26.1.2024

Ansök om att bli studentrepresentant i ledningsgruppen för ditt utbildningsprogram eller andra öppna platser

NYHET

Hurdan undervisning ordnas det inom ditt utbildningsprogram? Hålls kurserna i en konsekvent ordningsföljd och kan man garantera att man beaktat olika sätt att avlägga kurserna på? Om du någonsin funderat på de här frågorna har du nu din chans! Sök en plats som studentrepresentant i ledningsgruppen för ditt utbildningsprogram för perioden 1.1.2023-31.12.2024. Kom med och gör ditt utbildningsprogram ännu bättre!

 

VAD ÄR DET FRÅGAN OM?

Varje utbildningsprogram vid Helsingfors universitet har en ledningsgrupp vars uppgift är att fungera som stöd för utbildningsprogrammets ledare och att behandla de viktigaste frågorna som gäller verksamheten inom utbildningsprogrammet. Ledningsgruppen för utbildningsprogrammet bereder utbildningsprogrammets undervisningsplan. Undervisningsplanen görs upp för tre år i taget och i den fastställs,

 • Vilka studieperioder som ingår i examina?
 • Vilka sätt att avlägga studieperioderna erbjuds?
 • Vad har kurserna för närvarokrav?
 • Hurdana kunskapsmål har studieperioderna?

Utbildningsprogrammets ledningsgrupp fattar årligen beslut om utbildningsprogrammets undervisningsprogram. Undervisningsprogrammet kan ses som en plan för hur man genomför undervisningsplanen. Undervisningsprogrammet fastställer till exempel

 • när studieperioderna hålls,
 • läsordningarna,
 • undervisningsplatserna

det vill säga alla synnerligen viktiga detaljer om en studieperiod under hela året som berör studenten. I ledningsgruppen för utbildningsprogrammet har du med andra ord möjlighet att påverka i alla frågor som i praktiken förverkligas i undervisningen inom ditt utbildningsprogram. Detta är verkligen en plats med möjligheter att påverka på ett konkret och praktiskt plan!

I alla utbildningsprograms ledningsgrupper finns två ordinarie studentrepresentanter och två ersättare. Dessutom finns det i ledningsgrupperna högst sex lärare som arbetar inom utbildningsprogrammet. Dessa har inte ersättare. Utbildningsprogrammets ledare leder ledningsgruppen. Studentrepresentanternas mandatperiod är 1.1.2023-31.12.2024. Arbetsspråket i utbildningsprogrammens ledningsgrupper är beroende på utbildningsprogrammets språk finska, engelska eller svenska, men det är möjligt att separat komma överens om vilket språk man använder vid mötena.

 

VAD FÖRVÄNTAS AV DIG SOM STUDENTREPRESENTANT?

Du arbetar för studenternas gemensamma bästa, eftersom du för studenternas talan i ledningsgruppen. Det finns bara två egentliga krav: du ska vara närvaroanmäld studerande vid Helsingfors universitet och du ska ha ett motiverat samband till det utbildningsprogram till vars ledningsgrupp du söker.

Det krävs inget specialkunnande, det viktigaste är intresse och motivation för att bekanta sig med och förbinda sig vid att arbeta med utbildningsprogrammets frågor. Möten hålls varje månad under kontorstid och de räcker ca 1 – 2 timmar. Dessutom får man räkna med att det tar varierande mycket tid att bekanta sig med förhandsmaterialet. Uppdraget är först och främst en utmärkt möjlighet för dig att lära dig något nytt!

Du lämnas inte heller någonsin ensam. Du samarbetar i ledningsgruppen med de andra studentrepresentanterna, eftersom ni är fyra stycken i ledningsgruppen (två ordinarie medlemmar och två ersättare).

HUR SÖKER DU EN PLATS SOM STUDENTREPRESENTANT?

