HUS projekt för hållbar utveckling

Universitetet ska enligt universitetslagen fostra studenterna till att bli aktiva, upplysta och kritiska medborgare. Vårt mål är att då man är verksam inom studentkåren har man en reell möjlighet att inverka på samhälleliga frågor. Vi har förbundit oss till principerna för hållbar utveckling enligt FN:s målprogram Agenda 2030. Hållbar utveckling innebär social, ekonomisk, ekologisk och kulturell hållbarhet. HUS tar sitt samhälleliga ansvar till exempel genom att koordinera projekt inom hållbar utveckling. Det är våra medlemmar som har koordineringsansvar för projekten.

Vi beaktar teman inom ramen för hållbar utveckling i all vår verksamhet vid HUS

Vi beaktar principerna för hållbar utveckling i allt vårt beslutsfattande. Det lidande och den osäkerhet samt de kostnader som klimat- och miljökrisen för med sig belastar de unga och de kommande generationerna i oskäligt hög grad. Globalt sett är påverkan negativ speciellt för de människor och organismarter som befinner sig i en sämre situation än andra. I vår plan för hållbar utveckling fastställer vi vilka åtgärder vi vidtar och de mål vi ställer för vårt arbete för hållbar utveckling. Planen gäller för åren 2021-2023.

  • Ekologisk hållbarhet styr villkoren för all vår verksamhet. Kärnan i all vår verksamhet, både vid universitetet och i samhället, är vår strävan att bevara jordklotet som en livskraftig plats för alla.
  • Social hållbarhet innebär att vi gör det möjligt för både individen och samfundet att driva mänsklig och etisk verksamhet. Vi har ansvar för våra medlemmar, våra anställda och universitetssamfundet.
  • Genom ekonomiskt hållbara åtgärder garanterar vi att de möjligheter och tjänster som HUS erbjuder finns tillgängliga också för kommande generationer studerande. Vi främjar också den cirkulära ekonomin och vår verksamhet är transparent.

Läs mera i HUS plan för hållbar utveckling

Genom utvecklingssamarbete stöder vi dem som har det sämre

HUS har från och med år 2008 använt 0,7% av sin verksamhetsbudget till utvecklingssamarbete. Siffran baserar sig på FN:s rekommendation om hur stor andel av bruttonationalprodukten västländerna borde allokera för utvecklingssamarbete. Vår utgångspunkt är att vi idkar utvecklingssamarbete med en lokal part som förbinder sig vid vår värdegrund eller via projektstöd från en extern finansiär, till exempel utrikesministeriet. Genom utvecklingssamarbetet påverkar vi situationen för människogrupper som är i en sämre situation än andra. HUS utvecklingssamarbetsutskott deltar i planeringen och förverkligandet av utvecklingssamarbetsprojekten. Projekten har också en projektkoordinator som ansvarar för att projektets syfte och verksamhet förverkligas. HUS personal och styrelse stöder koordinatorn.

Bekanta dig med utvecklingssamarbetetsutskottet

Vårt utvecklingssamarbetsprojekt i Moçambique stöder skolgången för flickor samt ungdomar med specialbehov

HUS och medborgarorganisationen Associação PROGRESSO arbetar för att stödja skolgången under elevernas sista år i grundutbildningen. Projektet stöder särskilt flickor samt ungdomar med funktionsnedsättning, samtidigt som man arbetar för att skolbarnen inte ska avbryta sin skolgång. Projektet genomförs på fyra bostadsområden i staden Pemba, i provinsen Cabo Delgado i norra Moçambique.

Moçambique hör till de fattigaste länderna i världen. Möjligheterna att gå i grundskola har blivit bättre under de senaste åren och idag börjar största delen av barnen i grundskolan. Det finns ändå mycket att göra för att kvaliteten på undervisningen ska bli bättre. De stora undervisningsgrupperna inverkar negativt på barnens inlärning. På det område där projektet genomförs finns ett stort problem: endast 11% av de mosambiska barnen slutför grundskolan. Projektet erbjuder stöd till dem som har utmaningar i samband med inlärningen. Stödet ges till exempel i form av stödundervisning eller införskaffning av glasögon.

Vår samarbetspartner Associação PROGRESSO har jobbat med utbildningsfrågor i Moçambique sedan år 1991. En mosambisk ungdomsorganisation för funktionsnedsatta har också deltagit i planeringen av projektet. Ett av målen med projektet är också att stärka PROGRESSO:s och de andra lokala aktörernas, såsom lärares och rektorers, förståelse för frågor som berör funktionsnedsättningar.

Vi strävar också efter att stödja både flickor och ungdomar med specialbehov så att de kan slutföra grundskolan. Vårt mål är att 250 flickor och ungdomar med specialbehov blir godkända i de nationella slutproven som hålls på årskurs 5 och 7 i grundskolan, och att dessa sedan kan fortsätta med sina studier. Projektet pågår 2019-2022.

Läs mera om projektet (på finska)

Vi vill väcka allas intresse att börja konsumera hållbart genom vårt hållbarhetsprojekt

HUS, Finlands studentkårers förbund (FSF) och sju andra studentkårer samarbetar inom projektet Hållbarhet stöder oss, stöd hållbarhet. Projektet vill få studenterna att fundera på följderna av våra konsumtionsvanor samtidigt som FN:s principer för hållbar utveckling blir bekanta för alla. Fokus i projektet ligger särskilt på mål nr 12, ansvarsfull konsumtion. Projektet har fått finska utrikesministeriets bidrag för kommunikation- och globalfostran.

Som en del av projektet ordnar HUS evenemang och skolningar på temat ansvarsfull konsumtion. Dessa arrangeras i oktober då veckan för hållbar utveckling pågår. Evenemangen är gratis och öppna för alla. Vi informerar närmare om evenemangen på hösten!

Läs mera om projektet på FSF:s webbplats