6.4.2018

Från ett sorl av röster till en genuin dialog – för att förena universitetsgemenskapen

Jag kandiderar för uppdraget som ordförande för universitetskollegiet. Jag söker uppdraget för att jag vill förbättra kollegiets verksamhet och mer effektivt göra universitetsgemenskapens röst hörd hos universitetsledningen. Jag vill också föra universitetsledningen närmare gemenskapen. Jag är den första studenten i kollegiets historia som kandiderar för posten. Universitetskollegiet är det enda organet i universitetsförvaltningen där en student kan vara ordförande. Ordföranden väljs på det nya kollegiets konstituerande möte den 12 april.

Kollegiet är universitetets högsta beslutande organ, och har i uppgift att övervaka universitetsstyrelsens och universitetsledningens verksamhet. I kollegiet finns hela universitetsgemenskapen representerad: där sitter företrädare för professorerna, den övriga personalen och studenterna vid varje fakultet. Totalt har kollegiet vid Helsingfors universitet 50 medlemmar som alla också har personliga ersättare. Universitetskollegiets mandatperiod är fyra år, och en ny sammansättning för perioden 2018–2021 har nyss blivit vald. Studentmedlemmarnas mandatperiod i kollegiet är två år. Från och med denna mandatperiod är också studenterna vid Svenska social- och kommunalhögskolan representerade i kollegiet.

Universitetskollegiets uppgifter anges i universitetslagen. Kollegiet ska bland annat välja universitetets kansler och de externa medlemmarna i universitetets styrelse samt besluta om beviljandet av ansvarsfrihet för universitetets styrelse och rektor.

Förutom dessa ställs det regler för universitetskollegiets uppgifter i universitetets instruktion, enligt vilken kollegiet bör sammanträda minst två gånger om året för att diskutera betydande frågor som rör hela universitetet, till exempel effekterna av strukturreformen och studentantagningsreformen. Det är lätt att uppfatta kollegiets lagstadgade diskussionsuppgift som mindre betydelsefull än de övriga, eftersom den inte innehåller sådana maktord som välja, fastställa eller besluta. Men i motsats till dem utgör uttryckligen den här uppgiften den centrala ingrediens som i slutändan förändrar samhället och världen – nämligen debatten. Universitetskollegiets verkliga styrka ligger enligt mig i just det faktum att det sammanför företrädare för olika delar av universitetsgemenskapen till ett gemensamt utbyte av tankar.

Kollegiets ordförande har en administrativ och byråkratisk roll, men har framför allt i uppgift att säkerställa att universitetsgemenskapen får sin röst hörd. Jag anser att kollegiet ska utnyttja sin röst på ett kritiskt sätt men också ge positiv respons beroende på situationen. Min dröm är ett starkt kollegium som utgör en förenande länk mellan hela universitetsgemenskapen och universitetets ledning.

Kollegiet bör utvecklas så att universitetsgemenskapens röst ännu starkare hörs och syns i sättet som vårt universitet leds. På grund av sin lagstadgade ställning har kollegiet som organ en legitimitet som ger dess budskap en större vikt för universitetets ledning. Det gäller att satsa på kollegiets verksamhet eftersom den genuint kan förbättra universitetsvardagen.


Sampsa Granström

Fjärde årets studerande i engelsk filologi
Kollegiemedlem 2016–2017 och 2018–2019