Media och arkiv

NyheterHar du redan kontrollerat hur mycket du tjänade år 2018? Gör det nu!


Om du tjänat för mycket i förhållande till antalet stödmånader du utnyttjat kan du göra räntefria återbetalningar av studiestödet fram till slutet av maj. Om FPA återkräver stödmånader nästa år adderas en ränta till den summa som återkrävs. Du kan kontrollera dina inkomster t.ex. ur ditt beskattningsbeslut. Du kan kontrollera inkomstgränserna för studiestödet härifrån.

Kontrollera även antalet studiepoäng som samlats under hösten


Studiestödsmånader för höstterminen 2018 kan återbetalas fram till slutet av maj och för vårterminen 2019 fram till slutet av augusti. Kontrollera i det här skedet hur dina studier framskred under hösten och beakta minimikravet på 20 studiepoäng!

Om du återbetalar studiestöd, betala senast 31.5.2019!

Det allmänna bostadsbidraget behöver inte återbetalas


Det allmänna bostadsbidraget behöver inte återbetalas och bestäms enligt den genomsnittliga inkomst du uppgett. För det allmänna bostadsbidraget gäller alltså inte samma inkomstgränser som för studiepenningen, och de två stöden är inte kopplade till varandra. Det lönar sig ändå att justera det allmänna bostadsbidraget om dina inkomster ändras.

Mer information om återbetalning av studiestöd finns på FPA:s webbplats.

Ytterligare anvisningar:

Hannele Kirveskoski, sakkunnig
050 543 9608
hannele.kirveskoski@hyy.fi

Ligger frivilligverksamhet nära ditt hjärta? Är du duktig på att inspirera och motivera andra omkring dig? Kom och utveckla vår frivlligverksamhet och göra den möjlig för allt fler studenter! 

Vi söker en projektarbetare för att utveckla HUS frivilligverksamhet. Som volontärsamordnare får du utreda verksamhetens utvecklingsmål samt skapa fleråriga strukturer och göra verksamheten inspirerande, lockande och givande för alla HUS otaliga frivilliga. Samordning av frivilligverksamheten och utvecklingsarbetet görs i nära samarbete med den styrelsemedlem som ansvarar för frivilliga. 

Av dig förväntar vi oss:

 • ett självständigt arbetssätt och teamarbets- och problemlösningsförmåga
 • vilja att utveckla och ge förslag till nya idéer
 • projektledningsförmåga
 • erfarenhet av frivilligverksamhet
 • kommunikativa färdigheter
 • som fördel ser vi goda kunskaper i finska, svenska och engelska

Vi erbjuder dig:

 • Intressanta och utmanande arbetsuppgifter
 • Lön enligt studentkårernas kollektivavtal med eventuella utbildnings- och erfarenhetstillägg
 • Flexibla arbetstider
 • Härliga kolleger

Vi är:

 • En studentkår med ungefär 26 000 medlemmar
 • En effektiv, aktiv och ambitiös intressebevakare och en gemenskap som möjliggör mångsidig frivilligverksamhet
 • En engagerad och ungdomlig arbetsgemenskap bestående av bland annat 8 sakkunniga och 12 styrelsemedlemmar, som sköter saker tillsammans på ett sakkunnigt och avspänt sätt.

Uppgiften är en visstidsanställning från och med 12.8.2019 eller enligt överenskommelse fram till 20.12.2019. Arbetstiden är 30 h/vecka om annat inte överenskommes och för arbetet utbetalas lön enligt studentkårernas kollektivavtal med eventuella utbildnings- och erfarenhetstillägg.

HUS betonar mångfald och likabehandling i sin verksamhet. Vi efterlyser så många sökande med olika bakgrunder som möjligt.

Ansökningstiden utgår måndag 10.6.2019. Skicka en fritt formulerad ansökan och bifoga din meritförteckning. Skicka ansökan till adressen hallinto@hyy.fi med rubriken ”Volontärsamordnare” Eventuella intervjuer hålls onsdag eller torsdag 12-13.6.2019.

