Error message

Notice: Only variables should be passed by reference in hyy_utils_i18n_translate_path() (line 193 of /biz/1/hyy/git/drupal/modules/hyy_utils/hyy_utils.module).×

Media och arkiv

Nyheter

Studenter sjunger och har alltid sjungit, nästan var som helst: på samkväm, fester, demonstrationer, i bastun, på krogrundor, resor och i processioner. Sångerna är en viktig del av studentkulturen. De sjungs till vardags och till fest, en del sånger är kritiska och ställningstagande, andra används för att visa uppskattning. Sångtraditionen lever främst i föreningarna, men sången kan också vara en förenande länk för större grupper. Med sången visar man att man hör ihop och med sången förs traditioner vidare.

Studenterna skriver också ständigt nya sångtexter. Texterna speglar fenomen och människor i tiden, oavsett om syftet är politiskt eller stämningsskapande. Nya sånger har tillkommit, som ett resultat av tävlingar eller i stundens inspiration, de har skrivits av enskilda personer eller av kollektiv. En del texter blir liggande i skrivbordslådan, andra kan höras i helt nya sammanhang också flera decennier senare.

Hurdana studentsångsminnen har du? Berätta om dina minnen och erfarenheter av den studentikosa sångkulturen. Vi är intresserade av både nuvarande och före detta studerandes minnen, ur föreningars och enskilda studenters perspektiv. Dessutom vill vi bevara studenternas egna sångtexter och historier i anslutning till dem.

 

Nedanstående frågor kanske kan ge idéer och inspiration för skrivandet:

Hur anknyter/anknöt sångerna till din egen studietid?
Vilka sånger sjöngs och i vilka sammanhang?
Vilka sånger tyckte man om, vilka ogillades?
Vilken var din favoritsång? Varför?
Fanns det några speciella regler, sånglekar eller traditioner för sången?

Har du varit med om att skriva ny text till sånger?
Har du skrivit en ny text eller ny vers till en sång, antingen ensam eller med andra?
I vilket sammanhang skapades texten? Var sjöngs sången?
Vet du om sången levde kvar? Togs den med i en sångbok, spreds den till en vidare krets?

 

Vi önskar att du bifogar din text och information om den (melodi, eventuell koreografi eller annan information om hur den ska sjungas).
Insamlingen ordnas av Finska Litteratursällskapet SKS, Studentkåren vid Helsingfors universitet och Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan historian ystävät.
Vi informerar om resultatet av insamlingen i november 2016. Bland alla som deltar lottar vi ut bokpriser.

 

Mera information:
SKS arkiv, keruu(a)finlit.fi, 0201 131 240
HYYHY ry, Sanna Supponen, sanna.supponen(a)helsinki.fi

 

Anvisningar

Skriv på ditt eget språk. Du kan skriva under eget namn eller under pseudonym. Berätta när du studerade och vad du studerade. Du kan skriva fritt och längden är inte begränsad. Ange i ditt svar att du och ev. intervjupersoner ger sitt samtycke till att materialet arkiveras i SKS arkiv under namn eller pseudonym. Om vi publicerar materialet görs det anonymt, utan identifierande personuppgifter.

Skicka in din text före 30.6.2016
följ länken och använd blanketten (den är på finska) www.finlit.fi/opiskelijalaulut, eller
skicka texten per post till Finska Litteratursällskapet, arkivet, PB 259, 00171 Helsingfors, märk kuvertet ”Studentsånger”, eller
skicka in texten som en e-postbilaga till keruu(a)finlit.fi, skriv ”Studentsånger” på ämnesraden.

Om du också vill skicka in sångböcker eller -häften ska du kontakta SKS arkiv på förhand, keruu(a)finlit.fi, 0201 131 240.

Styrelsen vid HUS har valt hum. kand. Siiri Salo som en vikarie för den nuvarande informatören. Hennes anställning är tidsbunden under tiden 2.6.2016–17.2.2017.

