24.5.2023

Opiskelijoille tutkintotodistus on palkinto vuosien työstä

BLOGI

Jo joutui armas aika ja valmistuminen häämöttää edessä! Tuoreet kandidaatit, maisterit, lisensiaatit ja tohtorit ovat saaneet puurtamisen jälkeen tutkintonsa valmiiksi. Uteliaat sukulaiset kyselevät arvosanojen perään ja syynäävät todistukset läpi.

Helsingin yliopistolla valmistellaan nyt siirtymistä sähköisiin tutkintotodistuksiin. Sähköinen tutkintotodistus on virallinen todistus, joka vastaa ulkonäöltään nykyistä, mutta se allekirjoitetaan ja arkistoidaan sähköisesti. Useissa suomalaisissa yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa on jo siirrytty tai siirrytään vähitellen sähköisiin tutkintotodistuksiin. Esimerkiksi Jyväskylän, Tampereen ja Vaasan yliopistoissa käytetään jo sähköisiä tutkintotodistuksia. Keväällä 2023 myös ylioppilastutkinnosta myönnetään digitaalinen todistus paperisen lisäksi. Helsingin yliopiston tavoitteena on ottaa sähköiset tutkintotodistukset käyttöön kevään 2024 kuluessa.

Kysyimme teiltä opiskelijoiden näkemyksiä ja ajatuksia sähköisistä tutkintotodistuksista, ja reilun viikon aikana saimme kaikkiaan 798 vastausta. Opiskelijat ovat voineet kommentoida uudistusta myös koko yliopiston yhteisessä intrassa Flammassa.

Olemme käyneet kaikki saamamme vastaukset läpi. Vastausten perusteella uudistukseen suhtaudutaan kriittisesti: asteikolla yhdestä kymmeneen uudistukselle annettiin arvosanaksi 2,2. Erityisesti vastauksista nousee esiin kaipuu konkreettiselle ja juhlavalle merkille siitä, että vuosien opiskelu on tuottanut tulosta. Monet mainitsivat vastauksissaan, että todistus on palkinto tehdystä työstä.

Jos siirrytään digitodistuksiin, valmistumisesta ei jää mitään konkreettista todistetta, vain nettilinkki, joka on todella aneeminen kunnianosoitus kovasta työstä.

Monet kokevat, ettei yliopisto anna tarpeeksi arvoa valmistumiselle, jos paperisista tutkintotodistuksista luovutaan. Vastauksissa todettiin, että valmistuminen koetaan jo nyt koruttomaksi.

Mielestäni on ikävää, että valmistumiseni ei merkitse yliopistolle edes paperin vertaa.

Useat toivoivat, että sähköinen tutkintotodistus otettaisiin käyttöön paperisen rinnalle. Tällöin arkistointi voitaisiin hoitaa sähköisesti, mutta symbolinen paperitodistus säilyisi.

Sähköinen todistus kuulostaa hyvältä, kunhan ei unohdeta mahdollisuutta saada myös virallinen paperinen todistus.

Osa näki uudistuksessa myös hyviä puolia, erityisesti todistusten saamisen nopeudessa ja sähköisen asioinnin osana.

Loistavaa, nyt todistus on helppo lähettää liitteenä, ja on aina mukana eikä hukkuisi.

Olemme toimittaneet kaikki vastaukset sellaisenaan yliopistolla muutoksen suunnittelusta vastaaville henkilöille. Vastauksia hyödynnetään yliopiston puolella suunnittelutyössä ja HYYn puolella vaikuttamisen tukena. Keskustelu sähköisistä tutkimustodistuksista on alkanut jo viime vuoden puolella, jolloin tapasimme yliopistolla uudistuksesta vastaavia henkilöitä. Nostimme jo tuolloin yliopiston kanssa käydyissä keskusteluissa esiin tutkintotodistusten tärkeää symbolista merkitystä valmistuvalle opiskelijalle. Tulemme pitämään tätä esillä myös jatkossa yliopiston kanssa käytävissä keskusteluissa.

Keskustelu sähköisistä tutkintotodistuksista on myös osa laajempaa kokonaisuutta, joka koskee koko valmistumisprosessia ja siihen liittyviä kokemuksia. Onkin selvää, että kehityskohteita valmistumiseen liittyen on. Toivomme, että saamme myös näitä edistettyä yliopiston kanssa. Ei ole kenenkään etu, että opiskelijan viimeinen kokemus omasta yliopistostaan on pettymys.

Nyt kuitenkin kauniisti joka paikkaa koristaa kukkanen! Onnittelut kaikille teille tuoreille kandidaateille, maistereille, lisensiaateille ja tohtoreille opinpolun kulkemisesta. Maalissa odottaakin valmis tutkinto, jota sietää juhlia!

 

Mathilda Timmer
korkeakoulupolitiikan asiantuntija

 

Helsingin yliopiston suunnitelmat sähköisiä tutkintotodistuksia varten ovat tällä hetkellä seuraavat:

  • • Virallisia tutkintotodistuksia yhdelle tutkinnolle voi olla vain yksi, ja sähköisiin tutkintotodistuksiin siirtymisen jälkeen virallinen todistus olisi nimenomaan sähköinen. 
  • • Sähköinen tutkintotodistus sisältää kaikki paperisen tutkintotodistuksen osat: diplomisivu, opintosuoritusote sekä Diploma Supplement.
  • • Valmistuva opiskelija voi halutessaan pyytää maksuttoman kopion tutkintotodistuksesta valmistumispyyntöä jättäessään tai tulostaa tutkintotodistuksesta paperikopion itse. 
  • • Valmistuva opiskelija voi jatkossakin pyytää opiskelijapalvelupisteestä oikeaksi todistetun tutkintotodistuksen paperisen jäljennöksen esimerkiksi ulkomaille jatko-opiskelijaksi tai töihin hakeutumista varten. Oikeaksi todistettuja tutkintotodistuksen jäljennöksiä annetaan yksilöityä tarvetta varten.