Du lämnar in ansökan i Halloped-ansökningssystemet (beta.halloped.fi) senast 11.02.2024 kl. 23:59. Skriv i din ansökan

 • ditt nuvarande utbildningsprogram och studieinriktning
 • ditt studentnummer (vi använder studentnumret enbart för att kontrollera att du är närvaroanmäld. Vi raderar informationen genast efter kontrollen)
 • och ett motiverat samband till utbildningsprogrammet, särskilt om du då du söker platsen som studentrepresentant inte studerar vid det utbildningsprogram till vars ledningsgrupp du söker.

Ytterligare lönar det sig att ta med följande punkter, som studentkåren ser som fördelaktiga för dig:

 • Motivation och beredskap att förbinda dig till uppdraget
 • Förståelse för aktuella frågor och utmaningar inom utbildningsprogrammet samt tankar om hur utbildningsprogrammet kunde utvecklas.
 • Kontakt till utbildningsprogrammets studenter och färdigheter att kommunicera med studenterna om arbetet i ledningsgruppen.
 • Tidigare erfarenhet av att vara studentrepresentant inom förvaltningen, studieansvarig eller i något annat uppdrag i anknytning till studenternas intressebevakning

Studentkåren hoppas få ansökningar från sökande med olika bakgrund och av olika kön och som är i olika skeden av sina studier. Vi utgår från att du kan åta dig uppdraget både som ordinarie medlem och som ersättare. Studentkåren strävar efter att beakta att de olika ämnesområdena är representerade vid valet av studentrepresentanter.

Närmare information om vad det innebär att verka i en ledningsgrupp och om utlysningen ger

 

UTBILDNINGSPROGRAMMEN I VARS LEDNINGSGRUPPER DET FINNS LEDIGA PLATSER:

BIO- OCH MILJÖVETENSKAPLIGA FAKULTETEN

Kandidatprogrammet i biologi: 1 ersättare

Ledningsgruppen för magisterprogrammet i ekologi och evolutionsbiologi (Ecology and Evolutionary Biology): 1 ersättare

Ledningsgruppen för magisterprogrammet i genetik och molekylära biovetenskaper (Genetics and Molecular Biosciences): 1 ordinarie medlemmar, 2 ersättare

Kandidatprogrammet i molekylära biovetenskaper: 2 ersättare

Magisterprogrammet i miljöförändringar och global hållbarhet (Environmental Change and Global Sustainability): 1 ordinarie medlem och 2 ersättare

Kandidatprogrammet i miljövetenskaper: 1 ersättare

 

FARMACEUTISKA FAKULTETEN

Utbildningsprogrammet i farmaci: 1 ordinarie medlem, 2 ersättare

Utbildningsprogrammet för provisor: 2 ersättare

 

HUMANISTISKA FAKULTETEN

Magisterprogrammet i region- och kulturstudier: 2 ordinarie medlem, 2 ersättare

Magisterprogrammet i engelska språket och litteraturen (English Studies): 1 ersättare

Kandidatprogrammet i filosofi: 1 ersättare

Kandidatprogrammet i historia: 1 ersättare

Magisterprogrammet i historia: 1 ersättare

Kandidatprogrammet i språk: 1 ersättare

Magisterprogrammet i språk: 1 ordinarie medlemmar, 2 ersättare

Magisterprogrammet i litteraturvetenskap: 2 ersättare

Kandidatprogrammet i kulturforskning: 1 ordinarie medlem, 2 ersättare

Magisterprogrammet i interkulturella möten: 1 ersättare

Magisterprogrammet i kulturarv: 2 ersättare

Magisterprogrammet i översättning och tolkning: 1 ordinarie medlem, 2 ersättare

Magisterprogrammet i nordiska språk och litteraturer:  2 ersättare

Magisterprogrammet i genusvetenskap: 1 ersättare

Magisterprogrammet i finska och finskugriska språk och kulturer:  2 ersättare

Russian, Eurasian, and Eastern European Studies 1 ersättare

Kandidatprogrammet i konstforskning: 2 ersättare

Magisterprogrammet i konstforskning: 1 ordinarie medlem, 2 ersättare

 

