Media och arkiv

Aktuellt vid universitetet del 1/5: Universitetets nya strategi – hur ställa studenterna i centrum?

05.11.2015

Helsingfors universitet arbetar med en ny strategi för åren 2017–2020. Dessutom ska man gestalta en vision för 2024. Strategin anger hur universitetet ska förändras under de kommande åren. En av huvudmålsättningarna i strategin är ”Studenten i centrum”.


Under detta år har studentkåren varit med i strategiarbetet genom att delta i strategiverkstäder, kommentera utkast till strategin och gestalta universitetets verksamhetsmiljö. Medlemmar av studentkårens styrelse och delegation har också skrivit i universitetets strategiblogg: http://blogs.helsinki.fi/strategia/.


Universitetets styrelse godkänner den slutgiltiga strategin i januari 2016. Under vårens lopp gör man upp målprogrammen för universitetet och dess olika enheter, t.ex. fakulteterna och institutionerna. Utifrån målprogrammen ska strategin sedan genomföras i praktiken.


Huvudmålsättningen ”Studenten i centrum” borde också synas då fakulteterna och institutionerna nästa år börjar arbeta med sina målprogram och göra konkreta förändringar. Regeringen skär ned på finansieringen till universitetet med verkligt hård hand och därför har universitetet inlett samarbetsförhandlingar och arbetar på ett förändringsprogram som ska leda till betydande inbesparingar. Trots inbesparingarna måste man beakta strategins främsta målsättning genom att se till att undervisningens kvalitet inte blir lidande och att studierna fortfarande kan avancera smidigt, samt att målsättningarna i strategin också genomförs i praktiken.


Studentkåren deltar också i fortsättningen aktivt i strategiarbetet och informerar om de kommande förändringarna på universitetet. De studentrepresentanter i förvaltningen som inleder sin mandatperiod 2016 måste också delta i beslutsfattandet på fakulteterna och institutionerna och se till att studenterna är medvetna om det arbete som pågår i universitetsförvaltningen.


Det senast publicerade strategiutkastet är från september: http://jolu.it.helsinki.fi/halvi/hallinto/HYhallitus.nsf/821ea8991f743f7...$FILE/Liite%2009%20HY_strategian_tilannekatsaus_hallitus_16_09_2015.pdf


HUS intressebevakningssektor har kommenterat utkastet och informerar så fort en ny version har publicerats.


Under detta år har HUS bland annat föreslagit att följande målsättningar och förbättringar ska tas med i universitetets strategi:


1) Satsa på studenternas välmående och studieförmåga:
- det måste finnas fungerande servicekedjor och skyddsnät på universitetet
- akademiskt mentorskap, annan handledning och tjänster är personliga
- i universitetssamfundet får ingen lida av ensamhet
- universitetet är ett vetenskapssamfund och studenterna är medlemmar av det, inte kunder; det behövs mera gemenskap och växelverkan mellan alla på universitetet
- alla studenter med i forskningsgruppernas verksamhet: studenterna måste kunna delta i forskningsgruppernas arbete enligt sin förmåga, såväl på kandidat- som på magisterstadiet

2) Öppenhet i vetenskapen:
- belöna dem som främjar öppenhet i vetenskapen
- aktivt samarbete mellan olika forum för inlärning och öppen vetenskap och det omgivande samhället: för att kunna förbättra världen måste universitetet stå i aktiv växelverkan med den

3) Internationellt universitetssamarbete:
- det måste bli lättare att få studier som gjorts under utbytesperioder tillgodoräknade i examen
- beakta mångkulturell kompetens: förutom att universitetet skaffar sig intressanta utbytesmål måste man också satsa på internationaliseringen på hemmaplan
- utländska studerande måste integreras i universitetsvärlden bättre än hittills och i samarbete med studentkåren
- för att kunna skapa en internationell miljö krävs det att personalen får bättre språkkunskaper

4) Det måste gå smärtfritt att förflytta sig från ett examensprogram till ett annat