Media och arkiv

HUS styrelse konstituerade sig och beslöt om ansvarsområden

18.01.2011

Pressmeddelande 18.1.2011

Styrelsen för Studentkåren vid Helsingfors universitet har konstituerat sig och har beslutat om styrelsemedlemmarnas arbetsfördelning och ansvarsområden. Vid ansvarsfördelningen har man så långt som möjligt försökt beakta det högsta beslutande organets, delegationens, linjedragning om att man i styrelsearbetet i högre grad än hittills ska betona kollektivt ansvar, snarare än en strikt sektorindelning. Ansvarsfördelningen utgick ifrån de projekt som styrelsen speciellt vill satsa på under detta år, istället för att man först skulle ha fördelat uppgifter och sedan funderat på målsättningarna.

Styrelsens arbetssätt ska bli mera projektbetonat genom att man kring projekten skapar team som överbryggar ansvarsområdena samt reserverar mera tid för gemensam idékläckning och planering. Genom att utveckla en ny verksamhetskultur vill man uppmuntra både styrelsen och studentkårens personal att delta och ge sakkunnig input över de traditionella sektorgränserna.

Däremot ansåg styrelsen att det är förnuftigt att fördela uppföljningsansvar, så att det inte finns risk för att frågor som är viktiga för studenterna hamnar i skuggan. I en mera projektbetonad organisation är det speciellt viktigt att ha en klar ansvarsfördelning, vilket också gagnar samarbetet med Finlands studentkårers förbund FSF och andra studentkårer.

HUS styrelse har beslutat att fördela uppföljningsansvar enligt följande:

Leena Pihlajamäki: Styrelseordförande

Anni Hirsaho: Vice ordförande i styrelsen, organisationsutveckling, strategi, frändefolk

Jannica Aalto: Föreningar, intern information, tutorering, årsfester

Tapio Heiskari: Intressebevakning (Helsingfors universitet, studentrepresentanter i förvaltningen), alumner

Aaro Häkkinen: Intressebevakning (påverkansarbete inför riksdagsvalet (organiseringsansvar), utkomst, arbetslivsfrågor, rättsskydd)

Marika Ikkala: Intressebevakning (internationella ärenden, två- och trespråkighet, studerande med familj)

Risto Karinkanta: Medlemskommunikation, HUS-evenemang, delegations- och studentrepresentantsval

Otto Kronqvist: Intressebevakning (påverkansarbete inför riksdagsvalet, intressebevakningsinformation), webbplatsreform, uppdatering av kommunikationsstrategin, biståndsfrågor

Marina Lampinen: Ordförande för ekonomidirektionen

Silva Loikkanen: Intressebevakning (stadsfrågor, boende, intressebevakning i kulturfrågor, jämställdhet och likabehandling), uppdatering av stadsprogrammet, HUS Gruppen

Saara Nykänen: Intressebevakning (stadsfrågor, World Student Capital, hälsa och välmående, KYKY-projektet för främjande av studieförmågan, motion, miljö)

Jan Rosenström: Intressebevakning (påverkansarbete inför riksdagsvalet, avgiftsfri utbildning, smidigare studier, forskarstuderande)

Mera information:
HUS styrelseordförande Leena Pihlajamäki,
tfn 050 543 9610, leena.pihlajamaki(at)hyy.fi