Informatören ansvarar för HUS mångsidiga informationsarbete och stöder studentkårens påverkansarbete: informerar medlemmarna om tjänster, evenemang och intressebevakning i tryckta medier, på webben och på universitetets väggar. Informatören ansvarar för att upprätthålla och förnya HUS webbsidor. Hen utvecklar och administrerar HUS kanaler i de sociala medierna, skriver pressmeddelanden och bulletiner, redigerar ställningstaganden och utlåtanden och ansvarar för produktionen av publikationer. Hen fungerar också som utbildare för styrelsen och de sakkunniga i HUS och ger hela tiden arbetsgemenskapen konsulthjälp i mediefrågor.

Salo, 27, har tidigare jobbat som kommunikatör vid Brottspåföljdsmyndigheten och Lahti Energia och har skrivit för flera år för tidningen Vaasan Ikkuna. Salo har också varit delegationsmedlem vid Vasa universitets studentkår. Hon studerar kommunikationsvetenskap vid Vasa universitet.

Den 1.8.2017 införs nya examina vid Helsingfors universitet. Fakulteternas nuvarande examensstrukturer omvandlas till nya helheter, utbildningsprogram.

Utbildningsprogrammen som leder till kandidat- och magisterexamina har nu fått sina namn och planeringen av programmen pågår som bäst i universitetets Stora hjulet-arbetsgrupp, på fakulteterna och institutionerna och i ledningsgrupperna för de nya programmen. Stora hjulet är en porjekt, som prorektorn med ansvar för undervisning Keijo Hämäläinen tog initiativ till 2014

Så vad händer med den nuvarande examensstrukturen och examensfordringarna?

Och varför?

Vid vilka fakulteter finns de nya utbildningsprogrammen?

Blir studierna föråldrade?

När måste nuvarande studerande flytta över till de nya programmen?

Vi har satt ihop ett litet FAQ-paket.

Om du saknar någon fråga eller något svar ska du kontakta HUS styrelse eller våra sakkunniga!

Allmänna frågor om reformen och hur det framskrider: styrelsemedlemmarna Laura Luoto och Maria Loima, sakkunnig Anne Rautanen, informatör Tapio Reinekoski.
Studenternas rättsskydd: styrelsemedlem Tarik Ahsanullah, sakkunnig Anne Rautanen, informatör Tapio Reinekoski.

Mera information får du också av exempelvis studentrepresentanterna inom ditt eget läroämne. Kontaktuppgifterna till studentrepresentanterna vid varje enhet hittar du här: https://www.halloped.fi/sv/helsinki/organs
Studentrepresentanterna i de nya utbildningsprogrammen och kontaktuppgifter till dem kommer också att finnas på sajten halloped.fi, så fort alla representanter har blivit valda.

1) Hur går det med mina studier i reformen? Kommer man att avskaffa läroämnen på grund av den? Vad händer nu? Vem bevakar studenternas intressen?

Avsikten med reformen är att Helsingfors universitet ska ha nya utbildningsprogram från och med läsåret 2017–18. Utbildningsprogrammen kommer inte att bygga på den nuvarande indelningen i läroämnen, institutioner och fakulteter, utan de ska i stället utgå från universitetets olika vetenskapsområden. Efter reformen kan det alltså i ett och samma utbildningsprogram finnas studieavsnitt och innehåll från flera av de nuvarande institutionerna och fakulteterna. Men det kan också finnas utbildningsprogram som är nästan identiska med examensstrukturen för de nuvarande huvudämnena.

Reformen utgör alltså i sig inget hot mot de olika läroämnenas framtid, utan det är universitetets förändringsprogram. d.v.s. inbesparingarna som görs på grund av att finansieringen till universitetet har skurits ned, som har lett till att rektor, fakulteterna och institutionerna har tvingats besluta om uppsägningar. Nu är läget mest kritiskt för sådana läroämnen som också tidigare har haft små resurser. Trots att en del ämnen inte får något eget kandidat- eller magisterprogram i Stora hjulet kan det fortfarande komma att finnas undervisning i form av valfria moduler eller studieinriktningar. Men för att det ska lyckas krävs det att studentrepresentanterna som väljs in i ledningsgrupperna för de nya utbildningsprogrammen har vilja och engagemang att försvara läroämnets ställning, och att ämnesföreningarna samarbetar aktivt med studentrepresentanterna.

