Media och arkiv

15 myter om Gamla studenthuset och musikkorporationerna

15.01.2014
”Studentkåren vräker musikkorporationerna från Vanha”

HUS har reserverat en kväll i veckan i Gamla studenthuset för eget bruk och har erbjudit musikföreningarna att gratis få använda den tiden för sina övningar. Dessutom har HUS erbjudit föreningarna andra övningslokaler eller stöd för sina övningar. Ett alternativ vore att föreningarna skulle hyra Musiksalen av Royal Ravintolat och att HUS skulle betala största delen av hyran.
Från och med början av detta år är Vanha uthyrt till Royal. HUS bad redan hösten 2013 musikkorporationerna bekräfta att de kommer att flytta. Eftersom de inte svarade och man inte har fått till stånd något avtal om användningen av Musiksalen – musikkorporationerna har inte uttryckt någon vilja att utnyttja ens den ena kväll i veckan som de har erbjudits – måste HUS ansöka om vräkning hos tingsrätten för att kunna överlåta Vanha till hyresgästen i enlighet med det avtal man har ingått.

”Studentkårsavgiften och det automatiska medlemskapet gör att studentkåren har skyldighet att värna om kulturen.”

Enligt universitetslagen är studentkårens syfte ”att vara en förenande länk för sina medlemmar och att främja deras samhälleliga, sociala, intellektuella och studierelaterade ambitioner och strävanden i anknytning till studenternas roll i samhället.” I universitetslagen nämns inte kulturen med ett ord. Trots det vill HUS stöda kulturföreningarna, både genom ekonomiskt stöd och genom att erbjuda dem lokaler.

”HUS har marscherat ut från förhandlingarna och förbjuder Royal Ravintolat att hyra ut till musikkorporationerna.”

HUS fick inte kallelse till det senaste mötet med Royal Ravintolat som musikkorporationerna sammankallade till. HUS har absolut inte förbjudit Royal Ravintolat från att hyra ut lokalen till musikkorporationerna. HUS varken vill eller kan diktera hur dess hyresgäst utövar sin affärsverksamhet, utöver det som bestäms i hyresavtalet.
Det senaste alternativet som har lagts fram i förhandlingarna är att musikkorporationerna skulle få öva i Gamla studenthuset fyra gånger i veckan, med reservation för vissa inhiberingar. Det antal inhiberingar man hade kännedom om då förslaget lades fram var så få, att korporationerna skulle ha kunnat utnyttja de flesta av de reserverade kvällarna för sina övningar. Musikkorporationerna har också tidigare ibland övat i andra lokaler om det har hållits evenemang på Vanha som har krävt detta. Denna överenskommelse dög inte för musikkorporationerna.

”HUS har inte ens gått med på att utreda möjligheten att musikkulturen skulle kunna stanna kvar i Vanha.”

Studentkåren har hela tiden varit beredd att reservera en övningskväll i veckan i Musiksalen för musikkorporationerna. Om korporationerna och Royal skulle komma överens om flera övningsturer är HUS berett att bidra till att täcka kostnaderna för detta.

”Studentkåren stöder inte längre kulturen.”

Inom HUS verkar tiotals olika kulturföreningar som får stöd av studentkåren, både med lokaler och med pengar. Kulturföreningarna ägnar sig bl.a. åt fotografering, folkdans, technokultur och teater. Inom studentkåren verkar också flera körer. HUS föreningar kan man bekanta sig med här.
För detta år har studentkåren reserverat 60 000 euro enbart för att stöda Ylioppilaskunnan Laulajats, Ylioppilaskunnan Soittajats, Akademiska Sångföreningens och Akademiska Damkören Lyrans lokalkostnader.

”Gamla studenthuset byggdes för musikkorporationerna, med pengar som de själva samlade in.”

Studenthuset byggdes för att användas och utnyttjas av alla studenter. I huset har bl.a. funnits studentkårens bibliotek, HUS centralkansli och ett kulturcenter.
Huset byggdes nästan helt och hållet med pengar som studentkåren lånade. 15 procent av byggnadskostnaderna täcktes med insamlade medel. Pengarna samlades in för huset, inte för någon av de föreningar som använder det.

”Vanha byggdes inte för affärsverksamhet.”

I Gamla studenthuset har det funnits restaurangverksamhet i mer än 140 år. Största delen av den tiden har restaurangverksamheten drivits av någon utomstående krögare. Under de senaste åren har det varit HYY Ravintolat som har drivit verksamheten och i huset har man bland annat hållit företagsevenemang, seminarier, akademiska fester, komedifestivaler och en Summer Heat-klubb. Ingenting tyder på att restaurangverksamheten kommer att ta sig väldigt annorlunda uttryck i och med den nya hyresgästen Royal Ravintolat.

”Gamla studenthuset blir före detta studenthuset.”

