HUS påverkar

Påverkningsarbete i staden

Helsingfors – studenternas hem

Helsingfors är Finlands största studentstad. Var tionde helsingforsare är högskolestuderande. Sammanlagt är vi mer än 62.000 högskolestuderande - enbart HUS-medlemmar finns det cirka 20.000 av i Helsingfors.

Det är på den kommunala nivån som man fattar de flesta beslut som påverkar invånarnas vardag: boende, trafik, sjukhus, vägar och bibliotek. Enligt våra medlemmar är boende, planläggning och kollektivtrafik de viktigaste ämnena för påverkansarbetet i stadsfrågor.

HUS arbetar mycket med att påverka i stadsfrågor. Tidigare år har HUS ensamt eller i samarbete med andra studentorganisationer eller intressentgrupper i huvudstadsregionen åstadkommit bland annat följande:

  • Från och med 2006 får alla studerande i huvudstadsregionen lika stor rabatt i kollektivtrafiken, 50 %.
  • Från och med 2010 har också utbytesstudenter i huvudstadsregionen rätt till 50 % studentrabatt i kollektivtrafiken.
  • Målet för produktionen av student- och ungdomsbostäder i Helsingfors höjdes 2012 till 300 bostäder per år och år 2016 höjdes målet för enbart studentbostäder till 300 per år (+100 ungdomsbostäder), vilket på lång sikt bidrar till att minska bostadsbristen bland studerande.
  • Genom aktiv intressebevakning i kulturfrågor finns det nu flera nya kulturförmåner för studerande.

HUS stadspolitiskt program för åren 2016–2020

Programmet finns också på Issuu.

Stadsprogrammet presenterar studentkårens dröm om hur Helsingfors kunde se ut i framtiden.

HUS har också gjort tre kommunala initiativ och vi följer med hur de framskrider i fullmäktige. Initiativen handlar om att planera studentbostäder i nya områden, att göra gatorna på Helsingfors universitets centrumcampus till gågator och att förbättra tvärtrafiken mellan de olika campusområdena.

HUS påverkar dessutom beslutsfattarna i huvudstadsregionen utifrån gemensamma målsättningar utarbetade av World Student Capital-nätverket, som samlar alla student- och studerandekårer i huvudstadsregionen. Nätverkets tre huvudmålsättningar finns i början av stadsprogrammet. Hösten 2016 lanserade studerande- och studentkårerna i Helsingfors tillsammans kampanjen Vetenskapsspåran2025 (Tiederatikka2025), som med hjälp av ett invånarinitiativ strävar efter att få en ny tvärgående snabbspårvägsförbindelse mellan tio högskolecampus.

Påverkningsarbetet i stadsfrågor samordnas av en styrelsemedlem och en sakkunnig.