I arbetsgruppen för reformen Stora hjulet representeras studenterna av Janne Lardot, HUS sakkunniga i utbildningspolitiska frågor. Den som beslutar om de stora, principiella linjerna och som exempelvis slutgiltigt beslutar om utbildningsprogrammen är utbildningsrådet ONE, där studenternas representant är Anne Rautanen, HUS sakkunniga i utbildningspolitiska frågor. Studentkåren har rekryterat studentrepresentanter till ledningsgrupperna för de nya kandidat- och magisterprogrammen under vintern och våren.

2) Vilka utbildningsprogram och ansökningsobjekt finns det?

De nya utbildningsprogrammen listas här: https://www.helsinki.fi/sv/studier/sok-till-uni/nya-utbildningsprogram-2017. Den slutgiltiga svenskspråkiga namnen för magisterprogram är ännu inte klar. Du hittar dom på finska och engelska nedan.

Från början av läsåret 2017–18 är ansökningsobjekten de nya kandidat- och magisterprogrammen. Då man ansöker behöver man ännu inte binda sig vid något visst vetenskapsområde; när studierna framskrider kan man precisera sin studieinriktning utifrån de vetenskapsområden eller ämneshelheter som finns inom utbildningsprogrammet. I examina kan studenterna också inkludera individuella, valfria studier från vetenskapsområden och ämneshelheter som hör till andra utbildningsprogram.

För varje utbildningsprogram, studiehelhet och studieavsnitt ska man ställa upp exakta och konkreta kunskapsmål. I fråga om studieavsnitt ska man beskriva innehållet, utvärderingsmetoderna och undervisningsformerna. Avsikten är att de nuvarande, diffusa kunskapsmålen – exempelvis ”efter att ha slutfört kursen behärskar studenten grundläggande termer och teorier inom området” – ska ersättas med mera praktiskt formulerade mål. För varje studieavsnitt ska man specificera vilka färdigheter avsnittet ger, och i vilket syfte – antingen för att de behövs för fortsatta studier eller för arbetslivet efter studierna.

Tidtabellerna och arbetssätten i de nya utbildningsprogrammen ska också vara sådana att studierna kan avancera smidigt och det går att studera på heltid.

3) Måste jag byta huvudämne? Blir mina studieprestationer föråldrade?

Nuvarande studerande har en övergångsperiod på tre år, då de kan de slutföra sina studier enligt nuvarande examensstruktur. Examensfordringarna för läsåret 2016–17 är i kraft ända till övergångsperiodens slut.

Nuvarande studerande kan också flytta över till de nya utbildningsprogrammen, om de vill. De exakta villkoren, exempelvis hur mycket övergångsstudier som behövs, är inte ännu klara.

Om du flyttar över till ett nytt utbildningsprogram kan du inte längre återgå till den gamla examensstrukturen. Om du vill flytta över till ett utbildningsprogram och du redan har prestationer som ingår i kandidat- eller magisterexamen ska de kunna ersätta studieavsnitt i det nya utbildningsprogrammet. Senare kommer man att göra upp scheman för varje läroämne, där det framgår vilka studier enligt det gamla systemet som motsvarar vilka studieavsnitt i de nya utbildningsprogrammen.

Avlagda examina föråldras inte. Men studieprestationer som är mer än tio år gamla och som inte ingår i någon hel kandidat- eller magisterexamen kan inte inkluderas i examina som avläggs inom de nya utbildningsprogrammen. För dem som blir utexaminerade inom övergångsperioden gäller de nuvarande reglerna för när studier blir föråldrade.

I Flamma samlar universitetet information om hur Stora hjulet framskrider, om beredningen, tidtabellen och de beslut som fattats: https://flamma.helsinki.fi/fi/iso-pyora

Det lönar sig också att följa med fakulteternas egna webbsidor och information.

Om du vill få veta vad till exempel rektors beslut eller PM:en från arbetsgruppen för reformen innebär i praktiken kan du kontakta studentrepresentanterna i förvaltningen som representerar ditt ämne,  eller HUS styrelsemedlemmar med ansvar för utbildningspolitik, eller de sakkunniga som jobbar med utbildningspolitik.

