HUS påverkar

Utvecklingssamarbete

Utvecklingssamarbetet är en viktig del av det HUS gör för att påverka i samhället, studentkåren har haft utvecklingssamarbetsprojekt av olika slag ända sedan 1950-talet. HUS har också kraftigt tagit ställning för en höjning av de statliga anslagen för utvecklingssamarbete och styr själv 0,7 procent av sina utgifter direkt till utvecklingssamarbetet.

HUS har ett eget utvecklingsprojekt i Bangladesh

HUS driver ett utvecklingssamarbetsprojekt för klimatsäkring i Bangladesh åren 2016–2018. HUS samarbetspartner i projektet ”Lokaldrivet program för klimatsäkring i Bangladesh” är frivilligorganisationen BARCIK, som arbetar för att främja lokal knowhow i utvecklingsprojekt, utbildning och forskning. Bangladeshprojektet finansieras helt av HUS, som styr motsvarande 0,7 procent av verksamhetsekonomins utgifter till projektet. Dessutom samlas medel in genom insamlingar och på de Bangladeshdagar som hålls på Unicafeerna. Utvecklingssamarbetsutskottet planerar också ett nytt utvecklingssamarbetsprojekt för de kommande åren.

HUS utvecklingssamarbetsutskott ordnar dessutom en utsam-vecka varje år och ger ut tidningen Kimppu.

Ansvariga för HUS utvecklingssamarbete är styrelsemedlemmen med ansvar för utvecklingssamarbetesfrågor och  utvecklingssamarbetsutskottet, som underlyder styrelsen. Alla studentkårsmedlemmar som är intresserade av utvecklingsfrågor är välkomna med i utskottet. Under terminerna håller utskottet möte varannan vecka och det ordnar också exkursioner, diskussionskvällar och andra evenemang. Aktuell information om projekten och annat utvecklingssamarbete finns på utskottets hemsida.