Media och arkiv

HUS styrelse 2019 väljs snart – läs mer för kandidaterna!

27.11.2018

Delegationen väljer varje år en ny styrelse för studentkåren i 3.12.2018 möten. Styrelsevalet föregås oftast av styrelseförhandlingar och delegationsgrupperna röstar en ny styrelse enligt förhandlingsresultatet. Delegationsgrupperna utser förhandlare, som diskuterar med de andra delegationsgrupperna enligt gemensamt överenskomna spelregler. Enskilda delegationsmedlemmar behöver inte låta sin röst förhandlas.

Läs vidare för att bekanta dig med ordförande- och styrelsekandidaterna för 2019. Ett öppet tillfälle ordnas fredagen 30.11.2018 i Porthanias sal P674 klockan 17, där kandidaterna presenterar sig.

Kandidater för styrelseordförande

Ainejärjestöläiset

Laura Wathén
Jag är Laura – en inspirerande, empatisk och erfaren ordförande. Jag brinner för att utveckla vår gemensamma studentkår och få mina styrelsekolleger att lysa, orka och lära sig nya saker. För mig är det en hjärtesak att ge dem framgångsupplevelser och en känsla av att deras arbetsinsats värdesätts. Nio års erfarenhet som frivillig, flera ledaruppdrag och kniviga situationer har gjort mig bra på att leda människor. Min ledarstil är empatisk och lyssnande men samtidigt målmedveten och organiserad. Till mina styrkor hör definitivt att motivera människor, hålla i trådarna, uppfatta helheten och göra den tydlig för andra. Året som kommer blir ett år att framåtblickande och gemenskapsutveckling. HUS behöver en orädd ordförande som har en vision om en bättre morgondag för studenterna både i studentkåren, vid universitetet och i samhället – HUS behöver mig.

Kandidater för styrelsemedlemmar

Ainejärjestöläiset

Saana Siljander
Jag är Saana Siljander, humanist och HUS-medlem för sjätte året. Jag har fostrats vid två fakulteter och just nu studerar jag finska språket. Jag är en rättvis, empatisk och orädd feminist och en positiv, interaktionskunnig föreningshjälte. I mig förenas människo- och sakrelaterad kompetens. Jag har varit studentaktiv i fem år och samlat omfattande, mångsidigt erfarenhetsunderlag inom HUS. Jag har varit tutor, spexat, varit aktiv i ämnes- och fakultetsföreningar och utskott, som studentrepresentant och i HUS delegation. Senast har jag varit ordförande för HYAL rf. I HUS styrelse vill jag arbeta med jämlikhet och studenternas hälsa. Jag har personligen upplevt vilken betydelse dessa frågor har för studenternas vardag och välbefinnande. I HUS styrelse vill jag vara med och bygga upp en ännu mer jämlik, kollektiv och öppen studentkår där alla mår bra och är lyckliga.

Arttu Lindroth
Jag är Arttu, 25-årig föreningsaktiv och ekonomiexpert. Till personligheten är jag lagspelare och bygger upp en god gemenskapskänsla kring min verksamhet. Jag söker till studentkårens styrelse för att jag vill fördjupa mitt kunnande och utveckla studentkårens och studenternas ställning. Under valåret bör studentkåren lyfta upp teman som anknyter till studenternas försörjning och en hållbar utveckling. Just nu är jag ordförande för min fakultetsförening och medlem i HUS ekonomidirektion och sitter min andra period i HUS Gruppens förvaltningsråd. I styrelsen söker jag posten som ordförande för ekonomidirektionen eller ansvarig för HUS-gruppen för att få utnyttja den erfarenhet och kunskap jag samlat. Stadsfrågor, studentboende och utvecklingssamarbete är sektorer jag vill arbeta med jämsides med den ena ekonomiportföljen. Under året som gått har jag insett betydelsen av samarbetet mellan delegationsgrupperna, som jag främjar i styrelsen genom att erbjuda aktuell information till alla delegationsgrupper.