Mer information ger generalsekreterare Aaro Riitakorpi (0400 816 426), aaro.riitakorpi@hyy.fi.

Ekonomidirektionen för Studentkåren vid Helsingfors universitet har på sitt möte 21.5.2019 beslutat att stryka Helsingin akateemiset perussuomalaiset HAPSU ry ur HUS föreningsregister. 

Den 4 mars publicerade HAPSU ställningstagandet ”Finlands universitet bör kännas finska”. HUS ekonomidirektion beslutade att behandla fallet eftersom det misstänktes att HAPSU inte verkat i enlighet med HUS likabehandlingsplan och således brutit mot reglerna för föreningar som verkar inom HUS.  HAPSU ombads en skriftlig utredning om ärendet och hördes på ekonomidirektionens möte 10.4. Ekonomidirektionen anser på basis av HAPSUs  ställningstagande och hörande  att föreningen inte förbundit sig till HUS likabehandlingspolicy och att HAPSU, på basis av hörandet, inte har för avsikt att rätta till verksamheten i enlighet med den. På grund av dessa orsaker beslutade ekonomidirektionen att stryka HAPSU ur studentkårens krets.

Att stryka föreningen ur HUS krets betyder att föreningen inte har rätt till HUS föreningstjänster, såsom mötes- och festlokaler. Föreningar som hör till politiska partier står utanför HUS bidrag och HAPSU har inte fått ekonomiskt stöd av studentkåren.  Trots beslutet kan de HAPSUs medlemmar som även är studentkårsmedlemmar ställa upp som kandidater i HUS delegationsval och delta i studentkårens verksamhet. 

I enlighet med HUS stadgar har HAPSU rätt att överklaga ekonomidirektionens beslut och  yrka på rättelse hos HUS styrelse inom 14 dygn från beslutets tillkännagivande.

Mer information: 
Aaro Riitakorpi
generalsekreterare
040 0816 426

Förhandlingar på Säätytalo sträcker sig över tid. Men oroa dig inte! Vi hjälper!

Läs HUS svar på de frågor som regeringssonderare Rinne har ställt!

Vi deltar i studentrörelsens traditionella bevakning av regeringsprogramförhandlingarna: bit.ly/päivystys

1. Ett Finland som är koldioxidneutralt och tryggar den biologiska mångfalden

a. Förbinder ni er till att stoppa den globala uppvärmningen till 1,5 grader på global nivå? Förbinder ni er till att Finland är koldioxidneutralt år 2035 och därefter snabbt ytterligare minskar på koldioxidutsläppen?
b. Vilka åtgärder anser ni att behövs i kampen mot klimatförändringen inom olika delar av samhället?
c. Vad ser ni som viktiga sätt för att skydda och förbättra naturens mångfald?

Klimatförändringen är vår tids största problem. Det är skäl att komma ihåg att det framförallt är en generationsfråga och därigenom ett av HUS tre rikdagsvalmål. Om klimatuppvärmningen inte stoppas i tid har studenterna inte en framtida värld mot vilket alla andra politiska beslut fattas. 

HUS har förbundit sig att stoppa klimatuppvärmningen till 1,5 grader. HUS vill ambitiöst att Finland blir kolneutralt redan fram till år 2030 och kolnegativt efter det. HUS påminner att det krävs strukturella politiska beslut för att uppnå målen: samhällets skatte- och bidragssystem måste snabbt bli miljöskyddande, Finland bör driva en ambitiös klimatpolitik i Europeiska unionen och klimat- och miljöforstran bör förankras i läroplanen på alla utbildningsstadier. HUS har förbundit sig till FN:s Agenda 2030 mål för hållbar utveckling, där även teman om klimat- och naturens mångfaldhet ingår.

2. Ute i världen är Finland större än sin storlek

a. Hur borde Europeiska unionen utvecklas?  Vad är de viktigaste målen inför Finlands EU-ordförandeskap?
b. Godkänner ni målet att höja biståndsanslagen till 0,7 procent av BNP?  Inom vilken tidsram anser ni att det här är möjligt att förverkliga?

