Media och arkiv

Universitetets nya utbildningsprogram – hur påverkar dem mina studier?

20.05.2016

Den 1.8.2017 införs nya examina vid Helsingfors universitet. Fakulteternas nuvarande examensstrukturer omvandlas till nya helheter, utbildningsprogram.

Utbildningsprogrammen som leder till kandidat- och magisterexamina har nu fått sina namn och planeringen av programmen pågår som bäst i universitetets Stora hjulet-arbetsgrupp, på fakulteterna och institutionerna och i ledningsgrupperna för de nya programmen. Stora hjulet är en porjekt, som prorektorn med ansvar för undervisning Keijo Hämäläinen tog initiativ till 2014

Så vad händer med den nuvarande examensstrukturen och examensfordringarna?

Och varför?

Vid vilka fakulteter finns de nya utbildningsprogrammen?

Blir studierna föråldrade?

När måste nuvarande studerande flytta över till de nya programmen?

Vi har satt ihop ett litet FAQ-paket.

Om du saknar någon fråga eller något svar ska du kontakta HUS styrelse eller våra sakkunniga!

Allmänna frågor om reformen och hur det framskrider: styrelsemedlemmarna Laura Luoto och Maria Loima, sakkunnig Anne Rautanen, informatör Tapio Reinekoski.
Studenternas rättsskydd: styrelsemedlem Tarik Ahsanullah, sakkunnig Anne Rautanen, informatör Tapio Reinekoski.

Mera information får du också av exempelvis studentrepresentanterna inom ditt eget läroämne. Kontaktuppgifterna till studentrepresentanterna vid varje enhet hittar du här: https://www.halloped.fi/sv/helsinki/organs
Studentrepresentanterna i de nya utbildningsprogrammen och kontaktuppgifter till dem kommer också att finnas på sajten halloped.fi, så fort alla representanter har blivit valda.

1) Hur går det med mina studier i reformen? Kommer man att avskaffa läroämnen på grund av den? Vad händer nu? Vem bevakar studenternas intressen?

Avsikten med reformen är att Helsingfors universitet ska ha nya utbildningsprogram från och med läsåret 2017–18. Utbildningsprogrammen kommer inte att bygga på den nuvarande indelningen i läroämnen, institutioner och fakulteter, utan de ska i stället utgå från universitetets olika vetenskapsområden. Efter reformen kan det alltså i ett och samma utbildningsprogram finnas studieavsnitt och innehåll från flera av de nuvarande institutionerna och fakulteterna. Men det kan också finnas utbildningsprogram som är nästan identiska med examensstrukturen för de nuvarande huvudämnena.

Reformen utgör alltså i sig inget hot mot de olika läroämnenas framtid, utan det är universitetets förändringsprogram. d.v.s. inbesparingarna som görs på grund av att finansieringen till universitetet har skurits ned, som har lett till att rektor, fakulteterna och institutionerna har tvingats besluta om uppsägningar. Nu är läget mest kritiskt för sådana läroämnen som också tidigare har haft små resurser. Trots att en del ämnen inte får något eget kandidat- eller magisterprogram i Stora hjulet kan det fortfarande komma att finnas undervisning i form av valfria moduler eller studieinriktningar. Men för att det ska lyckas krävs det att studentrepresentanterna som väljs in i ledningsgrupperna för de nya utbildningsprogrammen har vilja och engagemang att försvara läroämnets ställning, och att ämnesföreningarna samarbetar aktivt med studentrepresentanterna.

I arbetsgruppen för reformen Stora hjulet representeras studenterna av Janne Lardot, HUS sakkunniga i utbildningspolitiska frågor. Den som beslutar om de stora, principiella linjerna och som exempelvis slutgiltigt beslutar om utbildningsprogrammen är utbildningsrådet ONE, där studenternas representant är Anne Rautanen, HUS sakkunniga i utbildningspolitiska frågor. Studentkåren har rekryterat studentrepresentanter till ledningsgrupperna för de nya kandidat- och magisterprogrammen under vintern och våren.

2) Vilka utbildningsprogram och ansökningsobjekt finns det?

De nya utbildningsprogrammen listas här: https://www.helsinki.fi/sv/studier/sok-till-uni/nya-utbildningsprogram-2017. Den slutgiltiga svenskspråkiga namnen för magisterprogram är ännu inte klar. Du hittar dom på finska och engelska nedan.