4) Jag vill påverka hur mitt ämne ser ut i framtiden – vad kan jag göra?

Nu är det rätt tid att påpeka problem som rör det egna läroämnet. Påverkansarbetet görs bäst om man är många: du kan tillsammans med ämnesföreningen och studentrepresentanterna berätta för prorektorn med ansvar för undervisningen och cheferna för utbildningsprogrammens ledningsgrupper hur studierna borde reformeras.

Målet med reformen är att tydliggöra vilka färdigheter studenterna får med examina och att hjälpa studenterna att bättre gestalta den egna kompetensen, men målsättningar förblir ibland bara tomma ord. Därför måste studenterna delta aktivt i att planera de nya programmen och ge respons på hur bra eller dåligt man har lyckats. Samarbete mellan ämnesföreningarna och studentrepresentanterna beaktas säkert i ledningsgrupperna för de nya utbildningsprogrammen – det är en fördel om studentrepresentanterna i ledningsgrupperna kan visa att de har hela sin ämnesförening bakom sig.

Av universitetsförvaltningen får HUS ofta höra att studenterna inte har lyft fram några problem eller kommit med några förbättringsförslag i fråga om planeringen eller studierna. Men det betyder ju inte nödvändigtvis att allt är bra – mera sannolikt är att ”frånvaron” av kritik beror på att studenternas bekymmer och problem inte hörs ända upp till universitetsförvaltningen.

Samtidigt som utbildningsprogrammen reformeras säger universitet upp anställda, och dessutom omorganiseras universitetets förvaltning till en ”Universitetsservice”. Problem som beror på sparåtgärderna och uppsägningarna får inte skyllas på utbildningsreformen eller förvaltningsreformen och de kan inte användas som förevändning för att studierna drar ut på tiden, att undervisning eller tenter inhiberas eller att det inte finns tillräckligt med studierådgivning.
Det lönar sig att redan nu be om studievägledning av personalen vid ditt eget läroämne eller av studieförvaltningspersonalen på institutionen. Studieadministrationen måste utan undantag kunna sköta sina grundläggande uppgifter: ordna studentantagningen, handleda studenterna och sköta förvaltningsuppgifter som rör utexamineringen av studenterna.

Ingen av de förändringar som nu är på gång får leda till att studierna inte kan framskrida smidigt eller att utexamineringen drar ut på tiden. HUS har samlat in information av studenterna om följderna av att universitetet sparar samtidigt som man gör stora strukturella förändringar: det är helt klart att det redan finns problem. Studentkåren hoppas få information om alla eventuella problem så fort de uppstår – antingen direkt eller genom studentrepresentanterna i förvaltningen.

De nya kandidatsprogrammen från och med läsåret 2017–18 (namnen finns bara på finska för tillfället):

Biologian kandiohjelma
Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta
Luonnontieteiden kandidaatti LuK

Elintarviketieteiden kandiohjelma
Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta
Elintarviketieteiden kandidaatti (ETK)

Eläinlääketieteen kandiohjelma
Eläinlääketieteellinen tiedekunta
Eläinlääketieteen kandidaatti (ELK)

Farmaseutin koulutusohjelma
Farmasian tiedekunta
Farmaseutin tutkinto

Filosofian kandiohjelma
Humanistinen tiedekunta / Valtiotieteellinen tiedekunta
Humanististen tieteiden kandidaatti (HuK) / Valtiotieteiden kandidaatti (VTK)

Fysikaalisten tieteiden kandiohjelma
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
Luonnontieteiden kandidaatti (LuK)

Geotieteiden kandiohjelma
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
Luonnontieteiden kandidaatti (LuK)

Historian kandiohjelma
Humanistinen tiedekunta
Humanististen tieteiden kandidaatti (HuK)

Kandidatprogram i samhällsvetenskaper + socialt arbete
Svenska social- och kommunalhögskolan
Politices kandidat (Pol. Kand.)

