Media och arkiv

HUS söker en kandidat för SSI:s styrelse år 2018

13.04.2018

HUS söker en kandidat för perioden 26.04.2018–31.12.2018 för Svenska Studerandes Intresseförening SSI:s styrelse. SSI är en intresseorganisation för svenskspråkiga studerande och fungerar bland annat som utgivare av tidningen Studentbladet och ordnar gemensamma evenemang för svenskspråkiga och tvåspråkiga studerande. SSIs medlemskorporationer är förutom HUS också Aalto-universitetets studentkår AUS, Arcada studerandekår ASK, Teknologföreningen och HUS svenskspråkiga nationer Nylands Nation, Östra Finlands Nation, Åbo Nation och Vasa Nation.

SSI:s styrelse fullbordas på föreningens vårmöte 26.04.2018. Medlemskorporationerna utser sina kandidater för styrelsen. Det kan sitta högst två personer från samma medlemskorporation i styrelsen. Nu sökes det en viceordförande, evenemangsansvarig och informatör för föreningen. 

Kandidaterna bör skicka in en fritt formulerad ansökan till HUS registratur (kirjaamo@hyy.fi) senast 23.04.2018 klockan 12:00. I ansökan bedömer HUS den sökandes kunskaper i det svenska språket, kännedom om fältet av svenskspråkiga aktörer inom HUS samt tidigare erfarenhet av styrelsearbete. HUS representanter förväntas hålla tät kontakt med HUS styrelse i frågor som gäller SSI. Möjliga urval görs på basis av dessa kriterier, så glöm inte att föra fram dem i ansökan.

HUS styrelse behandlar ansökningarna på sitt möte 26.04.2018 klockan 10:30 och meddelar därefter omedelbart de sökande om resultatet. Vi önskar att de sökande har möjlighet att delta i SSI:s vårmöte 26.04., där styrelsen fullbordas. Vi uppskattar om du bokar dagen i din kalender, ifall du söker till styrelsen.

Mer information ger HUS och SSIs styrelsemedlem Sebastian Österman (sebastian.osterman@hyy.fi).