Från början av läsåret 2017–18 är ansökningsobjekten de nya kandidat- och magisterprogrammen. Då man ansöker behöver man ännu inte binda sig vid något visst vetenskapsområde; när studierna framskrider kan man precisera sin studieinriktning utifrån de vetenskapsområden eller ämneshelheter som finns inom utbildningsprogrammet. I examina kan studenterna också inkludera individuella, valfria studier från vetenskapsområden och ämneshelheter som hör till andra utbildningsprogram.

För varje utbildningsprogram, studiehelhet och studieavsnitt ska man ställa upp exakta och konkreta kunskapsmål. I fråga om studieavsnitt ska man beskriva innehållet, utvärderingsmetoderna och undervisningsformerna. Avsikten är att de nuvarande, diffusa kunskapsmålen – exempelvis ”efter att ha slutfört kursen behärskar studenten grundläggande termer och teorier inom området” – ska ersättas med mera praktiskt formulerade mål. För varje studieavsnitt ska man specificera vilka färdigheter avsnittet ger, och i vilket syfte – antingen för att de behövs för fortsatta studier eller för arbetslivet efter studierna.

Tidtabellerna och arbetssätten i de nya utbildningsprogrammen ska också vara sådana att studierna kan avancera smidigt och det går att studera på heltid.

3) Måste jag byta huvudämne? Blir mina studieprestationer föråldrade?

Nuvarande studerande har en övergångsperiod på tre år, då de kan de slutföra sina studier enligt nuvarande examensstruktur. Examensfordringarna för läsåret 2016–17 är i kraft ända till övergångsperiodens slut.

Nuvarande studerande kan också flytta över till de nya utbildningsprogrammen, om de vill. De exakta villkoren, exempelvis hur mycket övergångsstudier som behövs, är inte ännu klara.

Om du flyttar över till ett nytt utbildningsprogram kan du inte längre återgå till den gamla examensstrukturen. Om du vill flytta över till ett utbildningsprogram och du redan har prestationer som ingår i kandidat- eller magisterexamen ska de kunna ersätta studieavsnitt i det nya utbildningsprogrammet. Senare kommer man att göra upp scheman för varje läroämne, där det framgår vilka studier enligt det gamla systemet som motsvarar vilka studieavsnitt i de nya utbildningsprogrammen.

Avlagda examina föråldras inte. Men studieprestationer som är mer än tio år gamla och som inte ingår i någon hel kandidat- eller magisterexamen kan inte inkluderas i examina som avläggs inom de nya utbildningsprogrammen. För dem som blir utexaminerade inom övergångsperioden gäller de nuvarande reglerna för när studier blir föråldrade.

I Flamma samlar universitetet information om hur Stora hjulet framskrider, om beredningen, tidtabellen och de beslut som fattats: https://flamma.helsinki.fi/fi/iso-pyora

Det lönar sig också att följa med fakulteternas egna webbsidor och information.

Om du vill få veta vad till exempel rektors beslut eller PM:en från arbetsgruppen för reformen innebär i praktiken kan du kontakta studentrepresentanterna i förvaltningen som representerar ditt ämne,  eller HUS styrelsemedlemmar med ansvar för utbildningspolitik, eller de sakkunniga som jobbar med utbildningspolitik.

4) Jag vill påverka hur mitt ämne ser ut i framtiden – vad kan jag göra?

Nu är det rätt tid att påpeka problem som rör det egna läroämnet. Påverkansarbetet görs bäst om man är många: du kan tillsammans med ämnesföreningen och studentrepresentanterna berätta för prorektorn med ansvar för undervisningen och cheferna för utbildningsprogrammens ledningsgrupper hur studierna borde reformeras.

Målet med reformen är att tydliggöra vilka färdigheter studenterna får med examina och att hjälpa studenterna att bättre gestalta den egna kompetensen, men målsättningar förblir ibland bara tomma ord. Därför måste studenterna delta aktivt i att planera de nya programmen och ge respons på hur bra eller dåligt man har lyckats. Samarbete mellan ämnesföreningarna och studentrepresentanterna beaktas säkert i ledningsgrupperna för de nya utbildningsprogrammen – det är en fördel om studentrepresentanterna i ledningsgrupperna kan visa att de har hela sin ämnesförening bakom sig.

Av universitetsförvaltningen får HUS ofta höra att studenterna inte har lyft fram några problem eller kommit med några förbättringsförslag i fråga om planeringen eller studierna. Men det betyder ju inte nödvändigtvis att allt är bra – mera sannolikt är att ”frånvaron” av kritik beror på att studenternas bekymmer och problem inte hörs ända upp till universitetsförvaltningen.

