18.10.2019

Bli HUS:s representant i Hoas styrelse!

Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS) är Helsingforsregionens bostadsstiftelses (Hoas) grundarmedlem och en betydande bakgrundspåverkare. Nu söker HUS en medlem som kan binda sig till Hoas styrelse för mandatperioden 2020–2021.

Hoas förvaltningsorgan är styrelsen och delegationen. Styrelsens uppgifter är att leda Hoas operativa verksamhet och ansvara för Hoas ekonomi, vid behov med sina personliga egendomar. Styrelsen väljer bland annat den verkställande direktören och leder hens arbete samt beslutar om Hoas strategi. Utöver mötesdeltagande kräver förtroendeuppdraget att man deltar på övriga tillställningar för Hoas förvaltning och intressegrupper. För medlemskapet i Hoas styrelse, som är ett ansvarsfullt förtroendeuppdrag, utbetalas ett rimligt arvode.

Enligt Hoas stadgar är styrelsens maximistorlek 10 medlemmar varav tre har utnämnts av HUS. I Hoas styrelse verkar sakkunniga från olika områden vilka ofta har studentkårsbakgrund från den egna studietiden. Representanterna för huvudstadsregionens städer är oftast politiker. Dessutom har Hoas invånare en egen representant i styrelsen. Av sökanden förutsätts en nära kontakt till studentvärlden, ett aktivt samarbete med HUS, kännedom om Hoas verksamhetsmiljö samt motivation för att verka för Hoas syfte, dvs. att underlätta studerandenas bostadssituation. Kunskaper som stöder styrelsearbetet såsom kännedom om fastighets-, ekonomi-, informations- eller personalförvaltning är meriterande.

Vi önskar få ansökningar från representanter med olika bakgrund. En fritt formulerad ansökan på max. 1 sida samt CV ombeds att skickas per e-post till adressen kirjaamo@hyy.fi senast den 3 november 2019. Av ansökan ska framgå sökandens förnamn, efternamn, adress, e-postadress och telefonnummer. HUS styrelse utser medlemmarna till Hoas styrelse i november efter en eventuell intervjurunda. HUS kan även välja en utomstående person för uppdraget.

Bekanta dig med Hoas stadgar här (på finska).

Mer information:
Tiia Niemi
HUS:s bostadssakkunnig
tiia.niemi@hyy.fi
050 543 9608