Studentkåren

Organisation

Studentkåren vid Helsingfors universitet är ett offentligrättsligt samfund, vars ställning och syfte har slagits fast i universitetslagen 46 §:

Studentkårens syfte är att vara en förenande länk för sina medlemmar och att främja deras samhälleliga, sociala, intellektuella och studierelaterade ambitioner och strävanden i anknytning till studenternas roll i samhället. Studentkåren har till uppgift att delta i universitetets fostringsuppgift, som det föreskrivs om i 2 §, genom att förbereda de studerande för ett aktivt, medvetet och kritiskt medborgarskap.

Medlemmar i studentkåren är alla som studerar för lägre eller högre högskoleexamen vid Helsingfors universitet. Forskarstuderande kan också bli medlemmar i studentkåren om de vill. HUS har cir medlemmar.

HUS erbjuder sina medlemmar rådgivningstjänster, intressebevakning och olika medlemsförmåner. Medlemskapet i HUS ger också rätt att utnyttja sådana studentförmåner som samhället erbjuder, bl.a. i fråga om kollektivtrafik, studentmatsalar och kulturtjänster.

HUS betjänar också föreningarna som verkar inom studentkåren. De är sammanlagt ca 250 och en stor del av studentkårens medlemmar deltar i föreningarnas verksamhet.

Organisation

Genom demokratiska val väljer HUS medlemmar inom sig en delegation med 60 medlemmar för två år i taget. Följande val hålls i höst.

Delegationen utser årligen en styrelse som leder studentkårens verksamhet. Styrelsen har 7–13 medlemmar och är den som har den förvaltande och verkställande makten. Styrelsen är parlamentariskt ansvarig inför delegationen.

Om delegationens och styrelsens uppgifter bestäms i HUS stadgar och i styrelsens och delegationens arbetsordningar.

Styrelsen och av ett avlönat sekretariat ansvarar för den dagliga verksamheten i studentkåren. Till sekretariatet hör generalsekreteraren, förvaltningschefen och åtta verksamhetssekreterare. På kansliet arbetar förutom dem också tre verksamhetssekreterare som ansvarar för HUS servicebyrå. Till HUS anställda hör även två personer vid arkivet i Domus Gaudium och två barnledare som jobbar på Barnparkeringen.

Inom HUS verkar även flera utskott. De är organ som årligen tillsätts av styrelsen och som kläcker idéer och ordnar verksamhet inom sina respektive områden.