HUS vill tillsammans med FSF försäkra sig om att studenternas och ungas röst hörs i Europas beslut. Till exempel måste studerandenas närvaro i beslutsfattandeprocessen försäkras när Europeiska utbildningsområdet (EES) planeras. Metoderna för hörandet av unga (såsom EU Youth Dialogue) bör inkluderas i politiska processer.

Vid sidan av delaktigande av unga är ett av EU:s viktigaste utvecklingsområden uppskattandet av utbildning i Europa. Studentrörelsen kräver att en utbildnings-, forsknings- och innovationskommissarieportfölj grundas. Internationalitet och rörlighet ska vara en tillgänglig del av utbildningsstigen runt om i Europa.  För att försäkra sig om det bör finansieringen av Europas utbildningsprogram Erasmus trefaldigas och alla EU-länder förbinda sig till att placera åtminstone 2 procent av sin BNP i högskoleutbildning. EU bör satsa mer på forskning, utbildning och livslångt lärande i sina kommande fleråriga finansieringsramar. 

HUS kräver att Finland använder minst 0,7 % av sin BNP för utvecklingssamarbete i enlighet med FN:s rekommendationer.’ HUS som vägvisare använder redan nu motsvarande andel av sin årliga budget för motsvarande ändamål.

3. En säker rättsstat

a. Beskriv hur ni uppfattar Finland som rättsstat och hur man kan förstärka den. Hur skulle ni främja mänskliga rättigheter i Finland?   På vilka sätt är ni beredda att utveckla nationalspråkens roll i Finland?

Det mest akuta människorättproblemet i Finland är translagen som kränker människovärdet. HUS kräver att en helhetsförnyelse av translagen genomförs genast och den nya translagen ska stämma överens med Traseks rekommendationer. Dessutom bör Finland erkänna det tredje juridiska könet och personbetckningarna ska bli könsneutrala. 

Utöver translagen driver HUS en sänkning av åldersgränsen för sterilisering och fri tillgänglighet för över 25-åringar, en könsneutral värnplikt, slopandet av fängelsestraff för totalvägrare, en lika lång civiltjänst som värnplikt, gratis prevention för alla under 25 år och att eget val skulle räcka som motivering för abort 

Man bör avstå från att det allmänna bostadsbidraget betalas per hushåll eftersom samboende utan äktenskap inte har något juridiskt ansvar för att försörja varandra. Därtill har de sökande olika ställning i förhållande till sina beslut på grund av Fpa:s bristande instruktioner.

Linjeringen att studenterna inte är berättigade till utkomststöd under sommaren utan att lyfta studiestöd är mot rättsutslaget. Studenterna är den enda människogruppen i Finland som tvingas skuldsätta sig för sin grundförsörjning. Lån är inte socialskydd.

 4. Ett livskraftigt Finland

a. Ser ni att Finland i och med klimatförändringen och andra megatrender kan bygga upp en ny, hållbar exportdriven tillväxt? Anser ni att det är nödvändigt att Finland utarbetar en gemensam strategi för att säkra den ekonomiska tillväxten och en hållbar utveckling? Vilka skulle vara de viktigaste åtgärderna?
b. Vilka åtgärder borde vidtas för att utveckla storstadsområdet, växande stadsregioner, regionala centrum och glesbygdsområden?
c. Hur skulle ni säkerställa upprätthållandet och utvecklandet av Finlands transportinfrastruktur?  Vad är er modell för att utveckla finansieringen?

HUS anser att såväl bekämpandet av klimatförändringen som långsiktiga sysselsättningslösningar uppstår genom satsningar på utbildning och forskning. Gällande klimatförändringen är det skäl att komma ihåg att de inte  ensamma räcker utan även snabbare lösningar behövs. Bekämpandet av klimatförändringen får inte hamna i skuggan av de ekonomiska intressena. 