Samtidigt som utbildningsprogrammen reformeras säger universitet upp anställda, och dessutom omorganiseras universitetets förvaltning till en ”Universitetsservice”. Problem som beror på sparåtgärderna och uppsägningarna får inte skyllas på utbildningsreformen eller förvaltningsreformen och de kan inte användas som förevändning för att studierna drar ut på tiden, att undervisning eller tenter inhiberas eller att det inte finns tillräckligt med studierådgivning.
Det lönar sig att redan nu be om studievägledning av personalen vid ditt eget läroämne eller av studieförvaltningspersonalen på institutionen. Studieadministrationen måste utan undantag kunna sköta sina grundläggande uppgifter: ordna studentantagningen, handleda studenterna och sköta förvaltningsuppgifter som rör utexamineringen av studenterna.

Ingen av de förändringar som nu är på gång får leda till att studierna inte kan framskrida smidigt eller att utexamineringen drar ut på tiden. HUS har samlat in information av studenterna om följderna av att universitetet sparar samtidigt som man gör stora strukturella förändringar: det är helt klart att det redan finns problem. Studentkåren hoppas få information om alla eventuella problem så fort de uppstår – antingen direkt eller genom studentrepresentanterna i förvaltningen.

De nya kandidatsprogrammen från och med läsåret 2017–18 (namnen finns bara på finska för tillfället):

Biologian kandiohjelma
Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta
Luonnontieteiden kandidaatti LuK

Elintarviketieteiden kandiohjelma
Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta
Elintarviketieteiden kandidaatti (ETK)

Eläinlääketieteen kandiohjelma
Eläinlääketieteellinen tiedekunta
Eläinlääketieteen kandidaatti (ELK)

Farmaseutin koulutusohjelma
Farmasian tiedekunta
Farmaseutin tutkinto

Filosofian kandiohjelma
Humanistinen tiedekunta / Valtiotieteellinen tiedekunta
Humanististen tieteiden kandidaatti (HuK) / Valtiotieteiden kandidaatti (VTK)

Fysikaalisten tieteiden kandiohjelma
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
Luonnontieteiden kandidaatti (LuK)

Geotieteiden kandiohjelma
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
Luonnontieteiden kandidaatti (LuK)

Historian kandiohjelma
Humanistinen tiedekunta
Humanististen tieteiden kandidaatti (HuK)

Kandidatprogram i samhällsvetenskaper + socialt arbete
Svenska social- och kommunalhögskolan
Politices kandidat (Pol. Kand.)

Kasvatustieteiden kandiohjelma
Käyttäytymistieteellinen tiedekunta
Kasvatustieteen kandidaatti (KK)

Kemian kandiohjelma
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
Luonnontieteiden kandidaatti (LuK)

Kielten kandiohjelma
Humanistinen tiedekunta
Humanististen tieteiden kandidaatti (HuK)

Kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelma
Humanistinen tiedekunta
Humanististen tieteiden kandidaatti (HuK)

Kulttuurien tutkimuksen kandiohjelma
Humanistinen tiedekunta
Humanististen tieteiden kandidaatti (HuK)

Logopedian kandiohjelma
Lääketieteellinen tiedekunta
Humanististen tieteiden kandidaatti (HuK)

Maantieteen kandiohjelma
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
Luonnontieteiden kandidaatti (LuK)

Maataloustieteiden kandiohjelma
Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta
Maatalous-metsätieteiden kandidaatti (MMK)

Matemaattisten tieteiden kandiohjelma
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta / Valtiotieteellinen tiedekunta
Luonnontieteiden kandidaatti (LuK)

Matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan kandiohjelma
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
Luonnontieteiden kandidaatti (LuK)

Metsätieteiden kandiohjelma
Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta
Maatalous-metsätieteiden kandidaatti (MMK)

Molekyylibiotieteiden kandiohjelma
Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta / Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta
Luonnontieteiden kandidaatti (LuK)

Oikeusnotaarin koulutusohjelma
Oikeustieteellinen tiedekunta
Oikeusnotaarin tutkinto (ON)

Politiikan ja viestinnän kandiohjelma
Valtiotieteellinen tiedekunta
Valtiotieteiden kandidaatti (VTK)

Psykologian kandiohjelma
Lääketieteellinen tiedekunta
Psykologian kandidaatti (PsK)

Sosiaalitieteiden kandiohjelma
Valtiotieteellinen tiedekunta
Valtiotieteiden kandidaatti (VTK)