Studentkåren håller inte på att frånta musikkorporationerna möjligheten att öva i Gamla studenthuset, utan de har rätt att öva i Musiksalen åtminstone en gång i veckan. Också Ylioppilasteatteri repeterar och uppträder i huset. Dessutom kommer bland annat HUS årsfest fortsättningsvis att hållas på Vanha.
Gamla studenthuset är också känt bland annat för kaféet Vanhan kuppila och som skådeplats för akademiska fester och politik. Dessa kommer fortsättningsvis att vara en del av huset.

”Studenterna finansierar affärsverksamheten med sin studentkårsavgift.”

HUS ägnar sig åt affärsverksamhet enbart för att finansiera studentkårens verksamhet, det vill säga för att trygga intressebevakningsarbetet och medlemmarnas möjligheter att ägna sig åt fritidssysselsättningar. Studentkårsavgifterna används inte under några omständigheter för affärsverksamheten.
Intäkterna från affärsverksamheten täcker ungefär 2/3 av utgifterna för HUS verksamhetsekonomi (d.v.s. studentverksamheten). Studentkårsavgiften, d.v.s. HUS medlemsavgift, är en av de lägsta bland studentkårerna i Finland.

”Studentkåren förstör medlemmarnas möjligheter att ägna sig åt fritidssysselsättningar”

Enligt de uppgifter HUS har är 42 % av musikkorporationernas medlemmar (sammanlagt färre än 140 av HUS 27 000 medlemmar) nuvarande medlemmar i HUS. Sammanlagt utgör musikkorporationernas medlemmar ungefär en procent av HUS medlemskår.
Inom HUS verkar cirka 250 föreningar, bland dem ämnes- och fakultetsföreningar, nationer, samhälleligt orienterade föreningar och hobbyföreningar. Alla dessa erbjuder HUS-medlemmarna olika verksamhetsmöjligheter i enlighet med det som deras respektive medlemmar upplever att är mest meningsfullt. HUS är berett att också i fortsättningen stöda de musikkorporationer som har brukat öva på Vanha.

”Musikkorporationerna vill ju bara använda Musiksalen, det borde inte påverka resten av huset.”

Då Musiksalen är upptagen kan man inte hyra ut Vanha för tillställningar som fyller hela huset. Om det är omöjligt att ordna stora evenemang i huset fyra kvällar i veckan är det förståeligt att det försvårar affärsverksamheten.

”Studentkåren är girig.”

Intäkterna från affärsverksamheten används för studentkårens verksamhet. Om vinsterna från affärsverksamheten minskar måste studentkåren skära ner på sin verksamhet eller höja medlemsavgiften, vilket genast känns i studenternas plånböcker. Studentkåren har redan tidigare bland annat tvingats höja studentkårsavgiften, skära ned på sina personresurser och minska på de utrymmen som står till föreningarnas förfogande.
HUS måste se till att också kommande studenter har det bra, det vill säga att det finns pengar för att arbeta för studenternas ställning också i framtiden.

”HUS är världens rikaste studentkår. Den har nog pengar.”

I ett globalt perspektiv har HUS en stor förmögenhet. Studentkårens årsbudget är också stor. Men HUS egendom består till stor del av fastigheter, av vilka en betydande del används av studenterna själva, så de inbringar alltså inga pengar. Det är dyrt att underhålla gamla fastigheter som Gamla och Nya studenthuset och de måste också hela tiden repareras. Det krävs alltså mycket pengar för att verka i dessa hus.
HUS har också verksamhet av många olika slag. Exempelvis behövs det också pengar för verksamhetsbidrag och lokaler åt föreningarna, för Barnparkeringen, Ylioppilaslehti, den avgiftsfria rättshjälpen för studerande och de anställdas löner.

”De ersättande lokaler som har erbjudits musikkorporationerna duger inte att öva i.”

HUS har erbjudit musikkorporationerna Mechelinia-salen, som enligt en ingenjörsbyrå som är specialiserad på akustik lämpar sig för musikövningar. HUS har dock varit berett att också ge ekonomiskt stöd för att hyra andra övningslokaler som är bättre tilltalar korporationerna. Musikkorporationerna har inte velat diskutera med HUS om eventuella lämpliga övningslokaler.

”Studentkåren har betett sig oförskämt mot korporationerna.”

Det är förståeligt att musikkorporationerna tycker det är förtretligt att antalet gratisturer i Musiksalen minskar och HUS ber om ursäkt för det obehag de har åsamkats. HUS har berett ärendet i enlighet med sina stadgar och normal praxis. Musikkorporationerna har fått information om saken på det sätt som stadgarna föreskriver och på det sätt som HUS brukar informera sina föreningar i motsvarande fall. Beredningen har varit öppen, på samma sätt som HUS andra beslut i motsvarande fall. Dessutom har representanter för HUS styrelse varit beredda och villiga att träffa representanter för musikkorporationerna då de så har önskat.
Musikkorporationerna har däremot hotat HUS styrelsemedlemmar med att de personligen är ersättningsskyldiga och har bland annat antytt att de kommer att ha det svårt att få jobb i framtiden på grund av detta beslut.