Marika Tuominen
Jag är Marika Tuominen, 25-årig klasslärarstuderande som brinner för föreningsverksamhet och de nya utmaningar den medför. Nu har jag sett HUS verksamhet ur både föreningarnas, delegationsmedlemmens, utskottsvicens och årsfestmarskalkens perspektiv och har därför en bra helhetsbild av studentkårens verksamhet. Jag är en person som lätt blir entusiastisk, är motiverad, tar itu med arbetet och åstadkommer resultat. Jag vill utveckla vår studentkår till en synlig, medryckande och välmående gemenskap. Hjärtat i HUS verksamhet är de många frivilliga som behöver värdesättas mer, och t.ex. utskottsverksamheten borde göras mer lockande och belönande. HUS varumärkesomgörning omsätts i praktiken nästa år, och det är ett lysande tillfälle att göra HUS intressant både för medlemmarna och de kommande frivilliga. I HUS styrelse vill jag delta i genomförandet av varumärkesförnyelsen inom kommunikationssektorn, utveckla frivilligverksamheten och utnyttja min kompetens i evenemangssektorn.

Samuli de Pascale
Jag är en 25-årig föreningsaktiv som studerar allmän pedagogik och vuxenpedagogik. Vid sidan av mina studier har jag bland annat varit aktiv i ämnesföreningar och fakultetsföreningar med många olika uppgifter. I mina studier är jag särskilt intresserad av digitaliseringen och spelifieringen av pedagogiken. Jag söker till HUS styrelse eftersom studentgemenskapen och utvecklingen av den är mycket viktiga frågor för mig. Jag vill vara med och bygga upp världens bästa studentkår, och HUS styrelse är nyckeln. Min mångsidiga föreningsbakgrund, min delegationspolitiska erfarenhet och mina empatiska och analytiska färdigheter är just vad HUS styrelse behöver. Jag upplever att det bästa sättet att förverkliga mina mål för att utveckla studentkåren och studentgemenskapen är antingen intressebevaknings- eller föreningsrelaterade uppgifter. Dessutom står jag till förfogande som vice ordförande och ordförande för förvaltningsrådet.

SNÄf

Claes Bergh
Mitt namn är Claes Bergh och jag söker till HUS styrelse 2019. Jag studerar statskunskap och är ordförande för Svenska Nationer och Ämnesföreningars delegationsgrupp. Mina erfarenheter av olika studentföreningars styrelser, både som medlem och ordförande, har lärt mig vikten av tidshantering, målmedvetenhet och tydlig kommunikation i styrelsearbete. Som en meriterad studentrepresentant är jag intresserad av intressebevakning speciellt inom utbildningspolitik. Under de senaste två åren har jag suttit i HUS Gruppens förvaltningsråd och bl.a. förnyat HUS ägarstrategi. I styrelsen vill jag försäkra att vi uppnår det ambitiösa målet om en medlemsavgiftsfri studentkår år 2025. Därför söker jag huvudsakligen styrelseposten som ansvarig för HUS Gruppen. Det är mycket viktigt för mig att studentkåren verkligen är jämlik och trespråkig. Jag tror att en styrelse där alla delegationsgrupper är representerade skapar goda förutsättningar för det.

Emilia Granqvist
Jag är en 23-årig, förenings- och nationsaktiv magisterstuderande i statskunskap, med ett brinnande intresse för kultur. Jag vill vara med och utveckla studentkåren och dess gemenskapskänsla över språkgränserna, för att skapa en mer öppen, jämlik och inkluderande studentkår, där var och en får vara sig själv. Jag är intresserad av posterna som ansvarig för HUS Gruppen, evenemangsansvarig, men också vice ordförande där jag skulle ha nytta av min breda erfarenhet från föreningar, intressebevakning, ledarskap samt evenemangsproduktion. HUS ska prioritera hållbar utveckling och stöda studenternas välmående, så att både vår planet och HUS gemenskapen orkar även de kommande 150 åren!

HELP

Ilona Raimas
Hej! Jag är Ilona Raimas, 21-årig provisorstuderande, och jag söker en plats i HUS styrelse 2019. Jag har mångsidig organisationserfarenhet från min nation och delegationsgruppen och kan därför se HUS ur flera olika perspektiv. Jag brukar beskrivas som orädd, rakryggad och konsekvent. Jag är en uppmuntrande typ eftersom jag ser andra människors styrkor och vill både utmana och motivera dem att göra sitt bästa. Som min bästa egenskap ser jag förmågan att ifrågasätta olika verksamhetsmodeller och tänkesätt. Jag söker till HUS styrelse eftersom jag upplever att jag har mycket att ge studentrörelsen. I HUS styrelse kommer jag konkret att arbeta för saker som är viktiga för mig, t.ex. jämlikhet och unga människors övergripande välbefinnande och påverkansmöjligheter. Jag kommer också att främja studentkårens konstruktiva verksamhetskultur.

