Media och arkiv

Unibibborna behöver studentperspektiv!

29.02.2012

Är lånetiderna för korta? Finns det aldrig tillräckligt med kursböcker? Stänger biblioteken för tidigt? Är datorerna alltid upptagna och dessutom gamla och långsamma? Är läsesalen dyster? Ingen panik, du kan påverka!

SÖK TILL UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STUDENTKOMMITTÉ
Helsingfors universitetsbiblioteks studentkommitté har till uppgift att verka som diskussions- och samarbetsforum för studenterna och biblioteket och vara med om att utveckla bibliotekets tjänster. Kommittén behandlar bl.a. följande bibliotekstjänster för studenterna och aktuella ärenden i anslutning till dem: samlings- och läromedelstjänster, lokal- och apparaturtjänster, undervisnings- och rådgivningstjänster samt kommunikation och information riktad till studenterna.

Till universitetsbibliotekets studentkommitté söks studentrepresentanter för den period som avslutas 31.12.2013, enligt följande:
Centrumcampus: 3 suppleanter
Gumtäkt, Mejlans, Vik: 2 medlemmar och 2 suppleanter från varje campus, av vilka den ena kan vara medlem av campusbibliotekets delegation

SÖK TILL CAMPUSBIBLIOTEKENS DELEGATIONER
På vart och ett av de fyra campusområdena finns en biblioteksdelegation som bl.a. har till uppgift att fungera som diskussions- och samarbetsforum och delta i den strategiska planeringen och utvecklingen av av bibliotekstjänster. Delegationerna har representanter för personal, studerande, bibliotekspersonal och samarbetspartners vid de fakulteter och fristående enheter som verkar på campus.

Till campusbiblioteksdelegationerna söks studentrepresentanter för den period som pågår fram till 31.12.2013, enligt följande:
Centrumcampus: grundexamensstuderande –  1 suppleant, forskarstuderande –  1 medlem och 1 suppleant
Gumtäkt: grundexamensstuderande –  1 medlem och 1 suppleant, forskarstuderande –  1 medlem och 1 suppleant
Mejlans: grundexamensstuderande –  1 medlem och 1 suppleant, forskarstuderande –  1 medlem och 1 suppleant
Vik: grundexamensstuderande – 2 suppleanter, forskarstuderande – 1 medlem och 1 suppleant
De som väljs in i campusbiblioteksdelegationerna måste studera vid ifrågavarande campus.

Motiverade ansökningar riktas till studentkårens styrelse och de bör vara studentkårens centralkansli tillhanda före måndag 12.3.2012 kl. 12.00 (Mannerheimvägen 5 A, 2 vån, 00100 Helsingfors eller per e-post till halloped-haku(at)hyy.fi). Mera information om uppdragen ger sakkunnig Aaro Häkkinen, tfn 050 543 8460, aaro.hakkinen(at)hyy.fi.