Taiteiden tutkimuksen kandiohjelma
Humanistinen tiedekunta
Humanististen tieteiden kandidaatti (HuK)

Taloustieteen kandiohjelma
Valtiotieteellinen tiedekunta
Valtiotieteiden kandidaatti (VTK)

Teologian ja uskonnontutkimuksen kandiohjelma
Teologinen tiedekunta
Teologian kandidaatti (TK)

Tietojenkäsittelytieteen kandiohjelma
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
Luonnontieteiden kandidaatti (LuK)

Yhteiskunnan ja kulttuurin muutoksen ja kehityksen kandiohjelma
Valtiotieteellinen tiedekunta
Valtiotieteiden kandidaatti (VTK)

Ympäristö- ja elintarviketalouden kandiohjelma*
Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta
Maatalous-metsätieteiden kandidaatti (MMK) / Elintarviketieteiden kandidaatti (ETK)

Ympäristötieteiden kandiohjelma
Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta / Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta
Luonnontieteiden kandidaatti (LuK)De nya magisterprogrammen och deras ledare (programmens namn finns för tillfället bara på finska eller engelska):
 
Advanced Spectroscopy in Chemistry (Erasmus +).
    Alue- ja kulttuurintutkimuksen maisteriohjelma
    Contemporary Societes
    Data Science
    Ekologian ja evoluutiobiologian maisteriohjelma
    Eläinlääketieteen lisensiaatin koulutusohjelma
    Elintarvikealan liiketoiminnan ja koulutuksen maisteriohjelma
    Elintarviketieteet.
    English studies
    Environmental and Resource Economics
    Environmental Change and Global Sustainability
    European and Nordic Studies
    Filosofian maisteriohjelma
    Fysiikan maisteriohjelma (tähtitiede, kosmologia, avaruus- ja hiukkasfysiikka)
    Genetiikan ja molekulaaristen biotieteiden maisteriohjelma
    Geologian ja geofysiikan maisteriohjelma
    Global Media and Politics
    Hammaslääketieteen koulutusohjelma
    Historian koulutusohjelma
    Ihmisen ravitsemus ja ruokakäyttäytyminen
    Ilmakehätieteiden maisteriohjelma
    Intercultural Encounters and Diversities
    International Business Law
    Kääntämisen ja tulkkauksen maisteriohjelma
    Kasvatustieteiden maisteriohjelma
    Kasvibiologian maisteriohjelma
    Kaupunkitutkimuksen maisteriohjelma
    Kemian ja molekyylitieteiden maisteriohjelma
    Kielten maisteriohjelma
    Kirjallisuuden maisteriohjelma
    Kulttuuriperintö ja kulttuurien tulkinnat maisteriohjelma
    Lääketieteen koulutusohjelma - Utbildingsprogrammet i Medicin
    Life Science informatics
    Linguistic Diversity in the Digital Age
    Logopedian maisteriohjelma
    Maantieteen maisteriohjelma
    Maatalous-, ympäristö- ja luonnonvaraekonomian maisteriohjelma
    Maataloustieteiden maisteriohjelma
    Magisterprogram i samhällsvetenskaper
    Magisterprogrammet i kultur och kommunikation
    MA Programme for Finnish Teacher Education
    Matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan maisteriohjelma
    Matematiikan ja tilastotieteen maisteriohjelma
    Materiaalitutkimuksen maisteriohjelma
    Metsätieteiden ja biotalouden maisteriohjelma
    Mikrobiteteiden ja biotekniikan maisteriohjelma
    Neurotieteiden koulutusohjelma
    Oikeustieteen maisterin koulutusohjelma
    Pohjoismaisten kielten maisteriohjelma
    Politiikan ja viestinnän maisteriohjelma
    Proviisorin koulutusohjelma
    Psykologian maisteriohjelma
    Russian studies
    Sosiaalitieteiden maisteriohjelma
    Sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma.
    Suomen kielen ja suomalais-ugrilaisten kielten ja kulttuurien maisteriohjelma
    Taiteiden tutkimuksen maisteriohjelma
    Taloustieteen maisteriohjelma
    Teologian ja uskonnontutkimuksen maisteriohjelma
    Teoreettisten ja laskennallisten menetelmien maisteriohjelma
    Tietojenkäsittelytieteen maisteriohjelma
    Translationaalisen lääketieteen koulutusohjelma
    Yhteiskunnallisen muutoksen maisteriohjelma