Media och arkiv

Utlåtande om HRT:s biljettreform

13.04.2015

Student- och studerandekårerna i huvudstadsregionen ger följande utlåtande om reformen av biljettprissättningen som lades fram på HRT:s styrelsemöte 20.1.2015.

På HRT:s styrelsemöte 20.1.2015 föreslogs förändringar i prissättningen av biljetterna i kollektivtrafiken. Ett av förslagen är att slopa studentrabatten för studerande som är äldre än 29 år, även om de skulle ha rätt till studiestöd. Förändringarna ska behandlas av kommunerna i huvudstadsregionen innan de godkänns. Under remissrundan hörs nämnder och stads¬styrelser. Reformen har fått mycket kritik bland våra medlemmar. Därför anser vi det vara befogat att ge de berörda kommunerna i huvudstadsregionen ett utlåtande ur studenternas och student¬organisationernas synvinkel.

Förslaget att slopa studentrabatten försätter studerande som är äldre än 29 år i en ojämlik ställning jämfört med andra studerande. Rabatten på kollektivtrafikbiljetter är en central förmån för studerande med svag ekonomi, oavsett deras ålder. Detta är speciellt beaktansvärt av den orsaken att man i Finland börjar studera relativt sent. I huvudstads-regionen finns det för tillfället uppskattningsvis 4 000 studerande som har fyllt 30 år, som studerar på heltid och som är berättigade till studentrabatt.

Till inkomstnivån skiljer sig dessa studerande inte från dem som är under 30, eftersom alla studerande som får studiestöd har samma inkomstgränser. Den begränsning som infördes i budgetförhandlingarna i mars 2013, d.v.s. att studenterna måste få minst 20 studiepoäng per år, gör också att det inte går att missbruka studiestödsbesluten. Vi anser att den, enligt HRT:s måttstock, ganska marginella extraintäkt som slopandet av rabatten skulle ge inte är ett tillräckligt skäl till att försvaga studenternas ställning. Det måste vara möjligt att studera och utveckla sig själv, oavsett ålder.

De planerade förändringarna försämrar också situationen för studerande med familj som rör sig med barnvagn och för dem som rör sig i rullstol, eftersom HRT planerar att frånta dem rätten att resa utan biljett i metron och spårvagnarna. Det är en ologisk sparåtgärd, eftersom den snarast uppmuntrar till att använda buss istället, medan målsättningen över lag är att styra trafikströmmarna till spårtrafiken. Vi undertecknade organisationer är bekymrade över hur studerande med familj ska kunna röra sig miljövänligt och hur det ska stödas i framtiden. Också med tanke på det sociala välmåendet är det viktigt att studerande med familj har lätt att röra sig.

Det finns studerande av många slag, i många olika åldrar och många olika livssituationer. Vi önskar att nämnderna och stadsstyrelserna i huvudstadsregionen skulle visa förståelse för hela den brokiga mångfalden av studerande.

MERA INFORMATION:
Alviina Alametsä, stadspolitiskt ansvarig i styrelsen för Studentkåren vid Helsingfors universitet, alviina.alametsa@hyy.fi, 050 595 0318
Joni Vainikainen, studerandekåren vid Haaga-Helia, joni.vainikainen@helga.fi, 045 850 4280

UNDERTECKNARE:
Aalto-universitetets studentkår
Niko Ferm, styrelsens ordförande
Janne Koskenniemi, generalsekreterare

Studerandekåren vid HAAGA-HELIA
Paula Jantunen, styrelsens ordförande
Aku Aarva, generalsekreterare

Studentkåren vid Helsingfors universitet
Mari Kyllönen, styrelsens ordförande
Katri Korolainen, generalsekreterare

Studerandekåren vid yrkeshögskolan Laurea
Anni Suvisuo, styrelsens ordförande
Susanna Kauppinen, generalsekreterare

Studerandekåren vid yrkeshögskolan Metropolia
Jemi Heinilä, styrelsens ordförande
Sara Miettunen, generalsekreterare