Media och arkiv

Terminsavgifter höjer inte utbildningens status

18.01.2019

I en ledare i Helsingin Sanomat den 17 januari påstås att det är lätt att se fördelarna med de terminsavgifter för studerande från länder utanför EU och EES som infördes för två år sedan. I texten hänvisas det till antalet sökande till de internationella magisterprogrammen vid Helsingfors universitet. Påståendet i texten är felaktigt och kräver några påpekanden.

I och med terminsavgifterna rasade både antalet sökande och antalet nya internationella studerande i Finland. Det gällde också Helsingfors universitet. Färre nya studerande från länder utanför EU och EES kom till Finland och andelen européer ökade inte märkbart. Antalet sökande återhämtade sig, men en väsentligare aspekt är hur många som i slutändan verkligen kommer till Finland för att studera och betalar terminsavgifter.

Många studenter som antas tar inte emot studieplatsen, och till och med en del av dem som beviljas stipendier tackar nej till en erbjuden studieplats. För närvarande betalar endast 50 studerande vid Helsingfors universitet hela terminsavgiften själva. Det är ett anspråkslöst antal med beaktande av universitetets nivå och utbildningsutbud. Terminsavgifterna är ingen garanti för utbildningens kvalitet eller status.

Högskolorna har knappt fått några intäkter från läsårsavgifterna, vilket också konstateras i mellanrapporten från Undervisnings- och kulturministeriets arbetsgrupp för uppföljning och utvärdering av ibruktagandet av terminsavgifter vid högskolorna. Däremot har den avgiftsrelaterade förvaltningen, stipendiesystemet och den aktiva internationella marknadsföringen av utbildningsprogram medfört betydande kostnader.

Den avgiftsfria utbildningen är det finländska samhällets hörnsten och stolthet och bör värdesättas. Utbildningsnivån hänger fortfarande även i Finland i hög grad ihop med föräldrarnas utbildning, något som vi aktivt måste sträva efter att förändra. Också en liten terminsavgift påverkar mindre bemedlades benägenhet att söka sig till högskoleutbildning. Högskoleutbildningen måste förbli avgiftsfri och befintliga terminsavgifter slopas.

Laura Wathén
Styrelseordförande
Studentkåren vid Helsingfors universitet