Sonja Naalisvaara till FSF:s styrelse 2023!

Jag heter Sonja Naalisvaara och jag söker en plats i styrelsen för Finlands studentkårers förbund år 2023. Jag kommer att jobba för att studentrörelsen ska få ett ännu större inflytande och att vi studenter får våra röster hörda nu inkommande år då det är riksdagsval.

Vem är Sonja?

 • Kandidat i naturvetenskaper, magisterstuderande i hållbar utveckling, 28 år gammal
 • Medlem i HUS styrelse (staden, boende, hälsa och utvecklingssamarbete)
 • Hemort Rovaniemi
 • Empatisk, målmedveten och jordnära
 • Styrkor: jobbar effektivt med påverkansarbete, har förmåga att lära mig nytt och kan samarbeta och organisera.
 • Älskar to-do-listor, karaoke, att vandra och min hund Panda!

Varför Sonja?

Nästa år är det viktigaste året för FSF under den här fyra års perioden. FSF behöver en teamspelare med gott substanskunnande, politiskt öga, förmåga att påverka och ta itu med saker inom en stram tidtabell.

Under året som gått har jag lärt mig hur man systematiskt och målinriktat utför påverkansarbete. Ett projekt där FSF:s insats har varit viktig har varit att jobba för statens fortsatta stöd till HRT så att priset på studerandebiljetter inte höjs. Detta har vi jobbat för tillsammans med både Helsingfors stad och HRT, och mitt bidrag har varit att jag har skrivit en insändare och deltagit i formuleringen av World Student Capitals ry:s ställningstagande i frågan. Jag har också satt mig in i SHVS verksamhet och lyft fram viktiga frågor i anknytning till studenternas mentala hälsa.

För ett år sedan var bostadspolitik ett i stort sett okänt begrepp för mig, men det räckte inte länge innan vi gjorde ett uttalande om lagen om samförvaltning och jag talade om studentboende på festivalen International Social Housing. Till mina starka sidor hör att jag lär mig nya saker fort, att jag målmedvetet jobbar för frågor som kan leda till påverkan och att jag är bra på att organisera. Jag har politiskt spelöga och jag kan, då det är fråga om att påverka i olika frågor, hitta det bästa sättet att påverka i en specifik situation. Det här är speciellt viktigt att kunna under nästa år i FSF.

Därför Sonja.

Sonjas FSF

  • En riksdagsvalkampanj som representerar studenterna och som påverkar

   Som sagt, nästa år är ett år av största vikt för FSF och för oss studenter. Vi måste försäkra oss om att vår röst blir hörd under riksdagsvalet och att det här också syns i kommande regeringsprogram. Det här kräver en insats av hela studentrörelsen och därför är det viktigt att FSF kommunicerar aktivt och öppet på våren med alla studentkårer. Allt material ska produceras i tid och på tre språk. De viktigaste frågorna i kampanjen ska vara tydliga och hela studentrörelsen ska stå bakom dem, så att vi tillsammans kan genomföra en riksdagsvalkampanj som har en inverkan och som representerar det vi står för.

   Nästa år vill jag vara med i FSF och jobba för följande frågor:

   • Trygga studenternas försörjning
   • Garantera studenternas hälsovård och förebygga de grundläggande orsaker som förorsakar psykiska problem
   • Motarbeta hållbarhetskrisen
  • Trygga försörjningen

   Som vi studerande vet så är vår försörjning redan nu på en så dålig nivå att det inverkar på hur vi orkar och på vår mentala hälsa. Studenterna måste bli delaktiga i socialskyddsreformen och tyngdpunkten i studiestödet, som nu ligger på att studenterna lyfter studielån, måste ändras, så att studenterna inte längre är tvungna att leva under fattigdomsgränsen och skuldsätta sig.

   Det är också viktigt att vi på lång sikt granskar frågorna i anknytning till vår försörjning. Boendekostnaderna är studenternas största utgift. Genom att jobba för tillgången till studentbostäder garanterar vi att studenterna på lång sikt klarar sin ekonomi: då allt flera studenter har en möjlighet att bo förmånligt och i bostäder av god kvalitet är det sannolikare att studenterna har ett ekonomiskt sett mera balanserat liv och på det sättet också kan ta hand om sitt eget välmående.

   Den bostadspolitiska utredningen, som publicerades på våren, ställde upp som mål att över hälften av studenterna ska bo i studentbostäder. Det här är ett viktigt och ambitiöst mål och en utmaning, och det krävs mycket aktiva åtgärder för att vi ska uppnå målet. Jag anser att FSF borde vara ännu aktivare än hittills i bostadspolitiken. På det viset kan vi främja studenternas välmående och försörjning på ett säkert och framgångsrikt sätt.

  • Garantera studenternas hälsovård och förebygga de grundläggande orsakerna till psykiska problem

   Situationen inom SHVS är fullständigt ohållbar. Efterfrågan på mentalvårdstjänster för studerande har fördubblats, och studerandena får inte den hjälp de behöver. Vi måste garantera att SHVS har behövliga resurser och att studenterna har tillgång till vård. FSF borde jobba ännu mera för SHVS. Ingen annan gör det och SHVS har inte resurser att själva föra fram sin sak. SHVS borde också ha möjlighet att koncentrera sig på att utveckla sina basfunktioner, istället för att använda resurser på nya projekt.

   Då vi granskar mentalvårdsfrågor kan vi ändå inte enbart fokusera på att trygga tillgången till mentalvårdstjänster, utan vi måste också fokusera på att förebygga de grundläggande orsakerna till psykiska problem. Den ekonomiska osäkerheten leder till stress och kan förorsaka psykiska problem. En del av studenterna är tvungna att jobba på bekostnad av sitt välmående och sin ork. Samtidigt är kravet att vi ska avlägga examen inom målsatt tid och att vi aktivt nätverkar inom universitetssamfundet. Utöver allt det här lever vi för tillfället mitt i många olika kriser: framtiden kan kännas mycket instabil för studenterna med tanke på miljökrisen och Rysslands attacker mot Ukraina. Därför är det fråga om en större helhet då vi jobbar för att lösa krisen med studenternas mentala hälsa. Det är fråga om både socialpolitik och utbildningspolitik samtidigt som vi måste motarbeta hållbarhetskrisen.

  • Hållbarhetskrisen väntar inte

   FSF måste delta då vi motarbetar hållbarhetskrisen, eftersom det är fråga om att garantera framtiden, både för FSF och för våra nuvarande samt framtida studerande. Jordens bärkraft är på gränsen för vad den tål och man har redan gått över gränsen då det gäller klimatkrisen, förlusten av den biologiska mångfalden samt markanvändningen. Alla de här problemen är kopplade ihop med varandra och man kan säga att problemen matar varandra med ökande takt. Därför behöver vi omedelbart aktiva och konkreta åtgärder. Förutom allt det här har kriget i Ukraina fått oss alla att förstå att det nu är viktigare än någonsin att vi frångår användningen av fossila bränslen. Då vi motarbeta hållbarhetskrisen jobbar vi också för vår säkerhet.

   Därför måste vi kräva att till exempel kolsänkorna förstoras, att hotade ekosystem skyddas och att beskattnings- och bidragssystemen genomgår förändringar så att de blir hållbarare. FSF måste kräva hållbarhetsåtgärder både på nationell och EU-nivå. Det är frågan om vår egen framtid och vi måste agera nu!

Erfarenhet

Ta kontakt!

 

Följ mig på some!