ett privilegium

15.11.2022

Smidiga studier ska inte vara ett privilegium

BLOGG

Då jag förra året var tredje årets studerande hörde jag för första gången om att det finns möjligheter till individuella arrangemang på universitetet. Jag fick inte höra om det här från universitetet utan jag läste en intervju i Helsingin Sanomat med Marja Puustinen, som aktivt jobbar med att främja situationen för personer med funktionsnedsättningar. I intervjun berättar Puustinen hur svårt det är att få tillgång till individuella arrangemang och att studenter med till exempel funktionsvariationer därför inte behandlas jämlikt vid universitetet.

Med individuella arrangemang avses olika praktiska åtgärder vars syfte är att underlätta att studierna fortskrider. En student kan behöva arrangemang till exempel på grund av lässvårigheter eller på grund av en funktionsvariation i något av sinnena. Exempel på olika individuella arrangemang är tilläggstid i tentamina eller för inlämning av uppgifter, separat utrymme för att skriva en tentamen eller ett alternativt sätt att avlägga studierna. Hur man ordnar de individuella arrangemangen beror på studentens enskilda behov och på situationen. Det kan ändå vara väldigt svårt att få tillgång till individuella arrangemang vid Helsingfors universitet.

Studenten måste först få ett intyg från en läkare eller motsvarande expert som visar att studenten behöver individuella arrangemang. I värsta fall kan det ta flera månader att få ett sådant intyg och det här råkade också Puustinen ut för. Om det drar väldigt långt ut på tiden att få ett intyg är det möjligt att många studerande inte har möjlighet att avlägga studieperioderna. Då studenten fått intyget måste studenten separat, för varje kurs, kräva att få tillgång till lämpliga individuella arrangemang. Det är en stor belastning att studenten i samband med varje kurs måste kräva att få sina rättigheter uppfyllda och det här kan ha en negativ inverkan på hur studenten klarar av studierna.

Undervisningspersonalen behöver mera stöd för att förverkliga de individuella arrangemangen. En del av arrangemangen, som till exempel att få mera tid för att skriva en tentamen, kan ordnas utan större problem, medan andra arrangemang kan vara svåra att ordna på grund av bristfälliga resurser. Beroende på hurdana de individuella arrangemangen är kan dessa belasta också läraren. Om läraren inte har tillräckligt med information om de olika arrangemangen, tar det upp mycket av arbetstiden att ta reda på de här sakerna, och detta påverkar lärarens övriga arbete. Det behövs en genomgripande förändring för att systemet med individuella arrangemang ska fungera.

Som en del av den nationella tillgänglighetsplanen ska varje högskola formulera en egen tillgänglighetsplan. I tillgänglighetsplanen belyser man de utmaningar och lösningar som finns då det gäller tillgängligheten vid högskolor. Helsingfors universitet har inlett arbetet med planen och studentkåren deltar aktivt i beredningsprocessen. Vårt mål är att man i planen också fäster uppmärksamhet vid tillgängligheten till individuella arrangemang på ett sådant sätt att dessa frågor inte belastar studenterna eller personalen.

 

Inom HUS har vi funderat på olika lösningar för hur vi kunde underlätta tillgången till individuella arrangemang. Följande förslag kan till exempel vara till hjälp då man är i behov av individuella arrangemang:

  • Det finns i mån av möjlighet flera än ett sätt att avlägga varje studieperiod.
  • Varje student har en servicestig som tydligt informerar studenten om hur man ansöker om individuella arrangemang och enligt vilka kriterier man kan få tillgång till arrangemangen.
  • Universitetet utvecklar ett system i Sisu eller på webbsidan Mina Studier där studenten kan informera om sina individuella behov och vid behov ändra eller dölja informationen.

 

De svårigheter som Puustinen har upplevt då hon försökt få tillgång till individuella arrangemang får inte ske på nytt vid något universitet. Det är till allas fördel att man som studerande får det stöd man behöver för att man ska kunna avlägga sina studier vid universitetet. På ett tillgängligt universitet ska en student ha möjlighet att koncentrera sig på sina studier istället för att bekymra sig över att de grundrättigheter man har uppfylls. Smidiga studier ska inte vara ett privilegium.

 

Jenny Kasongo

Styrelsemedlem med ansvar för likabehandling