PEDAGOGISKA FAKULTETEN

Magisterprogrammet i pedagogik: 2 ersättare

Magisterprogrammet utbildning i förändring 2 ordinarie medlem, 2 erättare

 

MEDICINSKA FAKULTETEN

Kandidat- och magisterprogrammet i logopedi: 2 ersättare

 

AGRIKULTUR- OCH FORSTVETENSKAPLIGA FALKULTETEN

Magisterprogrammet i livsmedelsekonomi och konsumtion: 1 ersättare

Magisterprogrammet i livsmedelsvetenskaper (Food Sciences): 1 ersättare

Magisterprogrammet i human nutrition och matbeteende (Human Nutrition and Food Behaviour): 1 ersättare

Magisterprogrammet i lantbruks-, miljö- och naturresursekonomi (Agricultural, Environmental and Resource Economics): 2 ersättare

Kandidatprogrammet i lantbruksforskning: 2 ersättare

Magisterprogrammet i lantbruksvetenskaper (Agricultural Sciences):  1 ersättare

Magisterprogrammet i skogsvetenskaper: 1 ersättare

Magisterprogrammet i mikrobiologi och mikrobiell teknik: 2 ersättare

Kandidatprogrammet i miljö- och livsmedelsekonomi: 2 ordinarie medlemmar, 2 ersättare

 

MATEMATISK-NATURVETENSKAPLIGA FAKULTETEN

Magisterprogrammet i Data Science (Data Science): 1 ersättare

Kandidatprogram­met i fysikaliska vetenskaper 1 ersättare

Magisterprogrammet i geologi och geofysik (Geology and Geophysics): 1 ersättare

Magisterprogrammet i atmosfärsvetenskaper (Atmospheric Sciences): 2 ersättare

Magisterprogrammet i kemi och molekylära vetenskaper (Chemistry and Molecular Sciences): 1 ordinarie medlem och 2 ersättare

Kandidatprogrammet i kemi: 1 ersättare

Magisterprogrammet i Life Science Informatics: 2 ersättare

Magisterprogrammet i geografi: 2 ersättare

Kandidatprogrammet i matematiska vetenskaper: 1 ersättare

Magisterprogrammet i matematik och statistik (Mathematics and Statistics): 1 ersättare

Kandidatprogrammet för ämneslärare i matematik, fysik och kemi: 2 ersättare

Magisterprogrammet för ämneslärare i matematik, fysik och kemi: 2 ersättare

Magisterprogrammet i materialforskning (Materials Research): 1 ordinarie medlem och 2 ersättare

Magisterprogrammet i teoretiska och beräkningsmässiga metoder (Theoretical and Calculational Methods): 1 ordinarie medlem och 2 ersättare

Kandidatprogrammet i datavetenskap: 2 ersättare

Magisterprogrammet i datavetenskap (Computer Science): 2 ersättare

 

JURIDISKA FAKULTETEN

Magisterprogrammet i Global Governance Law: 1 ordinarie medlem och  1 ersättare

Magisterprogrammet i internationell affärsjuridik (International Business Law): 1 ordinarie medlem och 2 ersättare

Utbildnings­programmet för rättsnotarie 1 ordinarie medlem och 2 ersättare

Magister­programmet i rättsvetenskap 1 ordinarie medlem och 1 ersättare

 

TEOLOGISKA FAKULTETEN

Magisterprogrammet i teologi och religionsforskning: 1 ordinarie medlem, 2 ersättare

 

STATSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN

Magisterprogrammet i filosofi: 1 ordinarie medlem, 2 ersättare

Magisterprogrammet i global politik och kommunikation (Global Politics and Communication): 2 ersättare