Metropolområdets betydelse, tillväxt och personliga behov bör definieras och erkännas. Speciellt huvudstadsregionens bostadsproblem påverkar HUS studenter. HUS utför påverkningsarbete aktivt i samarbete med World Student Capital - pääkaupunkiseuden opiskelijat ry för att öka bostadsproduktionen i huvudstadsregionen. Av staten kräver HUS åtgärder för att mildra hyresbostädernas prishöjning. Att öka bostadsproduktionen ska underlättas med konkreta beslut såsom genom att avstå från normen att bygga befolkningsskydd.

Finland ska förbinda sig till att upprätthålla och utveckla kollektivtrafikens infrastruktur. HUS hoppas speciellt på satsningar på en klimatvänlig spårtrafik mellan städer och i städerna. I huvudstadsregionen är det speciellt viktigt att utveckla tvärgående snabbspårtrafik som förenar campusen. Kollektivtrafik ska vara tillgängligt såväl psykiskt som ekonomiskt, så att det fungerar som ett attraktivt alternativ till privatbilism.

5. Ett Finland med arbetsmarknad baserad på förtroende och jämställdhet

a. Hur skulle ni reformera familjeledigheterna?
b. Vilka är de centrala åtgärderna för att uppnå en jämställd lönenivå mellan män och kvinnor?

HUS kräver att familjeledigheterna förnyas enligt den så kallade 6+6+6 modellen så att ledigheterna fördelas jämnare mellan båda föräldrarna.

Könens kunskapsdifferentiering enligt utbildningsbakgrund är redan i toppklass i Finland ur europeisk jämförelse. Tillsammans med studentrörelsen kräver HUS att staten skapar ett jämlikhetsprogram för befrämjandet av högutbildningens tillgänglighet, i vilket även könsperspektivet beaktas.

7.  Ett rättvist, jämlikt och inkluderande Finland

HUS svar för utvecklandet av försörjningen samt minskandet av ojämlikheten framgår ur övriga svar 

8. Kunskapens, bildningens och innovationernas Finland

a. Håller ni med om att man måste investera i utbildning, innovation, forskning och infrastruktur för att säkerställa den ekonomiska tillväxten?  Vilka konkreta åtgärder föreslår ni?
b. Håller ni med om behovet av att varje given årskull bör få minst andra stadiets examen? Vilka åtgärder föreslår ni?
c. Hur skulle ni garantera att varje medborgare utbildas och fortbildas under hela sin arbetskarriär?
d. Hur skulle ni främja kulturens ställning Finland?

HUS anser att investering i utbildning och forskning är nyckeln till såväl Finlands ekonomiska framgång som världens räddning. I högskolornas görs värdefullt arbete där man hittar lösningar för utmaningarna som berör hela mänskligheten, såsom klimatförändringen.

Den kommande regeringen måste säkra högskolornas möjligheter att utföra kvalitativt undervisnings- och forskningsarbete med sina åtgärder. För det här behövs resurser. HUS kräver att universitetsindex gäller under hela regeringsperioden. Utöver ibruktagandet av universitetsindex måste högskolorna  resursera genom att den offentliga grundfinansieringen höjs. 

Utöver ekonomiska satsningar ska man fästa uppmärksamhet på det sätt som högskolornas resurser utdelas. Finansieringssystemet måste tas i en riktning som garanterar arbetsro för högskolesamfunden. Enligt en internationell jämförelse av resultatstyrningen bör den stora rollen minskas och forskarna kunna koncentrera sig på forskningsarbete istället för att upprätta finansieringsansökningar.  Man ska komma ihåg att forsknings- och utbildningsarbete är långsiktig verksamhet som inte genererar snabba resultat. 

HUS anser att regeringen, utöver att göra nödvändiga finansiella satsningar för högskolorna, även ska främja utbildningens tillgänglighet. För att främja utbildningens tillgänglighet bör ett jämlikhetsprogram för utbildning utarbetas.

