För föreningar

Stöd och service

Studentkåren ger föreningarna inom HUS finansiellt stöd i form av verksamhetsbidrag som uppgår till ca 170 000 euro per år. Förutom direkt ekonomiskt stöd och klubblokaler erbjuder studentkåren också andra slag av stöd och rådgivning åt föreningarna inom HUS. På den här sidan hittar du information om följande stöd till föreningarna:


Verksamhetsbidrag
Stöd till föreningstidningar
Möbleringsstöd
Information om utrustning som hyrs ut till föreningarna hittar du här.

Verksamhetsbidrag

Studentkåren kan årligen bevilja verksamhetsbidrag till föreningar som verkar inom HUS. Bidraget är avsett för att stöda föreningarnas normala verksamhet. Meningen är ändå inte att verksamhetsbidraget ska täcka alla föreningens utgifter, utan den måste också själv aktivt skaffa finansiering, exempelvis genom medlemsavgifter. Verksamhetsbidrag beviljas i första hand på basen av föreningens verksamhet, som bedöms utifrån de bilagor som följer med ansökan. Dessutom beaktas föreningens medlemsbas, hur planmässigt ekonomin sköts och behovet av stöd. Studentkårens ekonomidirektion beslutar årligen om villkoren för verksamhetsbidragen och användningen av det. På sidan Anvisningar och dokument finns information om stödbesluten.


Föreningarna ansöker om verksamhetsbidrag årligen, oftast i början av året. De handlingar som ska bifogas är vanligen: budget och verksamhetsplan för den aktuella verksamhetsperioden, föregående års resultaträkning och balansräkning, revisions-/verksamhetsgranskningsberättelse, verksamhetsberättelse och händelsekalender. Närmare information om ansökningsprocessen ges i medlemsbulletinen och i bloggen Ajankohtaista järjestöasiaa.

Stöd till föreningstidningar

I samband med att verksamhetsbidragen beviljas delar HUS också ut ett skilt stöd för föreningstidningar. Man ansöker om stödet i TAHLO-systemet inom den utsatta tiden för ansökan om verksamhetsbidrag. Målet är att stödet ska vara i medeltal 35 % av tidningens totala kostnader. När stödet beviljas beaktar man också hur miljövänlig tidningen är, d.v.s. om tryckeriet är Svanenmärkt och om man använder återvinningspapper. Ekonomidirektionen slår fast de exakta villkoren för stödet. På sidan Anvisningar och dokument finns information om stödbesluten.
De tidningar som får HUS tidningsstöd måste ha ett omnämnande om detta i tidningen. Dessutom ska ett exemplar av varje nummer som utkommer skickas till den sakkunniga i föreningsärenden på HUS centralkansli.

Möbleringsstöd

HUS stöder föreningar som vill skaffa möbler till sina föreningslokaler. Stödet är främst avsett för föreningar som verkar i HUS utrymmen och det ska i främsta hand användas till att köpa bord, stolar, låsbara skåp och andra inredningsartiklar. Önskemålet är att möblerna ska öka trivseln i föreningslokalerna och därmed också föreningarnas vilja att ta väl hand om sina lokaler.

Då stödet fördelas fästs uppmärksamhet vid bl.a. följande: hur ekologisk anskaffningen är, hållbarheten och behovet. Stödet är inte avsett att täcka hela kostnaden, utan den förening som ansöker om stöd förväntas också delta i finansieringen.

Man kan ansöka om möbleringsstöd av den föreningssakkunniga när som helst under året. Stöd delas ut två gånger per år, i slutet av maj och i mitten av december. Ansök om stöd med en fritt formulerad ansökan, där det framgår:

- vilken/vilka förening/ar som ansöker
- vad det är man vill anskaffa
- budget
- motiveringar till anskaffningen

Ansökningarna kan skickas per e-post till jarjestosihteeri(at)hyy.fi eller per vanlig post till Studentkåren vid Helsingfors universitet, PB 1099, 00101 HELSINGFORS. De föreningar som får stöd måste skicka in kopior på kvittona till samma adress inom fyra månader från det att stödet beviljats.