Media och arkiv

Nya studentrepresentanter i universitetets förvaltning

07.11.2011

Studentkårens centralvalnämnd fastställde 3.11 att studentrepresentanterna i institutions- och fakultetsråden samt universitetskollegiet valts genom sämjoval. Omröstning kommer alltså inte att hållas vid någon enhet, utan en del av förvaltningsorganen måste t.o.m. kompletteras. De nya studentrepresentanterna i universitetsförvaltningen inleder sin tvååriga mandatperiod 1.1.2012.

Genom kompletterande ansökan ska ytterligare sammanlagt åtta studentrepresentantplatser besättas vid: medicinska fakultetens fakultetsråd, odontologiska institutionens institutionsråd, Hjeltinstitutets institutionsråd, kliniska institutionens institutionsråd, institutionsrådet vid institutionen för matematik och statistik (3 platser) och institutionsrådet vid institutionen för politik och ekonomi. Dessutom måste universitetskollegiet kompletteras för veterinärmedicinska fakultetens del.

Sammanlagt väljs 320 nya studentrepresentanter i universitetets förvaltning. Valresultatet finns på adressen www.hyy.fi/forvaltningsval.

Mera information: Juha Hurme, sekreterare för akademiska ärenden, 050 543 8460, juha.hurme@hyy.fi

Fakultetsrådet är fakultetens kollegiala förvaltningsorgan, där dekanus verkar som ordförande. Fakultetsrådet har till uppgift att utveckla undervisning och forskning vid fakulteten, ansvara för kvalitetsledningen av forskning och undervisning, besluta om bl.a. examensfordringar, undervisningsprogram och grunderna för antagningen av studerande samt behandla fakultetens vittsyftande planer och andra principiellt viktiga ärenden.

Institutionsrådet är institutionens kollegiala förvaltningsorgan, där prefekten verkar som ordförande. Institutionsrådet har till uppgift att utveckla undervisning och forskning vid institutionen och för sin del ansvara för kvalitetsledningen av forskning och undervisning, behandla institutionens verksamhetsplan och den personalplan och budget som ingår i den samt avgöra ärenden som är vittsyftande eller principiellt viktiga för institutionen och som prefekten har hänskjutit till institutionsrådet.