Magisterprogrammet i politik, medier och kommunikation: 1 ordinarie medlem, 2 ersättare

Kandidatprogrammet i sociala vetenskaper: 1 ersättare

Magisterprogrammet i sociala vetenskaper: 1 ersättare

Kandidatprogrammet i ekonomi: 2 ersättare

Kandidatprogrammet för samhälle i förändring: 2 ersättare

Magisterprogrammet för samhälle i förändring: 2 ersättare

Det svenskspråkiga magisterprogrammet i samhällsvetenskaper: 1 ordinarie medlem, 2 ersättare

 

Andra öppna platser

 

UNIVERSITETSKOLLEGIET (Farmaceutiska fakulteten)

Som medlem av universitetskollegiet kan du påverka universitetets framtid, göra studenternas röster hörda och samtidigt skapa viktiga nätverk. Man kan också få studiepoäng för att vara verksam i universitetskollegiet och dessutom betalas mötesarvode för mötena. Till universitetskollegiet väljs studentrepresentanter för varje fakultet vid universitetet samt för Svenska social- och kommunalhögskolan.

Universitetskollegiet består av professorer, universitetets övriga personal och studenter från alla fakulteter.  Universitetskollegiet har bland annat till uppgift att

 • utse de externa medlemmarna i universitetets styrelse
 • fastställa vilka medlemmar som ska företräda universitetssamfundet i universitetets styrelse
 • välja universitetets kansler och revisorer
 • fastställa universitetets bokslut och verksamhetsberättelse
 • sammanträda minst två gånger om året för att diskutera frågor som gäller hela universitetet.

Som medlem i universitetskollegiet kan du hjälpa att se till att studenternas perspektiv beaktas i universitetets framtida inriktning. Helsingfors universitets förvaltningsspråk är finska i enlighet med universitetslagen, och därför arbetar universitetskollegiet huvudsakligen på finska. På mötena är det möjligt att använda andra språk enligt överenskommelse. Vi söka en ordinarie medlem och en ersättäre från Farmaceutiska fakulteten.

 

SAMARBETSGRUPPEN FÖR DEN TVÅSPRÅKIGA VERKSAMHETEN PÅ CENTRUMCAMPUS

Samarbetsgruppen för den tvåspråkiga verksamheten på centrumcampus utvecklar och koordinerar den svensk- och tvåspråkiga verksamheten och undervisningen på campus. Gruppen diskuterar till exempel studenternas möjligheter att skriva tentamina på båda språken eller tillgången till tvärvetenskaplig undervisning på svenska. Du kan söka till organet om du studerar vid humanistiska, juridiska, pedagogiska eller statsvetenskapliga fakulteten eller vid Svenska Social- och Kommunalhögskolan. Vi söker en ordinarie studentrepresentanter och two ersättare för perioden 1.1.2024-31.12.2025. Arbetsspråket i arbetsgruppen är svenska.

 

TVEX-SAMARBETSGRUPPEN

I samarbetsgruppen för tvåspråkiga examina, Tvex-samarbetsgruppen, deltar representanter för de tvåspråkiga examina på campus i Vik och Gumtäkt och centrumcampus. Gruppens uppgift är att stödja samarbetet över fakultetsgränserna och dela med sig av god praxis. Du kan söka uppdraget om du studerar eller har studerat för en tvåspråkig examen på Gumtäkt campus. Vi söker en ordinarie medlem från Gumtäkt campus och en ordinarie medlem central campus för perioden 1.1.2022-31.12.2024. Arbetsspråket i samarbetsgruppen är svenska.

 

Förvaltningsnämnden för vetenskapsfonden på Campus Mejlans

Förvaltningsnämnderna har i uppgift att utlysa stipendier, priser och andra eventuella understöd som delas ut från de medel som donerats till fonderna och att fatta beslut om beviljandet av dem. Förvaltningsnämnderna har tillsatts enligt campus, dvs. varje campus vetenskapsfond förvaltas av en egen nämnd.