Bäst främjas tillgängligheten med kostnadsfri utbildning. HUS kräver att högskoleutbildning som leder till examen förblir kostnadsfri och att terminsavgifterna för studerande från länder utanför EU- och EES-området slopas. En kostnadsfri utbildning är den mest fungerande lösningen för att hela årsklassen åtminstone avlägger en examen på andra stadiet. Kostnadsfria studier på andra stadiet garanterar också att alla har lika möjligheter till fortsatta studier. 

Tillgängligheten är ett viktigt perspektiv även med tanke på livslångt lärande. Det ska vara möjligt för alla att lära sig nytt och utveckla sitt kunnande. Därför får man inte axla det ekonomiska ansvaret för kontinuerlig inlärning på individen. Tillräckliga resurser för högskolorna gör det möjligt för dem att erbjuda tillgänglig utbildning för så många som möjligt, likt öppna universitetet. 

Studentrörelsen har en säregen ställning i den finländska kulturen. HUS uppskattar både studentkultur och övrig kultur. Staten bör se till att olika kulturformer såsom konstmuseer, musikevenemang och teater är ekonomiskt tillgängliga för studerande. Ungdomarna ska erkännas såväl som kulturkonsumenter som producenter. 

9. En totalreform av hela socialskyddet

En totalreform av hela socialskyddet förutsätter att den genomför under flera på varandra följande mandatperioder Är ni beredda att slå samman flera förmåner och godkänna en enhetlig nivå på dessa förmåner så att förändringen ökar sysselsättningen, höjer utbildningsnivån, minskar fattigdomen och ojämlikheten samt ökar den samhälleliga delaktigheten?

Socialskyddssystemet bör förnyas omfattande så att det motsvarar samhällets förändrade verksamhetsmiljö. HUS anser att det bästa sättet att förnya socialskyddet är en ovillkorlig basinkomst som utbetalas månatligen till alla myndiga som omfattas av det finländska socialskyddet. Socialskyddets grundandel ska garantera en tillräcklig grundtrygghet och därtill kan även  behovsprövat bidrag beviljas.

Alla, speciellt unga ska ha möjlighet att försöka, misslyckas ibland, pröva och söka sin egen karriärstig. Grundinkomsten ger en säkerhet som gör det möjligt att studera, företaga, sysselsätta sig själv samt ta emot korta och tillfälliga arbeten. Man borde inte bestraffas för misslyckanden och motgångar utan erbjudas stöd.

I lagstiftningsfasen bör generationseffekterna bedömas omfattande. Ungas ställning och funktion i samhället ska stärkas och ojämlikhetutvecklingen stoppas.

Försöket med grundinkomst från åren 2017–2018 bör fortsätta och utvidgas till att omfatta en större grupp människor, till exempel studerande. Utgående från försökets preliminära resultat vet vi att  basinkomstmottagarna mådde bättre och var mer tillförlitliga. Grundinkomsten passiverade inte människorna och minskade inte heller viljan att delta i arbetskraftsmyndighetens åtgärder. Resultaten är uppmuntrande och ger orsak att fortsätta försöket.

På lång sikt bör Finland övergå till basinkomst men som en omedelbar åtgärd för att förbättra studerandens försörjning ska studiepenningen höjas med 100 euro i månaden. Det allmänna bostadsbidraget bör bli personligt så att bidragsandelen inte påverkas av partnerns inkomster.

10. Presentera vilka era utgångspunkter är för social- och hälsovårdsreformen?

I sin helhet är HUS nöjd med att den nya lagen om högskolestuderandenas studerandehälsovård avlsutade osäkerheten om SHVS framtid och hälsar med glädje på förverkligandet av studentrörelsens långvariga mål med lika hälsovård. Nu när strukterna klarlagts är det dags att utveckla innehållen. Exempelvis krävs det förbättringar för mentalvårdstjänsterna och klarläggande av psykoterapins roll i SHVS serviceutbud.

