Media och arkiv

Ställningstaganden och Utlåtanden

Studentkåren vid Helsingfors universitet anser att de strandade förhandlingarna på måndag 28.1 mellan finländska universitet, forskningsinstitut och FinELib-konsortiet, representant för offentliga bibliotek, samt det internationella vetenskapsförlaget Taylor & Francis är mycket oroväckande. Oenigheten mellan förlaget och FinELib-konsortiet gäller särskilt kostnaderna för open access-publicering av forskningsdata, vilka för närvarande är orimliga för universiteten.

Den nationella finansieringsmodellen för universiteten förnyas som ett led i genomförandet av Visionen för högskoleutbildningen och forskningen 2030. I den modell som beretts ser vi fallgropar särskilt när det gäller den utbildningsbaserade finansieringen. De planerade ändringarna i finansieringsmodellen löser inte heller de grundläggande problemen i universitetens styr- och finansieringssystem.

Vilka ändringar planeras i finansieringsmodellen när det gäller utbildningen?

Arbetstagare i Helsingfors universitet strejkar idag 28.2 efter att Bildningsarbetsgivarna avslog försoningsförslaget till arbetstvisten om universitetens arbetsvillkor. Helsingfors universitets studentkår kräver att arbetstvisten får en snabb lösning, där akademiska arbetets uppskattning beaktas.

Ställningstagande 10.7.2017

Det allmänna bostadsbidraget måste moderniseras och bli mera jämlikt genom att bidraget görs till en individuell förmån. Från och med augusti kommer studerande att få allmänt bostadsbidrag, som i motsats till studiestödets bostadstillägg faktiskt beaktar de verkliga boendekostnaderna. Men ett stort problem med bostadsbidraget är att det ges per hushåll, det vill säga att man utgår från att personer som bor tillsammans är underhållsskyldiga för varandra.

STÄLLINGSTAGANDE 21.4.2017

Studentkåren vid Helsingfors universitet kräver att det införs ett försörjartillägg till studiestödet. Från och med augusti börjar studenterna omfattas av det allmänna bostadsbidraget. Detta innebär en förbättring för många studerande, speciellt för dem som bor ensamma, medan förändringen är orättvis i synnerhet för studerande med familj, vars försörjning märkbart försvagas.

STÄLLNINGSTAGANDE 7.4.2017

Studentkåren vid Helsingfors universitet HUS stöder de asylsökandes demonstration på Järnvägstorget och deras krav på en mänsklig asylpolitik som respekterar de mänskliga rättigheterna.

Regeringen fortsätter nedmonteringen av medborgarsamhället genom att hänsynslöst skära ner anslagen för biståndsarbete ännu mera. Redan i budgetförhandlingarna i fjol skar regeringen bort nästan hälften av anslagen för utvecklingssamarbete, cirka 400 miljoner euro. I ramförhandlingarna 5.4.2016 beslöt regeringen att skära bort ytterligare 25 miljoner euro. De nya nedskärningarna drabbar medlen för åren 2018 framåt.

STÄLLNINGSTAGANDE 30.11.2015

Regeringen i Finland avslutar internationaliseringen av landets högskolor. De massiva nedskärningarna i högskoleutbildningen och studenternas utkomst hotar jämlikheten inom utbildningen, och införandet av terminsavgifter innebär slutet på en 40 år lång era av avgiftsfri utbildning. Studentkåren vid Helsingfors universitet vill understryka vikten av avgiftsfri utbildning.

Utlåtande om HRT:s biljettreform

Student- och studerandekårerna i huvudstadsregionen ger följande utlåtande om reformen av biljettprissättningen som lades fram på HRT:s styrelsemöte 20.1.2015.

Pages