Du får alltså bekanta dig med förvaltningen av fonderna, behandlingen av ansökningar och beslutsfattandet. Du får erfarenhet av förhandlingar, mötespraxis och förvaltning. Du kan också ansöka om ett intyg över uppdraget hos HUS! Förvaltningsnämndernas mötesspråk är finska. Nästan period är 1.1.2024-31.12.2025. Vi söka en ordinarie medlem.

 

FAKULTETSRÅDEN

Fakultetsrådet är fakultetens förvaltningsorgan. Fakultetsrådet har många medlemmar och som ordförande fungerar dekanus. Fakultetsrådets uppgift är att utveckla undervisningen och forskningen vid fakulteten, ansvara för kvalitetskontroll, fatta beslut om bl.a. examensfordringar, undervisningsplanen och grunderna för studenturvalet. Fakultetsråden behandlar även fakultetens långsiktiga planer och andra principiellt viktiga frågor.

Som medlem i universitetskollegiet kan du inverka på den framtida riktningen i din fakultet och ditt vetenskapsområde, du gör studenternas åsikter synliga samtidigt som du skapar nyttiga nätverk. Ersättarna kan också vanligtvis delta i mötena och har rätt att uttala sig. Det finns lediga platser i följande fakulteters fakultetsråd:

 • Bio- och miljövetenskapliga fakulteten: 5 ersättare
 • Farmaceutiska fakulteten: 3 ersättare
 • Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten: 3 ersättare
 • Teologiska fakulteten: 2 ersättare
 • Juridiska fakulteten: 1 ersättare

 

VAD FÖRVÄNTAS AV EN STUDENTREPRESENTANT?

Du ska vara närvaroanmäld studerande vid Helsingfors universitet. Vi förutsätter inte några särskilda kunskaper, utan det viktigaste är att du har en vilja att lära dig och är motiverad att verka som studentrepresentant. Om du läser mötesmaterialet grundligt före mötet, hör dig, beroende på situationen, för om studiekompisars eller ämnesföreningens åsikter om de ärenden som behandlas på mötet och ber att få ordet under mötet, så klarar du av uppdraget riktigt bra! Du hittar information om eventuella särskilda kriterier för respektive förvaltningsorgan i anvisningarna på ansökningsblanketten i Halloped-ansökningssystemet.

 

HUR SÖKER MAN EN PLATS SOM STUDENTREPRESENTANT?

Du lämnar in ansökan i Halloped-ansökningssystemet (beta.halloped.fi) senast 11.2.2024 kl. 23:59. Skriv i din ansökan

 • ditt nuvarande utbildningsprogram och studieinriktning
 • Kolla i Halloped-ansökningssystemet om det finns särskilda kriterier eller egenskaper som anses nyttiga med tanke på platsen du tänker söka, och som det lönar sig att nämna i ansökan.

Ytterligare lönar det sig att i ansökan ta med följande punkter, som studentkåren ser som fördelaktiga för dig:

 • Motivation och beredskap att förbinda dig till uppdraget
 • Kontakter till studenterna vid ifrågavarande utbildningsprogram
 • Tidigare erfarenhet av att vara studentrepresentant, studieansvarig eller från något annat uppdrag i anknytning till studenternas intressebevakning

Studentkåren hoppas få ansökningar från sökande med olika bakgrund och av olika kön och som är i olika skeden av sina studier. Vi utgår från att du kan åta dig uppgiften både som ordinarie medlem och som ersättare. Studentkåren strävar efter att beakta att de olika ämnesområdena är representerade vid valet av studentrepresentanter.

 

Närmare information om vad det innebär att verka i universitetets förvaltningsorgan och om utlysningen ger

Sakkunnig (utbildningspolitik)

Riku-Petteri Kyllönen

riku-petteri.kyllonen@hyy.fi

050 3255202