Media och arkiv

Bli studentrepresentant i styrelsen för Helsingfors universitet!

08.07.2015

Helsingfors universitetets styrelse är universitetets högsta beslutande organ. Det har till uppgift att besluta om universitetets strategi, verksamhets- och ekonomiplaner, budget, instruktioner, universitetets verksamhetsstruktur och antalet studerande som antas till universitetet samt att ansvara för förvaltningen och användningen av universitetets förmögenhet, ordna tillsynen över bokföringen och medelsförvaltningen, godkänna universitetets målavtal med undervisnings- och kulturministeriet samt ingå andra avtal som är principiellt viktiga för universitetet och ge utlåtanden i principiellt viktiga frågor som gäller universitetet. Enligt universitetslagen ska universitetets styrelse omsorgsfullt främja universitetets intressen.

Till styrelsen för Helsingfors universitet väljs en studentrepresentant. Representanteren utses av Studentkåren vid Helsingfors universitet. Styrelsemedlemmarnas mandatperiod är från 7.9.2015–31.12.2015. Valbara är person som har rätt att avlägga lägre eller högre högskoleexamen, licentiat- eller doktorsexamen, specialläkar-, specialtandläkar- eller specialveterinärexamen eller bedriva speciallärar- eller specialbarnträdgårdslärarstudier vid Helsingfors universitet och som har närvaroanmält sig vid universitetet före 15.9.2015. Enligt universitets valinstruktion kan personer som hör till personalen inte kandidera för studentrepresentantplatser i styrelsen. Om valbarheten bestäms närmare i universitetets valinstruktion 9 § och i studentkårens reglemente om val av studentrepresentanter i universitetets förvaltning 4 §.

Vid valet värdesätter vi en bred syn på universitetets utveckling och högskolepolitiken samt kunskaper om universitetets förvaltning och ekonomi. Erfarenhet av universitetsförvaltningen räknas som merit. Förmåga att växelverka med andra, argumentationsförmåga och förmåga att uppfatta stora helheter räknas även som meriter. Av studentrepresentanterna krävs motivation och engagemang för styrelsearbetet.

Motiverade ansökningar med meritförteckning riktas till studentkårens delegation och de bör vara studentkårens centralkansli tillhanda före 5.8.2015 kl. 12.00 (Mannerheimvägen 5 A, 2 vån, 00100 HELSINGFORS). Ansökan kan också skickas in per e-post till adressen kirjaamo@hyy.fi. Kommittén för val av studentrepresentanter intervjuar en del av de sökande på veckor 33-34. Studentkårens delegation väljer studentrepresentanten på sitt möte 7.9.2015.

Mera information om uppdraget och urvalsprocessen ger sakkunnig för akademiska ärenden Janne Lardot, tfn 050-543 8460, janne.lardot(at)hyy.fi.

STUDENTKÅREN VID HELSINGFORS UNIVERSITET
Kommittén för val av studentrepresentanter till universitetets styrelse