Media och arkiv

Vill du sitta i SHVS delegation?

22.10.2015

De högsta beslutsfattande organen i Studenternas hälsovårdsstiftelse (SHVS) är styrelsen och delegationen. Delegationen sammanträder två gånger per år för att godkänna verksamhetsberättelse, balansräkning och bokslut samt verksamhetsplan, budget och ekonomiplan på lång sikt. Delegationen väljer också SHVS styrelse. Den nuvarande delegationens mandatperiod slutar 31.12.2015. Den nya delegationens mandatperiod är 1.1.2016–31.12.2017. Delegationens arbetsspråk är finska.

Delegationen har minst 24 och högst 30 medlemmar. Undervisnings- och kulturministeriet, Institutet för hälsa och välfärd THL, Folkpensionsanstalten, Finlands Kommunförbund och SHVS:s personal utser en medlem var till delegationen, universiteten utser tillsammans en medlem och Finlands studentkårers förbund utser 18 medlemmar, av vilka 16 på förslag av studentkårerna. Medlemmarna i SHVS delegation utses för två kalenderår i taget.

FSF har bett HUS föreslå två kandidater till SHVS delegation. FSF väljer HUS representant i delegationen utifrån HUS förslag.

HUS söker nu två kandidater till SHVS delegation för mandatperioden 2016–2017. Av den fritt formulerade ansökan ska framgå den sökandes kompetens och motivation för uppdraget och om hen kan förbinda sig att sköta uppdraget hela tvåårsperioden. Vi förutsätter att de sökande samarbetar med HUS. Kännedom om SHVS och studenthälsovården är meriterande. Vi önskar ansökningar av intresserade sökande med olika bakgrund.

Om du vill sitta i SHVS delegation ska du skicka din ansökan till HUS registratur (kirjaamo@hyy.fi) senast 5.11. Till ansökan bifogas en meritförteckning. Av ansökan ska framgå den sökandes fullständiga namn (alla förnamn och efternamn), e-postadress, adress, boningsort och personbeteckning. HUS styrelse har för avsikt att besluta vilka kandidater man föreslår för FSF och i vilken prioritetsordning på sitt möte 12.11.

Mera information: HUS styrelsemedlem Pilvi Nummelin, 050 595 0328, pilvi.nummelin@hyy.fi.