I Sote-reformen ska SHVS tjänster och kommunens eller landskapens social- och hälsovårdstjänster anpassas till varandra. Då blir ingen studerande förlorare på grund av att socialtjänster inte erbjuds av studenthälsovården. Dessutom ska även studenterna garanteras tillräckligt omfattande tjänster på de områden som inte ingår i SHVS serviceutbud, speciellt bör det satsas på gynekologer och hudläkare då de slopas ur SHVS serviceutbud. Hälsopolitiskt oroar HUS sig för studenternas mentala hälsa och  mentalvårdstjänsternas resurser.

Mera information:
Anna Lemström
anna.lemstrom@hyy.fi

Om du studerar i sommar ska du ansöka om studiestöd för sommarmånaderna senast nu. Även sommartid hör studiepenningen och studielånet till studiestödet. Sommarstudier påverkar inte utbetalningen av allmänt bostadsbidrag. Men kom ihåg att det lönar sig att ansöka om justering av bostadsbidraget om du har inkomster från ett sommarjobb eller om din boendesituation förändras. Allt det ovannämnda fixar du enkelt i FPA:s e-tjänst.

Om du försökt men inte fått något sommarjobb och inte heller hittat förnuftiga sommarstudier kan du ansöka om grundläggande utkomststöd hos FPA för sommarmånaderna. Observera att FPA numera förutsätter att studenter lyft hela läsårets studielån innan de ansöker om grundläggande utkomststöd, om studierna fortsätter på hösten. Tidigare har praxis varierat, men nu har FPA preciserat förfarandet så att studielån som kan lyftas men inte lyfts beaktas som inkomst.

Motivera noggrant bristen på förnuftiga studier så att också en handläggare som inte satt sig in i ämnet kan förstå din situation. I ansökan ska du också uppge vilka jobb du sökt.

Mer info om grundläggande utkomststöd till studerande finns här.

När det går riktigt tokigt kan du söka hjälp från socialbyrån i din hemstad. De har fortfarande möjlighet att bevilja kompletterande och förebyggande utkomststöd och hjälpa med att söka lösningar på situationen. 

Helsingfors:
https://www.hel.fi/helsinki/sv/social-och-halso/ekonomiskt/ekonomiskt-stod/utkomststod2/

Esbo:
https://www.esbo.fi/utkomststod

Vanda:
https://www.vanda.fi/halsovard_och_sociala_tjanster/socialt_stod_och_utkomst/utkomststod

Också Navigatorn i Helsingfors, Kampen (Fredriksgatan 48) hjälper att söka efter lämpligt stöd i olika situationer.

http://ohjaamo.hel.fi/pa-svenska

Ytterligare anvisningar:
Hannele Kirveskoski, sakkunnig
050 543 9608
hannele.kirveskoski@hyy.fi

Imponerande, överraskande, berörande, fnissig, storslagen?  Hur ser den absolut bästa HUS-årsfesten ut enligt dig?  Vill du ha konfetti och glitter eller någon annat?  Är du bra på att arrangera fester?  Vi söker två årsfestmarskalker!
 
Årsfesten hålls lördag 23.11, den firas i form av en traditionell årsfest med supé och en öppen efterfest.  Årsfestmarskalkerna samlar ihop ett årsfestteam, deltar i planeringen av festen och efterfesten och ansvarar för det praktiska genomförandet. Årsfestmarskalkerna får ett arvode på 1000 euro. Årfestmarskalkerna får dessutom 10 procents provision på alla sponsorintäkter som de förhandlar fram. Det här jobbet kräver flytande finska eller engelska. Du kan söka jobbet som årsfestmarskalk ensam eller tillsammans med en kompis.
 
Fritt formulerade ansökningar skickas till adressen hallinto@hyy.fi med rubriken ”Årsfestmarskalk 2019” senast 26.5.2019 före kl. 20.  Intervjuer hålls 28.5. Planerandet av årsfesten och anskaffningen av sponsorer börjar enligt avtal i juni.
 
Mer information:   Arttu Lehtinen, producent, arttu.lehtinen@hyy.fi, 050 537 2831

Brinner du för att utveckla studentföreningarnas verksamhet? Ligger frågor gällande likabehandling, jämnställdhet och tillgänglighet nära ditt hjärta?

