Media och arkiv

Aktuellt nu vid uni del 3/5: Stora hjulet

19.11.2015

Stora hjulet, eller vad händer med ditt läroämne?


Stora hjulet är den reform av examinas strukturer och innehåll som just nu pågår på universitetet. Preliminära uppgifter om kandidat- och magisterprogrammen, d.v.s. deras namn och korta beskrivningar av dem, försöker man få klara till 10.12. Målet är att alla nya studerande hösten 2017 ska börja studera i de nya utbildningsprogrammen. Efter det börjar en tre år lång övergångsperiod, då studenterna kan välja om de vill bli utexaminerade enligt den nuvarande examensstrukturen eller flytta över till ett nytt utbildningsprogram.


Reformen berör hela universitetet, men den genomförs på olika sätt på olika fakulteter. De största strukturella förändringarna sker på statsvetenskapliga och humanistiska fakulteterna. På fakulteterna är det prodekanerna med ansvar för undervisningen som ansvarar för att genomföra detta stora projekt, medan de ansvariga på universitetsnivå är en projektgrupp och utbildningsrådet. Om du vill veta mera om förändringarna som berör just ditt läroämne lönar det sig att kontakta den studieansvariga i din ämnes- eller fakultetsförening eller någon studentrepresentant i förvaltningen. Studentrepresentanterna i institutions- och fakultetsråden hittar du här: https://www.halloped.fi/fi/helsinki/organs


I och med reformen kommer alla studerande att höra till något kandidat-, magister- eller doktorandprogram. Utbildningsprogrammen bildas huvudsakligen utifrån de nuvarande läroämnena. I utbildningsprogram som består av flera läroämnen kan det finnas olika studieinriktningar. Det har föreslagits att man ska ta in minst 40 studerande per år till kandidat- och magisterprogrammen (med undantag för svenskspråkiga linjer). I och med reformen ska det bli lättare för studenterna att byta ämne då de går vidare till magister- eller doktorandprogram. Till en del av magisterprogrammen kan det göras en antagning utifrån tidigare studier, men alla studerande får säkert plats i något magisterprogram inom det egna studieområdet. Till doktorandprogrammen ska man fortfarande söka.


Läroplanerna för de olika undervisningsprogrammen kommer att vara kompetensbaserade, vilket betyder att man för varje kurs specificerar vad studenterna ska kunna när de har slutfört kursen. Arbetet med att göra upp läroplaner för undervisningsprogrammen börjar våren 2016 och fakulteterna måste ta med studenterna i arbetet.


Studentkårens mål är att se till att studenternas rättsskydd förverkligas i reformen, att studenterna är representerade i beredningen och att de får information om reformen. Studentkåren är med i universitetets arbetsgrupper och evenemang och träffar personer som spelar en viktig roll i reformen. HUS utbildningspolitiska utskott ordnar tillställningar, där man kan ställa frågor om reformen och där alla studenter är välkomna att berätta hur reformen framskrider på just deras fakultet. Den som är intresserad av intressebevakning kan också följa diskussionen i HUS Facebookgrupp Edunvalvonta | Intressebevakning | Advocacy.


Universitetets material om reformen finns på Flamma: https://flamma.helsinki.fi/portal/home/sisalto?_nfpb=true&_pageLabel=pp_...