Media och arkiv

Johanna Riitakorpi och Antti Kähkönen valdes till studentrepresentanter i styrelsen för Helsingfors universitet

23.10.2017

På studentkårens delegationsmöte den 10 oktober 2017 valdes agronomie- och forststuderande, filosofie studerande Johanna Riitakorpi och rättsnotarie, ekonomie studerande, teologie studerande Antti Kähkönen till nya studentrepresentanter i styrelsen för Helsingfors universitet. De nya studentrepresentanterna inleder sin tvååriga mandatperiod i universitetets styrelse den 1 januari 2018.

Riitakorpi har suttit i universitetets styrelse sedan september 2015 och i styrelsens revisionsutskott 2016–2017. Förutom från universitetets styrelse har hon omfattande erfarenhet av universitetsförvaltningen både från institutionsråd (2009–2010, 2014–2015) och från universitetsnivån där hon suttit i Jubileumsfonden, direktionen för Lokal- och fastighetscentret, arbetsgruppen för personalpolitik, koordinationsarbetsgruppen för samhällsansvar och utvärderingsarbetsgruppen för Lärarakademin åren 2014–2015. Riitakorpi har också varit medlem i HUS delegation 2012–2016 och medlem i HUS styrelse med ansvar för utbildningspolitik år 2014.

Kähkönen har tidigare varit studentrepresentant bland annat i juridiska fakultetens fakultetsråd (2013–2015), universitetskollegiet (2013–2015) och universitetets styrgrupp för kvalitetsledning (2017). Kähkönen har också varit medlem i HUS delegation 2011–2013. Dessutom har han varit generalsekreterare för Hankens studentkår (2014–2015) och styrelsemedlem i HUS Gruppen sedan år 2016.

I sina inlägg på delegationens möte betonade Riitakorpi och Kähkönen att internationaliteten, gemenskapen och det samhälleliga ansvaret och genomslaget behöver stärkas vid universitetet. De betonade också behovet av att stärka det interna förtroendet inom universitetet och samarbetet mellan studenter och personal. Båda anser att ett av de viktigaste besluten under den kommande styrelseperioden är valet av rektor för den kommande femårsperioden.

Styrelsen är det högsta beslutande organet vid Helsingfors universitet. Styrelsen beslutar om universitetets strategi, verksamhetsplanen och ekonomiplanen, budgeten, instruktionerna, universitetets verksamhetsstruktur och antalet nya studerande som antas till universitetet, ansvarar för skötseln och användningen av universitetets förmögenhet, sköter om att bokföringen och medelsförvaltningen övervakas, godkänner universitetets resultatavtal med Undervisnings- och kulturministeriet samt andra principiellt viktiga avtal och ger universitetets utlåtanden i principiellt viktiga frågor.