Studentkåren vid Helsingfors universitet HUS som fyller 151 år är Finlands största studentkår med sina 26 000 medlemmar och ungefär 250 studentföreningar.

Vi söker en projektarbetare på heltid för att befrämja HUS likabehandlingsarbete med speciellt fokus på studentföreningsverksamheten. Som projektarbetare får du såväl utveckla redan befintligt som skapa nytt: du planerar, förverkligar och utvecklar HUS likabehandlingsverksamhet tillsammans med styrelsemedlemmar och sakkunniga med ansvar för likabehandling. Du får skapa nya principer och strukturer för studentkåren med vars hjälp studentföreningarnas och därigenom hela studentkårens likabehandling  förbättras.

I projektarbetarens uppgifter ingår till exempel att upprätta anvisningar och material med likabehandlingstema, ordna kurser för studentföreningar som verkar inom HUS samt  informera om dessa. Dessutom får projektarbetaren vara med och planera strukturer och tidtabeller för framtida kurser med beaktande av övriga kurser som riktar sig till föreningarna.

Uppgiften förutsätter förtrogenhet med likabehandlings- och jämnställdhetsfrågor, ett självständigt arbetssätt och kommunikativa färdigheter. Vi uppskattar goda kunskaper i svenska och engelska samt kännedom om  likabehandlingslagstiftningen och dataskyddsärenden.

Anställningen är tidsbunden med början 12.8.2019 eller enligt överenskommelse och upphör  20.12.2019.  Arbetet är på heltid (37,5 h/vecka) och för arbetet betalas lön enligt kollektivavtalet för studentkårer med eventuella utbildnings- och erfarenhetstillägg.

HUS betonar mångfald och likabehandling i sin verksamhet. Vi efterlyser så många sökande med olika bakgrunder som möjligt.

Ansökningstiden går ut söndagen den 2 juni kl. 20.00. Skicka en fritt formulerad ansökan på högst en sida och bifoga din meritförteckning. Skicka ansökan till adressen hallinto@hyy.fi med rubriken "Projektarbetare". Eventuella intervjuer
hålls tisdag eller onsdag 4-5.6.2019.

Mer information:

Mer information ger generalsekreterare Aaro Riitakorpi (0400 816 426), aaro.riitakorpi@hyy.fi och sakkunnig Hannele Kirveskoski (050 543 9608), hannele.kirveskoski@hyy.fi.

Har du redan kontrollerat hur mycket du tjänade år 2018? Gör det nu!

Om du tjänat för mycket i förhållande till antalet stödmånader du utnyttjat kan du göra räntefria återbetalningar av studiestödet fram till slutet av maj. Om FPA återkräver stödmånader nästa år adderas en ränta till den summa som återkrävs. Du kan kontrollera dina inkomster t.ex. ur ditt beskattningsbeslut. Du kan kontrollera inkomstgränserna för studiestödet härifrån.

Kontrollera även antalet studiepoäng som samlats under hösten

Studiestödsmånader för höstterminen 2018 kan återbetalas fram till slutet av maj och för vårterminen 2019 fram till slutet av augusti. Kontrollera i det här skedet hur dina studier framskred under hösten och beakta minimikravet på 20 studiepoäng!

Om du återbetalar studiestöd, betala senast 31.5.2019!

Det allmänna bostadsbidraget behöver inte återbetalas

Det allmänna bostadsbidraget behöver inte återbetalas och bestäms enligt den genomsnittliga inkomst du uppgett. För det allmänna bostadsbidraget gäller alltså inte samma inkomstgränser som för studiepenningen, och de två stöden är inte kopplade till varandra. Det lönar sig ändå att justera det allmänna bostadsbidraget om dina inkomster ändras.

Mer information om återbetalning av studiestöd finns på FPA:s webbplats.