Kasvatustieteiden kandiohjelma
Käyttäytymistieteellinen tiedekunta
Kasvatustieteen kandidaatti (KK)

Kemian kandiohjelma
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
Luonnontieteiden kandidaatti (LuK)

Kielten kandiohjelma
Humanistinen tiedekunta
Humanististen tieteiden kandidaatti (HuK)

Kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelma
Humanistinen tiedekunta
Humanististen tieteiden kandidaatti (HuK)

Kulttuurien tutkimuksen kandiohjelma
Humanistinen tiedekunta
Humanististen tieteiden kandidaatti (HuK)

Logopedian kandiohjelma
Lääketieteellinen tiedekunta
Humanististen tieteiden kandidaatti (HuK)

Maantieteen kandiohjelma
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
Luonnontieteiden kandidaatti (LuK)

Maataloustieteiden kandiohjelma
Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta
Maatalous-metsätieteiden kandidaatti (MMK)

Matemaattisten tieteiden kandiohjelma
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta / Valtiotieteellinen tiedekunta
Luonnontieteiden kandidaatti (LuK)

Matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan kandiohjelma
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
Luonnontieteiden kandidaatti (LuK)

Metsätieteiden kandiohjelma
Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta
Maatalous-metsätieteiden kandidaatti (MMK)

Molekyylibiotieteiden kandiohjelma
Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta / Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta
Luonnontieteiden kandidaatti (LuK)

Oikeusnotaarin koulutusohjelma
Oikeustieteellinen tiedekunta
Oikeusnotaarin tutkinto (ON)

Politiikan ja viestinnän kandiohjelma
Valtiotieteellinen tiedekunta
Valtiotieteiden kandidaatti (VTK)

Psykologian kandiohjelma
Lääketieteellinen tiedekunta
Psykologian kandidaatti (PsK)

Sosiaalitieteiden kandiohjelma
Valtiotieteellinen tiedekunta
Valtiotieteiden kandidaatti (VTK)

Taiteiden tutkimuksen kandiohjelma
Humanistinen tiedekunta
Humanististen tieteiden kandidaatti (HuK)

Taloustieteen kandiohjelma
Valtiotieteellinen tiedekunta
Valtiotieteiden kandidaatti (VTK)

Teologian ja uskonnontutkimuksen kandiohjelma
Teologinen tiedekunta
Teologian kandidaatti (TK)

Tietojenkäsittelytieteen kandiohjelma
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
Luonnontieteiden kandidaatti (LuK)

Yhteiskunnan ja kulttuurin muutoksen ja kehityksen kandiohjelma
Valtiotieteellinen tiedekunta
Valtiotieteiden kandidaatti (VTK)

Ympäristö- ja elintarviketalouden kandiohjelma*
Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta
Maatalous-metsätieteiden kandidaatti (MMK) / Elintarviketieteiden kandidaatti (ETK)

Ympäristötieteiden kandiohjelma
Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta / Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta
Luonnontieteiden kandidaatti (LuK)De nya magisterprogrammen och deras ledare (programmens namn finns för tillfället bara på finska eller engelska):
 
