HUS påverkar

Påverka vid universitetet

Vi är en del av det akademiska samfundet!

Vid universitetet är studenten inte professorns eller lektorns elev, utan en yngre kollega. Det här betyder att studenterna deltar i beslutsfattandet vid universitetet och är med och utvecklar en ännu bättre undervisning.

Studenterna vid Helsingfors universitet har sedan 1991 kunnat delta i universitetets beslutsfattande enligt trepartsprincipen. Det här innebär att alla grupper inom universitetet – studenterna, professorerna och den övriga personalen – har representanter i förvaltningsorganen.

Studentrepresentanterna som språkrör

Ditt språkrör i universitetsförvaltningen är studentrepresentanterna, på finska hallopedit (hallinnon opiskelijaedustajat). Du kan påverka beslutsfattandet genom att vända dig direkt till din studentrepresentant. Du kan också självständigt för fakulteten, utbildningsprogrammet och universitetsservicen lägga fram initiativ om att utveckla verksamheten.

Glöm inte att när det gäller studiefrågor är studenten, alltså du själv, expert. Studenterna som sitter i de olika organen representerar dig, och syftet med universitetsservicen är som namnet antyder att producera service som stöder universitetsgemenskapen. Om du stöter på problem i studierna eller kommer på idéer för att utveckla universitetet kan du alltså påverka.

Till exempel så här:

  • Säg vad du tycker – då kan universitetets verksamhet utvecklas i rätt riktning.
  • Om det i ditt utbildningsprogram eller vid din fakultet finns något som bekymrar studenterna kan du också vända dig till den egna ämnes- eller fakultetsföreningen.  Det går också att vända sig till studentkåren.
  • Du kan också själv bli studentrepresentant inom förvaltningen. Vanligen varar studentrepresentanternas mandatperioder i förvaltningsorganen två år. Många förvaltningsorgan kompletteras även under den tvååriga mandatperioden.
  • Dessutom kan du gå med i olika arbetsgrupper och andra organ där olika aspekter av universitetsverksamheten utvecklas, till exempel biblioteksdelegationerna, språkcentrums undervisningsutvecklingsgrupp och förvaltningsnämnderna för universitetets vetenskapsfonder.


Aktuella uppgifter om de nuvarande studentrepresentanterna ger respektive fakultet, och lediga poster lediganslås här. Du kan också ställa frågor till HUS sakkunniga med ansvar för studentrepresentanterna.

Vad gör studentkåren?

Studentkåren arbetar för att förbättra studenternas ställning vid universitetet och driver frågor som är viktiga för studenterna. HUS sakkunniga diskuterar aktivt med universitetsservicen och universitetsledningen och representerar studentkåren i olika arbetsgrupper. HUS skickar också årligen representanter till de riksomfattande studieärendedagarna och många andra utbildningspolitiska evenemang.

HUS erbjuder utbildning och kamratstöd för både studentrepresentanterna i förvaltningen och de studieansvariga i HUS föreningar. I utbildningskalendern (länken publiceras snart) informerar vi om utbildningar som ordnas för studentrepresentanter, studieansvariga och andra intresserade. Du kan också ställa frågor till HUS sakkunniga med ansvar för studentrepresentanterna.

Alla som är intresserade av utbildningspolitik kan fritt delta i verksamheten i HUS utbildningspolitiska utskott.