Hannele Kirveskoski
Sakkunnig (försörjning, boende, likabehandling)
050 543 9608
hannele.kirveskoski[a]hyy.fi


1. Eurovalet är det näststörsta valet i världen - det finns upp till 400 miljoner röstberättigade!1
2. I Finland har röstningsprocenten traditionellt varit låg (39% i föregående EU-valet2) -en enskild röst har alltså större betydelse!
3. Även din vardag påverkas direkt av Europarlamentets beslut.3
4. Finlands EU-ordförandeperiod inleds i början av juli. Vi lever alltså i en spännande tid även gällande vårt hemland.
5. De följande åren är avgörande för att stoppa klimatförändringen och Europarlamentets beslut kan ha större effekt än besluten på nationell nivå.4

+ Varför skulle du inte rösta? Att rösta i Eurovalet är en möjlighet att utöva demokrati och påverka beslutsfattandet på internationell nivå. Dessutom är det lika enkelt som i övriga val!

1https://yle.fi/uutiset/3-10761267?fbclid=IwAR0Vr0EfaDum0VwtZRzrPunBSp5hb...

2https://yle.fi/uutiset/3-10771352

3https://yle.fi/uutiset/3-10761267?fbclid=IwAR0Vr0EfaDum0VwtZRzrPunBSp5hb...

4https://yle.fi/uutiset/3-10761267?fbclid=IwAR0Vr0EfaDum0VwtZRzrPunBSp5hb...

Vi söker en samordnare för att arrangera vår hållbar utvecklingsvecka med temat klimatförändring i oktober-november 2019.

FSF, HUS, Östra- Finlands universitets studentkår ISYY, Jyväskylä universitets studentkår JUS, Lapplands universitets studentkår LYY, Uleåborgs universitets studentkår OYY   och Åbo Universitets studentkår TYY har fått EU-finansiering genom  Frame.  Voice. Report! –projektet för att genomföra projekt med klimatförändringstema. Vill du vara med och göra något konkret för att dämpa klimatförändringen? Kom och jobba som lokalsamordnare så får du påverka andra studenter så att klimatgärningar börjar göras på allvar.

Som samordanre ansvarar du för att ordna utvecklingssamarbetsveckan på Studentkåren vid  Helsingfors universitet (evenemang, lokalbokningar, uppträdanden osv.) Du samlar ihop ett frivilliggäng med vilka du planerar programmet för utvecklingssamarbetsveckan. Därtill får du stöd av HUS utvecklingssamarbetsutskott. Programmet har preliminärt planerats redan under ansökningsskedet och fler idéer får du av andra lokalsamordnare. Samordnarna deltar på de gemensamma sammanträdena, där du får vägledning för att genomföra projektet. Du leder även frivilligas verksamhet och informerar aktivt om evenemangen exempelvis via studentkårens informationskanaler.

Utöver att genomföra veckorna är en väsentlig del i dina uppgifter att rapportera om förverkligandet av hållbar utvecklingsveckan (mediebevakning, evenemangsuppföljning, beskrivande rapport, ekonomirapport) enligt överenskommen tidtabell.  På de gemensamma träffarna för samordnarna får du anvisningar för rapportering och övriga uppgifter. Uppgiften är en utmärkt möjlighet att få arbetserfarenhet om evenemangsarrangemang och globalfostran.

Av den sökande förutsätter vi:
•    intresse för hållbar utveckling och klimatförändringen
•    goda projektledningsfärdigheter
•    deltagande på samordnarnas gemensamma sammanträden (1x2 dagar och 3x1 dag, mötena hålls i Helsingfors)

Vi uppskattar
•    erfarenhet av projektarbete
•    erfarenhet av kommunikation

Ett arvode om 940 € betalas för att arrangera veckan och för rapporteringen, efter att samordnaren lämnat in slutrapporten.
Ansökningar och meritförteckningar med rubriken ”Ansökan-samordnare för utvecklingssamarbetsveckan” kan skickas in på adressen kukka.louhimies(at)hyy.fi före måndag 6.5.2019 kl. 12:00.

Mer information:
Kukka Louhimies (styrelsens viceordförande, utvecklingssamarbete): kukka.louhimies(at)hyy.fi

Pages