25.5.2022

Sammandrag av HUS delegationsmöte 3/2022

NYHET

HUS delegation höll årets tredje möte 19.5 i Chemicum på Gumtäkt campus. 42 delegationsmedlemmar deltog i mötet. På mötet valdes Adile Sevimli till ny chefredaktör för Ylioppilaslehti och HUS riksdagsvalprogram godkändes. Ytterligare utsåg delegationen representanter till de obesatta studentrepresentantplatserna och överskridningen av driftsreserveringen behandlades. Dessutom fördes en remissdebatt om Ylvas ägarstrategi.