kaisa
kaisa
kaisa
10.3.2021

Bli studentmedlem i styrelsen för Helsingors universitetet!

NYHETER

Studentkåren vid Helsingfors universitet söker två studentrepresentanter till universitetets högsta beslutande organ, universitetets styrelse. Styrelsen ansvarar för universitetets strategiska ledning och beslutar om betydande ärenden som gäller hela universitetet (se närmare nedan). Som styrelsemedlem får du vara med och påverka universitetets stora riktlinjer, erfarenhet av att arbeta i styrelsen för Finlands största universitet och skapa nyttiga nätverk.

Studentrepresentanternas mandatperiod i styrelsen är två år under tiden 1.1.2022-31.12.2023. Valbara är personer som har rätt att avlägga lägre eller högre högskoleexamen, licentiat- eller doktorsexamen, specialläkar-, specialtandläkar- eller specialveterinärexamen eller bedriva speciallärar- eller specialbarnträdgårdslärarstudier vid Helsingfors universitet. De personer som väljs ska närvaroanmäla sig före 31.8.2021. Enligt universitets valinstruktion kan personer som har en heltidsanställning eller motsvarande vid universitetet inte kandidera för studentrepresentantplatser i styrelsen. Om valbarheten bestäms närmare i universitetets valinstruktion 9 § och i studentkårens reglemente om val av studentrepresentanter i universitetets förvaltning 4 §.

Vid valet värdesätter vi en bred syn på universitetets utveckling och högskolepolitiken samt kunskaper om universitetets förvaltning och ekonomi samt förståelse för teman gällande studier vid Helsingfors universitet och beaktandet av studenternas åsikter i styrelsearbetet. Erfarenhet av universitetsförvaltningen räknas som merit. Förmåga att växelverka med andra, argumentationsförmåga och förmåga att uppfatta stora helheter räknas även som meriter. Av studentrepresentanterna krävs motivation och engagemang för styrelsearbetet. Enligt universitetslagen är Helsingfors universitets administrationsspråk finska, och som följd av detta arbetar styrelsen på finska.

Meritförteckningar riktade till studentkårens delegation samt ungefär en sida långa motiverade ansökningar på finska bör vara studentkårens centralkansli tillhanda senast 6.4.2021 kl. 12.00 (Mannerheimvägen 5 A, 2 vån, 00100 HELSINGFORS). Ansökan kan också skickas in per e-post till adressen hallinto@hyy.fi. Centralvalnämnden kallar en del sökande på intervju senast 14.4.2021. Intervjun hålls 21.4.2021. Studentkårens delegation väljer två studentrepresentanter till styrelsen på sitt möte 3.6.2021. Mer information om uppdraget och valprocessen ger sakkunnig Topias Tolonen, tel. 0504774543, topias.tolonen(at)hyy.fi.

Enligt universitetslagen måste universitetets styrelse omsorgsfullt främja universitetets intressen. Till styrelsen för Helsingfors universitets uppgifter hör att:

 • besluta om de centrala målen, strategin och ledningsprinciperna för universitetets verksamhet och ekonomi
 • besluta om universitetets verksamhets- och ekonomiplaner samt budgeten och upprätta ett bokslut.
 • ansvara för förvaltningen och användningen av universitetets förmögenhet, såvida styrelsen inte överfört befogenheten på rektorn.
 • ordna tillsynen över bokföringen och medelsförvaltningen
 • godkänna avtal som är principiellt viktiga för universitetet och ge utlåtanden i principiellt viktiga frågor som gäller universitetet
  godkänna universitetets målavtal med undervisnings- och kulturministeriet
 • välja rektor eller rektorer och besluta om deras arbetsfördelning samt att avskeda rektorn om det finns en godtagbar och välgrundad orsak med beaktande av uppgiftens karaktär
 • godkänna instruktioner och övriga bestämmelser om den allmänna organiseringen samt besluta om universitetets verksamhetsstruktur
 • göra ett förslag till undervisningsministeriet om att ändra universitetets utbildningsansvar
 • besluta om antalet studerande som antas till universitetet