Media och arkiv

Ramförhandlingarna 2014: besluten ur studenternas synvinkel

11.04.2014

Under ramförhandlingarna i mars fattade regeringen flera beslut som berör studerande. Här följer HUS sammanställning av vad man riktigt har beslutat om. Det är fortfarande oklart vilka konkreta följder en del av besluten har, eller så är det inte ännu bestämt hur de ska genomföras. HUS och andra studentorganisationer försöker fortfarande göra påverkansarbete för att besluten ska genomföras så förnuftigt som möjligt ur studerandesynpunkt.

HUS anser att det är ansvarslös politik att skära ner på anslagen för utbildning och studenternas välfärd, eftersom varje euro man skär bort får mångfaldiga effekter i framtiden. Varje euro man investerar kan däremot potentiellt betala sig tillbaka många gånger om i framtiden.

SHVS
• Hyresunderstödet slopas
Regeringen beslöt att slopa hyresunderstödet till Studenternas hälsovårdsstiftelse (SHVS). Att Undervisnings- och kulturministeriets hyresunderstöd nu slopas innebär att SHVS förlorar 10 procent av sina intäkter. HUS anser att man inte får försvaga den service som SHVS erbjuder och försöker nu göra påverkansarbete för att försöka bevara servicen på nuvarande nivå.

• Inga beslut om att utvidga SHVS till att också omfatta yrkeshögskolestuderande
Inga pengar beviljades för att utvidga SHVS till att också omfatta yrkeshögskolestuderande.

Finansieringen av högskolorna
• Universitetsindexet halveras

Vad gäller finansieringen av universiteten halveras indexförhöjningarna – d.v.s. de förhöjningar som görs utifrån den allmänna kostnadsnivåns utveckling – för åren 2015 och 2016. Avsikten med indexförhöjningarna är att de ska täcka de stigande utgifterna för lokaler och löner. Halveringen av det s.k. universitetsindexet försvårar högskolornas verksamhet.

Studiestödet
• Indexförhöjningen av studiestödet skärs ner
Studiestödet har varit indexbundet sedan 1.8.2013 – det borde alltså stiga i samma takt som levnadskostnaderna stiger. Nu skärs indexet ned till 0,4 % för åren 2015-2016, istället för att följa levnadskostnaderna.

• Studiestödsmånader som man har kvar efter magisterexamen kan inte längre användas för en andra examen på samma nivå
Tidigare har studerande kunna använda 15 studiestödsmånader för en andra examen, numera 9. I framtiden kan man alltså inte längre använda de månaderna för en andra examen på samma nivå. Vilka följder beslutet har för exempelvis dem som avbryter sina studier, byter ämne eller som studerar för farmacie-, barnträdgårdslärar- eller yrkeshögskoleexamina är inte klart.

Utkomststöd och allmänt bostadsstöd
• Utkomststödet överförs till FPA
Utbetalningen av utkomststöd överförs från socialbyråerna till FPA. Detta torde ske från början av 2017. Målet är att öka likabehandlingen i behandlingen, användbarheten och resurseringen.

• Skyddsdel i det allmänna bostadsbidraget
Från september 2015 införs en skyddsdel i det allmänna bostadsbidraget. Det innebär att små inkomstökningar inte sänker bostadsbidraget direkt. Skyddsdelen gör det alltså lättare också för studerande som får allmänt bostadsbidrag att ha tillfälliga biinkomster.

Studentbostäder
• Anslag för investeringsbidrag
Anslaget för investeringsbidrag för specialgrupper, som också omfattar byggandet av studentbostäder, höjdes med 20 miljoner euro, vilket är en betydande förhöjning med tanke på det nuvarande anslaget för investeringsbidrag.

• Självriskandelen för räntan på räntestödslån för student- och ungdomsbostäder
En annan förbättring i fråga om byggandet av studentbostäder är att självriskandelen för räntan på räntestödslån för student- och ungdomsbostäder sänks från 3,4 procent till 1 procent för i år och nästa år. Tack vare det får de som bygger studentbostäder samma utgångsläge vad gäller att få finansiering som de som bygger andra hyresbostäder. Detta har även varit HUS och Hoas gemensamma mål.

• Understöd för ersättning av hyreskostnader till bostadsorganisationerna för studerande
En betydande försämring är att understödet för ersättning av hyreskostnader till bostadsorganisationerna för studerande slopades helt. Nedskärningen innebär kraftigt försämrad ekonomi för Hoas, men vilka de exakta följderna blir och när detta träder i kraft vet man inte ännu.