Guide

Föreningsbidrag

En väsentlig del av studielivet och hela vår gemenskap är de talrika föreningarna som möjliggör  mångsidig verksamhet för våra medlemmar. Utöver lokaler, utbildningar och rådgivning erbjuder vi även ekonomiska bidrag som kan ansökas av alla föreningar som verkar inom vår studentkår.

I den här guiden hittar du information om hurdana bidrag vi erbjuder och hur de kan sökas.

Verksamhetsbidrag

Verksamhetsbidrag

Verksamhetsbidraget som årligen utdelas till föreningarna som verkar inom studentkåren är det största föreningsbidraget som vi delar ut. Verksamhetsbidraget stöder föreningarnas grundverksamhet och söks inte för ett specifikt ändamål eller projekt. Med verksamhetsbidraget vill vi hjälpa föreningarna att göra studielivet så givande och mångsidigt som möjligt.

 • Verksamhetsbidraget söks genast i början av året. Under de senaste åren har man bett om att ansökningarna  återlämnas senast i slutet av februari. I slutet av guiden hittar du gällande ansökningsanvisningar för det pågående året.

 • Verksamhetsbidraget söks genom att fylla i ansökningsblanketten i TAHLO-systemet fram till ansökningstidens slut.

 • Bilagor som behövs för ansökan är budgeten för det pågående året och verksamhetsplanen, resultaträkningen för föregående år, balansräkningen, revisionsberättelsen, verksamhetsberättelsen samt verksamhetskalendern. I slutet av guiden hittar du gällande ansökningsanvisningar för det pågående året.

 • HUS ekonomidirektion som består av studentmedlemmar beslutar årligen om beviljandet av verksamhetsbidrag. Ekonomidirektionen bekräftar ansökningskriterierna varje år, varefter ansökningstiden inleds. Medlemmarna i ekonomidirektionen behandlar ansökningarna och fattar beslut om beviljandet på basis av dem.

 • Ekonomidirektionen bekräftar kriterierna för beviljandet varje år. Oftast granskas föreningens storlek, antalet evenemang, deltagaraktivitet och verksamhetens kvalitet.

Stöd till föreningstidningar

Stöd till föreningstidningar

Studenttidningarna har långa anor som vi vill värna om. Stödet till föreningstidningar kan sökas i samband med verksamhetsbidraget. Vi hjälper till att täcka en del av utgivningskostnaderna med stödet till föreningstidningar.

Möbleringsstöd

Möbleringsstöd

Vi uppmuntrar föreningarna som verkar i våra lokaler att ta väl hand om dem och göra dem trivsamma. Föreningarna kan ansöka om möbleringsstöd för möbelanskaffning till lokalerna, och med stödet stöds speciellt anskaffning av inredningsartiklar. Möbleringsstödet kan sökas genast för det kan sökas året om!

  • Planera anskaffningen

   Vi stöder speciellt anskaffning av bord, stolar, låsförsedda skåp och andra motsvarande inredningsartiklar med möbleringsstödet. Utred priset och gör upp en budget. Med möbleringsstödet vill vi täcka en del av möbelkostnaderna men vi förväntar oss att den förening som ansöker om stödet också själv deltar i kostnaderna.

  • Lähetä hakemus

   Du kan ansöka om möbleringsstöd genom att skicka en fritt formulerad ansökan till vår föreningssakkunniga på adressen jarjesto@hyy.fi. I ansökan bör framgå vilken förening som ansöker om stöd, vilken möbel som skaffas, budgeten för anskaffningen  och motiveringen för anskaffningen.

   Alternativt kan du skicka din ansökan till oss per post på adressen Studentkåren vid Helsingfors universitet, PB 1099, 00101 HELSINGFORS.

  • Tee hankinta

   När din ansökan godkänts kan din förening skaffa den planerade möbeln. Kom ihåg att spara kvittona!

  • Toimita kuitit meille

   När anskaffningen gjorts och den nya fantastiska möbeln finns i er föreningslokal är det dags att skicka kvittokopiorna till oss. De kan skickas per e-post eller per post till samma adress som ansökan.

Projektbidrag

Projektbidrag

Tom Peng Pung på besök men huvudet fyllt av idéer? Vi vill möjliggöra kreativa och lärofulla projekt som varken enskilda studenter eller studentföreningar skulle ha råd med utan bidrag. Under de senaste åren har projektbidraget kunnat sökas på våren. Vi informerar om projektbidragsansökningen separat samt på vår webbplats och i föreningsbulletinen.

Ansökningskriterier för bidrag

Verksamhetsbidragens ansökningsdatum och nödvändiga bilagor 2022

 • föreningar

Kriterier för beviljandet av verksamhetsbidragförskott 2022

 • föreningar

Villkor för beviljande och användning av verksamhetsbidrag

 • föreningar

Villkor för beviljande och användning av projektbidrag

 • föreningar

Beviljandevillkor för möbleringsstöd

 • föreningar

Villkor för beviljande och användning av projektbidrag 2022

Fördelningsmodell för versamhetsbidrag 2023

villkor-för-beviljande-och-användning-av-stöd-för-föreningstidningar