Media och arkiv

HUS och arbetstagarorganisationerna vid Helsingfors universitet: Vetenskapssamfundet vid Helsingfors universitet får inte raseras av häftiga nedskärningar

10.12.2015

STÄLLNINGSTAGANDE 10.12.2015

Regeringen tänker göra kolossala nedskärningar i finansieringen till Helsingfors universitet, sammanlagt hundratals miljoner euro under de följande fyra åren. Förutom indexfrysningar och direkta nedskärningar, vilka berör alla universitet, vill man ytterligare skära bort närmare 30 miljoner av Helsingfors universitets årliga intäkter genom att slopa den så kallade apotekskompensationen.

Dessa stora och överraskande nedskärningar drabbar vårt universitet utan någon som helst övergångstid eller stöd. Studentkåren vid Helsingfors universitet och arbetstagarorganisationerna vid universitetet vädjar till regeringen att ta farhågorna om vad de oövervägda och oskäliga nedskärningarna kan innebära för vårt universitet på allvar – farhågor som också delas av riksdagens grundlagsutskott.

Regeringen och undervisnings- och kulturministeriet motiverar nedskärningarna med att verksamheten ska reformeras och ”effektiveras”. Av personalen vid Helsingfors universitet arbetar cirka 60 procent med undervisning och forskning – i nedskärningsjargongen behandlas de som arbetar med andra uppgifter som något onödigt som måste gallras bort. Men en fungerande förvaltning och fungerande stödtjänster, från laboratorier och bibliotek till IT-tjänster och vaktmästare, är dock förutsättningar för vetenskapligt arbete och undervisning.

Om den fungerande förvaltningen avskiljs från undervisning och forskning bryts samtidigt banden till vetenskapssamfundet. De som arbetar på bibliotek, laboratorier, i undervisningsadministration och inom många andra stödfunktioner ser till att forskarna och studenterna får bästa möjliga professionella stöd då det behöver det.

Helsingfors universitet har varit Finlands mest framgångsrika universitet, mätt både enligt kriterier som ställts upp på politiskt håll – universitetsreformen från 2009 och den nya finansieringsmodellen för universiteten som togs i bruk 2013 – och enligt bedömningar som gjorts inom det internationella vetenskapssamfundet. Framgången är enbart resultat av att alla i vetenskapssamfundet har fått verka tillsammans och alla på universitetet har fått vara engagerade i sitt arbete. Nu vill regeringen bestraffa Helsingfors universitet för att det har uppnått målen som man har ställt upp för det.

Högskolepolitiken borde vara förutsägbar och trovärdig och inte beroende av nyckfulla politiska passioner. Om man vill skära ned på universitetens verksamhet skulle det gagna hela samhället om man ens gjorde det med eftertanke. Riksdagens grundlagsutskott anser också i sitt utlåtande från 3.12.2015 (GrUU 14/2015 rd) att det vore motiverat att apotekskompensationen fasas ut stegvis, så att Helsingfors universitet skulle ha tid och resurser att försöka förhindra de största skadorna. Utskottet påpekar också att regeringen inte har utvärderat hur nedskärningarna kommer att påverka universitetets grundläggande uppgifter, undervisningen och forskningen. Regeringen har tvärtom upprepade gånger visat att den inte har kunskap om, och inte heller bryr sig om, det forsknings- och undervisningsarbete som görs på universitetet.

Regeringen har efterlyst sådana som kan göra resultat, nu måste den också visa att den sätter värde på sådana resultatskapare och erbjuda Helsingfors universitet ett stödpaket, så att universitetet kan klara av nedskärningarna. Riksdagens kulturutskott beslöt 9.12.2015 att apotekskompensationen ska slopas genast, trots grundlagsutskottets förslag om att lagförändringen skulle träda i kraft stegvis. Kulturutskottet förutsätter dock att regeringen och undervisningsministeriet ersätter universitetets inkomstbortfall. Detta är också de universitetsanställdas och studentkårens minimikrav.

År 2010, då regeringen föreslog en ändring av universitetslagen, ansåg den att apotekskompensationen ingår i Helsingfors universitets självstyrelse och är en del av dess basfinansiering. Önskvärt vore att den nuvarande regeringen och riksdagen skulle göra lika långsiktiga överväganden.

Helsingfors universitet har mycket att förlora, inte bara pengar. Nedskärningarna riskerar inte bara att leda till uppsägningar, utan också till att människor som kan tänka, ifrågasätta och skapa nytt drivs bort – för att uttrycka det på den nuvarande regeringens språk: människor som kan vara innovativa och bäst i världen.

Kaija Berg, ordförande JHL, Helsingin yliopiston ammattiosasto 645
Jaana Hallamaa, professor, ordförande, Professoriliitto-Professorsförbundet r.y., Helsingin yliopiston osasto
Elisa Hyytiäinen, ordförande, Personalföreningen vid Helsingfors universitet HYHY ry
Tapani Kaakkuriniemi, ordförande, Forskarföreningen vid Helsingfors universitet ry
Mari Lehtoruusu, ordförande, Studentkåren vid Helsingfors universitet ry
Anne Nevgi, ordförande, Docentföreningen vid Helsingfors universitet ry
Inkeri Ruokonen, ordförande, Helsingfors universitets lektorer rf