Media och arkiv

SHVS mentalvårdstjänster i Helsingfors och Esbo förändras

22.04.2015

SHVS mentalvårdstjänster i Helsingfors och Esbo förändras
SHVS utför förändringar i mentalvårdstjänsterna som erbjuds vid hälsovårdsenheten i Helsingfors-Esbo. SHVS förklarar hurdana förändringarna på ett allmänt plan i sitt pressmeddelande (se nedan). SHVS försäkrar att studerande fortfarande får tillgång till vård och ser till att vårdgarantin förvekligas. Förändringar i psykiatripatienternas vårdrelationer omvärderas individuellt för varje patient.
För ytterligare information kan du vända dig till Sofia Lindqvist, sakkunnig i hälsa vid HUS, och HUS styrelsemedlem Pilvi Nummelin eller kontakta SHVS direkt (kontaktinformation vid pressmeddelandet, se nedan).

SHVS pressmeddelande:

FÖRÄNDRINGAR I MENTALVÅRDSTJÄNSTERNA VID SHVS HÄLSOVÅRDSENHET I HELSINGFORS–ESBO
Det har skett förändringar i fråga om den mentalvård som ges vid Studenternas hälsovårdsstiftelses (SHVS) hälsovårdsenhet i Helsingfors–Esbo. SHVS erbjuder nu primärvård, med stöd av specialtjänster för mental hälsa. För studenterna är det viktigaste att säkra att de får tillgång till vård. Det finns ett behov av att förenhetliga tjänsterna, och de ekonomiska åtstramningarna styr stiftelsen till att fokusera på att i främsta hand ge sådan vård som bestäms i hälsovårdsförfattningarna. Det är viktigt att kunna erbjuda vård inom de tidsramar som vårdgarantin ställer. Därför har man tvingats omvärdera specialistläkarnas – i detta fall psykiatrernas – roll i vården.


Nu har man tagit i bruk en modell för att ta emot patienter genom en kanal (vårdbehovet bedöms per telefon) och arbetsuppgifterna har omfördelats. Förvaltningen har effektiverats och resurser har överförts till det kliniska arbetet. De arbetstimmar för psykiatrer som har frigjorts har överförts till psykologerna. Studerande kan få stöd för kortvariga psykoterapitjänster av FPA, så SHVS erbjuder inte längre sådana tjänster. Hälsovårdsenheten i Helsingfors–Esbo har hittills haft betydligt större psykiatriresurser än de övriga hälsovårdsenheterna. Tack vare naturlig avgång motsvarar psykiaterkapaciteten numera medelnivån inom stiftelsen. I fortsättningen kommer psykiatrerna att ha en allt större stödjande och konsulterande roll inom primärvården (som stöd för allmänläkare, hälsovårdare och psykologer).


Psykiatripatienternas vårdrelationer (omfång och innehåll) omvärderas individuellt för varje patient. En del av dem som nu får psykiatrisk vård överförs till allmänläkare för vård/uppföljning och dessutom omvärderas SHVS praxis för externa remisser (att ta emot patienter från den psykiatriska specialistvården och remittera patienter till psykiatrisk specialistvård).


I och med förändringen överförs vårdansvaret till allmänläkarna och hälsovårdarna. På grund av att psykiatrernas arbetsinsats minskar kan läkarnas och hälsovårdarnas mottagningar till en början vara överbelastade. Syftet med denna förändring är att trygga tillgången till mentalvårdstjänster och erbjuda likvärdig vård på alla orter, samt att ha ett riksomfattande serviceutbud som uppfyller definitionen på studenthälsovård.


Mera information:
Tapio Hyrkäs, direktör för SHVS hälsovårdsenhet i Helsingfors-Esbo
tapio.hyrkas@yths.fi
Marja-Leena Hauhia, överläkare för mental hälsa vid SHVS hälsovårdsenhet i Helsingfors-Esbo
marja-leena.hauhia@yths.fi

Vid HUS ansvarar följande personer för hälsofrågor:
Pilvi Nummelin, styrelsens vice ordförande
pilvi.nummelin@hyy.fi
Sofia Lindqvist, sakkunnig (boende, hälsa, staden)
sofia.lindqvist@hyy.fi