Media och arkiv

Markus Lommi ny styrelseordförande för HUS Gruppen

06.02.2013

HUS styrelse har på sitt möte 1.2.2013 valt medicine kandidat Markus Lommi till styrelseordförande för HUS Gruppen. Lommi, 25, studerar medicin för sjätte året och har verkat på många poster både i studentkåren och i HUS Gruppen, bland annat i HUS delegation som medlem av delegationsgruppen HELP och i HUS ekonomidirektion. Han har även varit medlem av bland annat HUS Gruppens styrelse och revisionsutskott samt styrelsen för Gaudeamus.

HUS Gruppens styrelse fungerar som styrelse för studentkårens fastighetsekonomi och Oy HYY Yhtiöt Ab. Styrelsen bereder målbudgeterna för de fastigheter som studentkåren äger, den bereder bokslut och fastighetsärenden för delegationen samt övervakar fastigheternas ekonomi och godkänner investeringar som rör fastigheterna, inom ramarna för sina befogenheter. Koncernstyrelsen styr och övervakar även studentkårens investeringsverksamhet.

Till styrelseordförandens uppgifter hör förutom att leda styrelsens möten också bland annat att följa med dotterbolagens möten, att leda ordet i koncernstyrelsens utskott och att föredra ärenden som behandlas på bolagsstämman. Lommis ettåriga mandatperiod som ordförande inleds i april 2013.

Mera information:
HUS styrelseordförande Lauri Koskentausta, 050 5439610, lauri.koskentausta(at)hyy.fi