Riikka Hakala
Jag är Riikka Hakala, 25-årig veterinärmedicine kandidat, och söker till HUS styrelse 2019. I studentkårens verksamhet har jag deltagit flitigast under de två senaste åren genom delegationsgruppen HELP och som ersättare i HUS delegation. I november fick jag sätta mig in i studentrörelsen på riksnivå på Finlands studentkårers förbunds förbundsmöte. Tidigare har jag varit aktiv som webbplatsansvarig i Veterinärmedicinska kandidatföreningen, i föreningens hästklubb och i veterinärmedicinskas spex. Jag har upplevt och iakttagit särskilt utmaningarna inom mitt eget studieområde och lagt märke till hur svårt det är för studenterna att kombinera studier, föreningsaktivitet och eventuellt också arbete och familjeliv. Psykisk ohälsa och förebyggande arbete är saker jag gärna vill arbeta med. Dessutom gillar jag att syssla med olika projekt, t.ex. ordna evenemang och sköta kommunikationen i de sociala medierna.

Maailmanpyörä: HYYn Vihreät – De Gröna vid HUS

Kukka Louhimies
Jag är Kukka, studerar statsvetenskap för fjärde året, är ordförande för De Gröna vid HUS och ordförande för den gröna delegationsgruppen 2018. Jag söker posten som vice ordförande i HUS styrelse och är mest intresserad av styrelsemedlemmarnas arbetshälsa, att göra HUS ännu synligare och viktigare för medlemmarna (särskilt genom att informera om framgångar i intressebevakningen) samt teman som anknyter till internationalism, utvecklingssamarbetete och miljö. Jag har varit t.ex. ordförande för min studentförening och delegationsgrupp, suttit i beredningsutskottet, varit studentrepresentant och tutor för internationella studenter. I mitt arbete och mina förtroendeuppdrag har jag fått utvecklas till en inspirerande ledare och lagspelare, och mitt mål i HUS styrelse är förutom att bedriva stark intressebevakning med hela styrelsen och se till att HUS är synligt bland medlemmarna också att bidra till en trygg, öppen och uppmuntrande arbetsgemenskap i studentkåren och dess styrelse.

Paula Karhunen
Hej! Jag är Paula, 22 år och andra årets studerande i utbildningsprogrammet för politik och kommunikation vid statsvetenskapliga fakulteten. I mitt liv har jag hunnit vara aktiv i olika intressebevakningsorganisationer och deltagit på olika sätt i kommunalpolitiken sedan jag var 15 år. I HUS har jag suttit i förvaltningsrådet och varit valchef för De Gröna vid HUS lista i det senaste delegationsvalet. Jag söker till HUS styrelse för att jag vill vara med och göra HUS till världens bästa studentkår och driva studenternas intressen för fullt i det kommande årets val. I styrelsen upplever jag att jag har mest att ge i den utbildningspolitiska sektorn, valarbetet och stadspolitiken. Inom utbildningspolitiken vill jag se HUS bedriva aktiv intressebevakning tillsammans med resten av studentrörelsen särskilt under regeringsförhandlingarna. Jag vill fortsätta HUS arbete och föra HUS och kårens värdefulla arbete närmare alla studerande.

Okko Karvonen
Hej, Jag är Okko Karvonen, 21-årig andra årets student i sociala vetenskaper vid Statsvetenskapliga fakultetet. Jag har tidigare verkat i ekonomidirektionen och som vice representant vid HUS. Jag har en ganska omfattande bild på vad HUS gör och vilka utgångspunkter och villkor är viktiga, och också erfarenhet av samhällelig påverkan och organisationer utom HUS. Jag har tidigare erfarenhet av social politik, stadspolitik och allmän organisationsarbete. Jag är flitig och motiverad att arbeta med samhälleliga frågor och är bra att samarbeta och att behandla projekt. Jag diskuterar gärna olika synpunkter på frågor. Jag talar bra svenska och engelska. 