Advanced Spectroscopy in Chemistry (Erasmus +).
    Alue- ja kulttuurintutkimuksen maisteriohjelma
    Contemporary Societes
    Data Science
    Ekologian ja evoluutiobiologian maisteriohjelma
    Eläinlääketieteen lisensiaatin koulutusohjelma
    Elintarvikealan liiketoiminnan ja koulutuksen maisteriohjelma
    Elintarviketieteet.
    English studies
    Environmental and Resource Economics
    Environmental Change and Global Sustainability
    European and Nordic Studies
    Filosofian maisteriohjelma
    Fysiikan maisteriohjelma (tähtitiede, kosmologia, avaruus- ja hiukkasfysiikka)
    Genetiikan ja molekulaaristen biotieteiden maisteriohjelma
    Geologian ja geofysiikan maisteriohjelma
    Global Media and Politics
    Hammaslääketieteen koulutusohjelma
    Historian koulutusohjelma
    Ihmisen ravitsemus ja ruokakäyttäytyminen
    Ilmakehätieteiden maisteriohjelma
    Intercultural Encounters and Diversities
    International Business Law
    Kääntämisen ja tulkkauksen maisteriohjelma
    Kasvatustieteiden maisteriohjelma
    Kasvibiologian maisteriohjelma
    Kaupunkitutkimuksen maisteriohjelma
    Kemian ja molekyylitieteiden maisteriohjelma
    Kielten maisteriohjelma
    Kirjallisuuden maisteriohjelma
    Kulttuuriperintö ja kulttuurien tulkinnat maisteriohjelma
    Lääketieteen koulutusohjelma - Utbildingsprogrammet i Medicin
    Life Science informatics
    Linguistic Diversity in the Digital Age
    Logopedian maisteriohjelma
    Maantieteen maisteriohjelma
    Maatalous-, ympäristö- ja luonnonvaraekonomian maisteriohjelma
    Maataloustieteiden maisteriohjelma
    Magisterprogram i samhällsvetenskaper
    Magisterprogrammet i kultur och kommunikation
    MA Programme for Finnish Teacher Education
    Matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan maisteriohjelma
    Matematiikan ja tilastotieteen maisteriohjelma
    Materiaalitutkimuksen maisteriohjelma
    Metsätieteiden ja biotalouden maisteriohjelma
    Mikrobiteteiden ja biotekniikan maisteriohjelma
    Neurotieteiden koulutusohjelma
    Oikeustieteen maisterin koulutusohjelma
    Pohjoismaisten kielten maisteriohjelma
    Politiikan ja viestinnän maisteriohjelma
    Proviisorin koulutusohjelma
    Psykologian maisteriohjelma
    Russian studies
    Sosiaalitieteiden maisteriohjelma
    Sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma.
    Suomen kielen ja suomalais-ugrilaisten kielten ja kulttuurien maisteriohjelma
    Taiteiden tutkimuksen maisteriohjelma
    Taloustieteen maisteriohjelma
    Teologian ja uskonnontutkimuksen maisteriohjelma
    Teoreettisten ja laskennallisten menetelmien maisteriohjelma
    Tietojenkäsittelytieteen maisteriohjelma
    Translationaalisen lääketieteen koulutusohjelma
    Yhteiskunnallisen muutoksen maisteriohjelma


Är du orolig för din ämnesförenings framtid i den stora utbildningsprogramsreformen? Borde din förening ändra sina stadgar, till exempel i fråga om vem som kan bli medlem? Är er förenings stadgar röriga, eller borde ni reformera dem av något annat skäl? 

HUS föreningssektor och den utbildningspolitiska sektorn ordnar en stadgeändringskväll för föreningar som funderar på sina stadgar. På kurskvällen går vi också igenom vilka följder Stora hjulet har för ämnes- och fakultetsföreningarna. Vi ger också information om föreningslagen och om hur man gör stadgeändringar, inte bara ut ämnesföreningarnas perspektiv. 

Så kom med om du:
- någonsin har funderat på att din förenings stadgar borde ändras
- är mitt uppe i en stadgeändringsprocess
- inte vet hur man gör stadgeändringar
- har funderat på hur det går för din ämnesförening i de stora reformerna på uni
- är intresserad av stadgefrågor
- vill få veta hur Stora hjulet påverkar föreningsfältet.

Frågor som anknyter till kvällens teman kan man skicka redan i förväg till adressen santeri.velin(a)hyy.fi

Stadgekvällen hålls i Mannerheimsalen (Mannerheimvägen 5 A, 5 vån.) 23.5 kl. 17–20. Lokalen är tyvärr inte tillgänglig för rörelsehindrade. Kvällen går huvudsakligen på finska.

OBS!
”Kan jag alltså helt på allvar ställa frågor också på svenska?”
– Absolut! Bäst kan vi svara om vi får din fråga på förhand, men vi svarar naturligtvis också på frågor som ställs på plats.

Facebook: https://www.facebook.com/events/808533175914162/

HUS medlemmar får köpa biljetter för 10 euro för uppvisningar
17.5 kl. 19.00
19.5 kl. 19.00

Boka biljetter genom att ringa till Kansallisteatteris biljettförsäljning på nummer 010 7331 331. I samband med bokningen ska du ange bokningskoden ”HYY-yliopisto”. Biljetterna ska lösas ut i Kansallisteatteris biljettkassa, ta med studentkortet för att kunna bevisa att du är HUS-medlem.

