Studentkåren

Stadgar och regler

HUS stadgar och regler finns i arkiv.

HUS verksamhet styrs av:

1. Lagstiftning
Studentkåren är ett offentligrättsligt samfund, vars ställning och syfte slås fast i universitetslagen och i statsrådets förordning om universiteten.
Universitetslagen 24.7.2009/558
Studentkåren

Studentkårens syfte är att vara en föreningslänk för sina medlemmar samt främja deras samhälleliga, sociala, intellektuella och studierelaterade ambitioner och strävanden i anknytning till de studerandes roll i samhället. Studentkåren har till uppgift att delta i universitetets fostringsuppgift, som det föreskrivs om i 2 §, genom att förbereda de studerande för ett aktivt, medvetet och kritiskt medborgarskap.
Till studentkårens särskilda uppgifter hör att:

1. utse de studerandes företrädare i de organ vid universitetet som avses i 3 kap.,
2. utse de studerandes företrädare i universitetets studiestödsnämnd, som det föreskrivs om i 9 § i lagen om studiestöd (65/1994), samt
3. vid behov delta i fullgörandet av de uppgifter i anknytning till primärvården för studerande som det föreskrivs om i 17 § i hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010) och 13 kap. 11–14 § i sjukförsäkringslagen (1224/2004).

Alla studerande vid ett universitet som har antagits för att studera för lägre eller högre högskoleexamen, med undantag av studerande som deltar i uppdragsutbildning, hör till studentkåren. Studentkåren kan också godkänna andra studerande vid universitetet som medlemmar.

Se även universitetsförordningen.

2. Studentkårens egna dokument

Studentkårens verksamhet styrs dels av universitetslagen och -förordningen, dels av studentkårens egna stadgar och instruktioner. De allmänna principerna och riktlinjerna för verksamheten har slagits fast i HUS strategi samt i olika delstrategier och program.

På Undervisnings- och kulturministeriets webbplats finns också aktuell lagstiftning samlad.