Maailmanpyörä: Sitoutumaton vasemmisto – Obunden vänster – Independent left

Aleksi Rytkönen
Jag är en hängiven och oeftergivlig föreningsfunktionär. Uppdraget som studiesekreterare i Kannstöparna och min arbetserfarenhet har gett mig erfarenhet av att ta itu med saker snabbt, mod att möta utmanande situationer och ett direkt, förmedlande grepp som en del av teamet. Utbildningspolitik, studenternas försörjning och hälsa är frågor som är särskilt viktiga för mig i styrelsens verksamhet. Oavsett vilket av dessa teman jag skulle arbeta för skulle jag utnyttja all min kompetens. Och jag är beredd att lära mig det som behövs. Studentrörelsen har hittat en plats i mitt hjärta. Om jag får möjligheten ägnar jag med glädje nästa år till att arbeta för de ovannämnda frågorna. Mot intressebevakningen vid regnbågens slut! Högaktningsfullt och med kärlek, Aleksi Rytkönen

Anna Lemström
Jag är Anna Lemström, feminist, erfaren HUS-aktiv och fem före sociologie kandidat. Under de två senaste mandatperioderna har jag varit ordförande för Obunden vänsters delegationsgrupp och byggt upp ett stadigt erfarenhetsunderlag för påverkansarbetet i HUS. Under valåret 2019 vill jag delta i intressebevakningen i HUS styrelse. Jag vill vara med och kräva en bättre försörjning för studenterna, tillräckligt med bostäder och jämlika möjligheter. Jag vill att beslutsfattare som värdesätter vetenskap och studenter och arbetar för ett jämlikt samhälle ska bli valda. Mina drömmars HUS är ett frimodigt språkrör för sina medlemmar i samhället. Jag vet att jag med min kompetens kan bidra till att göra en ännu bättre, mer ambitiös och tillgänglig studentkår möjlig. Jag ber om ert förtroende för detta uppdrag. Läs mer om mina drömmar för nästa år på min Facebooksida: www.fb.com/annaedarissa!

Taavi Heikkilä
Jag är Taavi Heikkilä, studerar teoretisk fysik för fjärde året och är föreningsaktiv. Under det innevarande året har jag varit vice ordförande för Obunden vänsters delegationsgrupp, suttit i ekonomidirektionen och förvaltningsrådet och varit studentrepresentant i olika organ. Tidigare har jag varit ordförande för Obunden vänster rf och haft otaliga andra föreningsuppdrag. Jag har lätt för att nätverka, har en analytisk inställning till utmaningar och agerar diplomatiskt också när skillnaderna i synsätt är markanta. Jag vill alltid förstå varför den andra tänker som hen tänker. I styrelsen är jag intresserad av att arbeta som ansvarig för HUS Gruppen, leda ekonomidirektionen, syssla med utbildningspolitik, boende och stadspolitik. Mina drömmars Grupp säkerställer HUS ekonomiska oberoende och går samtidigt i bräschen för en socialt och miljömässigt hållbar affärsverksamhet. Jag är övertygad om att HUS styrelse är ett naturligt sätt för mig att påverka. Jag vill ge det kommande året av mitt liv för att bygga upp en slagkraftigare, jämlikare och ekonomiskt stabilare studentkår.

Osakuntalainen edustajistoryhmä

Linda-Liisa Kelokari
Jag är Linda-Liisa, även känd som Lindis, fjärde årets kommunikationsstuderande och föreningsaktiv. Jag är en idérik organisatör och människonära lagspelare. Jag söker till HUS styrelse 2019 för att jag vill bidra till att bygga upp en bättre studentkår. Jag gick med i föreningsverksamheten under mitt gulisår, och under de här åren har studentkåren blivit en kär och viktig gemenskap för mig. Just nu sitter jag för andra året i Kannstöparnas styrelse och är funktionär i Eteläsuomalainen osakunta för tredje året. Hösten 2016 blev jag invald i delegationen och i år har jag varit gruppordförande och medlem i ekonomidirektionen. I mitt arbete som kommunikationspraktikant på FSF har jag fått en bredare uppfattning av studentrörelsen. I HUS styrelse är jag intresserad av att arbeta med t.ex. föreningar, frivilliga, kommunikation och ekonomi. Jag är också intresserad av uppdraget som vice ordförande. 

Edistykselliset

Miika Keski-Luoma
Jag är en 22 år gammal tredje års teologi studerande, en organisationsmänniska och Edistyksellisets kandidat till HUS styrelse. På styrelse skulle jag vara intresserad speciellt av ekonomiska saker därav har jag redan fått erfarenhet på HUS ekonomidirektion och på HUS Gruppens förvaltningsråd. Jag vill främja studentkåren där människor med olika tankar vågar uttrycka sina åsikter modigt och bli bekanta med varandra i inspirerande atmosfär.