Mera information om pjäsen på finska: http://www.kansallisteatteri.fi/esitykset/mahdolliset-maailmat/

Har du inte fått arbete för sommaren? Det är möjligt att få sommararbete även med mycket kort varsel, speciellt om man är beredd att ta emot jobb från utanför det egna fackområdet. Det lönar alltså sig att kolla arbetsplatsannonser på nätet. Mera information och tips finns på universitetets karriärservices Flamma-sidor.

Man kan också studera under sommarlovet. Studiestödet är studerandes främsta utkomstskydd. Studerande som inte har rätt till studiestöd kan ansöka om utkomststöd. Som regel har studerande inte rätt till arbetsmarknadsstöd eller inkomstrelaterad arbetslöshetsersättning.

Studiestöd

Om du studerar under sommaren kan du ansöka om studiestöd för sommarmånaderna. Många fakulteter och institutioner har tentamina under sommaren, och mer information finns på deras nätsidor eller på Flamma. Anmälning till sommertentamina stängs ofta ganska tidigt, så anmäl dig redan nu. Undervisningen inom det öppna universitetet är kostnadsfri för närvarande grundexamenstuderande, så du kan också hitta kurser som passar din examen från deras utbud.

Din studieplan för sommaren måste omfatta prestationer för i genomsnitt minst 5 studiepoäng per stödmånad. Huvudsaken är att du under varje stödmånad har studieprestationer och att den totala mängden studieprestationer är tillräckligt stor.Kom ihåg att sommarstudiestödet förbrukar antalet studiestödsmånader på samma sätt som under läsåret, så det lönar inte sig att lyfta stöd för sommaren om man inte tänker studera på riktigt. En månad då du får bara bostadstilläg räknas också som en studiestödsmånad och minskar antalet studiestödsmånader, så sök inte bara bostadstillägg.

Ansökan kan göras på FPA's sidor genom i e-tjänsten. Det lönar sig att göra sin ansökan i god tid!

Mera information på FPA's sidor.

Utkomststöd

Om du inte får studiestöd, har inte hittat sommararbete, eller har inte tillräckligt med besparingar att leva på, kan du ansöka om utkomststöd vid den egna kommunens socialbyrå. Utkomststöd kan också beviljas för att dryga ut alltför små inkomster eller för att täcka perioden fram tills utbetalning av studiestödet.

Om studerande  kan få utkomststöd för sommaren om hen trots försök har inte fått sommararbete, eller om det inte finns meningsfulla studier som kan avläggas under sommaren. När man ansöker om utkomststöd påverkar makans/makens inkomster stödbeslutet. Studielån räknas som inkomst under stödmånaderna, oavsett om man har lyft lån eller inte.

Studerande kan också ansöka om utkomststöd för att komplettera låga löneinkomster eller för att klara sin försörjning fram till lönedagen eller tills studiestödet utbetalas.
Till exempel i en situation där en student får det sista studiestödet för våren i maj, arbetar från början av juni och får alltså sin första lön i slutet av juni, kan hen få utkomststöd för att täcka sina utgifter under juni månad.

Ansökan om utkomststöd kan göras elektroniskt eller med en skriftlig blankett. Att de rätta bilagor fattas från ansökan kan fördröja dess behandling, så kolla att du inkluderar alla bilagor i din ansökan.

Mera information från din egen kommuns socialbyrå, för Helsingfors stad här.

Arbetsmarknadsunderstöd och inkomstrelaterad arbetslöshetsunderstöd

Som regel är studerande inte berättigade till arbetsmarknadsunderstöd eller inkomstrelaterad arbetslöshetsunderstöd under sommaren. Som undantag räknas situationer där du redan är färdig med studierna, men examensintyget dröjer oberoende av ditt eget handlande. Kontakta i så fall TE-centralen.

Mer information ges av HUS sakkunnig i försörjning Aino Jones, aino.jones@hyy.fi tai 050 543 9608.