För studerande

Stöden för studerande

Studentens försörjning består av studiepenningen och det allmänna bostadsbidraget. Utöver dessa kan studenten lyfta studielån med statsborgen.

Studiepenningen

Det allmänna bostadsbidraget

Studielånet

Utkomststödet


Studiepenningen

Studiepenningsbeloppet för högskolestuderande förenhetligades 1.8.2017 med studiepenningsbeloppet för studerande på andra stadiet. Myndiga studerande som bor självständigt kan få högst 250,28 euro i studiepenning per stödmånad. Studerande som försörjer ett minderårigt barn får ett högre belopp, 325,28 euro per stödmånad. Antalet studiestödsmånader som kan användas är begränsat och separat fördelat på lägre respektive högre högskoleexamen. Antalet studiestödsmånader beror på när du inlett dina studier. De maximala stödtiderna kan du kontrollera här.

Inkomstgränserna för studiestödet eller studiepenningen och uppföljningen av studieframgången

Studentens egna inkomster påverkar antalet studiestödsmånader som kan lyftas. Det gäller att följa upp de egna inkomsterna. Om du överskrider din inkomstgräns utan att återbetala studiestödet återkräver FPA de felbetalda stödmånaderna med en ränta på 7,5 procent. Mer information om inkomstgränserna finns på den här sidan.

Du kan undvika räntan genom att kontrollera din inkomstgräns och annullera eller återbetala studiestöd frivilligt. Förfallodagen för återbetalningar från 2017 var den 31 maj 2018 och och förfallodagen för återbetalningar från 2018 är den 31 maj 2019.

FPA följer årligen upp hur studierna framskrider för dem som får studiestöd. Om du lyft studiestöd ska du under läsåret avlägga i genomsnitt 5 studiepoäng för varje studiestödsmånad du utnyttjat, och alltid minst 20 studiepoäng. Minimikravet på 20 studiepoäng gäller även om du bara lyft studiestöd för en enda månad. FPA följer inte upp studieprestationerna under enskilda månader, utan det avgörande är hela läsårets sammanlagda studiepoäng.

Från och med uppföljningen av studieframgången 2018 beaktar FPA alla högskolestudieprestationer och utnyttjade stödmånader sedan tidigast den 1 augusti 2011. Om du alltså tidigare inlett högskolestudier och avbrutit dem ”nollställs” inte längre framstegen i studierna när nya studier inleds.

Om du inte avlagt tillräckligt många studiepoäng kan du återbetala eller annullera studiestöd. Höstterminens studiestödsmånader kan återbetalas före utgången av maj följande år och vårterminens stödmånader före utgången av augusti.

Mer information om uppföljningen av studieframgången finns på FPA:s webbplats.

Det allmänna bostadsbidraget

Från och med den 1 augusti 2017 omfattas studenterna av FPA:s allmänna bostadsbidrag. Ett undantag är utbytesstuderande, som också i fortsättningen ska ansöka om studiestödets bostadstillägg för den tid de studerar utomlands. Detta beror på att allmänt bostadsbidrag inte kan beviljas personer som bor utomlands. Om du åker på utbyte ska du alltså ansöka om studiestödets bostadstillägg för den tiden.

Kontrollera ditt hyresavtal och dina inkomster innan du ansöker om bostadsbidrag.

Ensam eller tillsammans – hushåll eller inte?

Separata hyresavtal är personliga, fristående avtal som alla hyresgäster ingår för det rum eller den del av bostaden de hyr.

Också separata hyresavtal kan emellertid innehålla en så kallad solidaritetsklausul som innebär att de separata hyresgästerna gemensamt ansvarar för hyran och/eller t.ex. skador på bostaden. Om en av hyresgästerna t.ex. låter bli att betala sin andel av hyran eller inte ersätter sin andel av en skada på bostaden måste de andra hyresgästerna betala i stället.

Klausulen gör också personer som bor i samma bostad med separata hyresavtal till ett hushåll.

Som hushåll räknas sambor, gifta par och hyresgäster som har gemensamt hyresavtal eller hyresavtal med en solidaritetsklausul. Nära släktingar som bor tillsammans – med undantag av myndiga syskon – hör automatiskt till samma hushåll.

Utgångspunkten är att alla personer som bor i samma bostad anses vara ett hushåll, vilket betyder att allas inkomster påverkar beloppet på det bostadsbidrag som beviljas. Ett gemensamt hushåll ansöker om bidraget som helhet, och bidraget betalas till det konto som anges i ansökan.

Med separata hyresavtal kan man visa för FPA att personer som bor i samma bostad utgör separata hushåll. Också personer som bor i samma bostad med separata hyresavtal betraktas som ett hushåll om deras hyresavtal har en solidaritetsklausul.

Om du delar bostad med en eller flera andra utan att ni utgör ett hushåll ska du kontakta hyresvärden i god tid innan du ansöker om bostadsbidrag. Hyreskontraktet kan omformuleras så att hyresgästerna inte gemensamt ansvarar för hyran. Ett möjligt sätt att förklara boendearrangemangen för FPA är också en planritning som visar båda personernas egna rum, en redogörelse över att personerna har egna hushållstillbehör eller en utredning över hur man hittat den gemensamma bostaden. Det väsentliga är att de som delar bostaden har separata hyresavtal eller ett underhyresavtal.

Bostadsbidragets belopp beror t.ex. på boendekostnaderna och hushållets bruttoinkomster. Vid ansökan om stöd räknas inkomsterna antingen som kontinuerliga eller som genomsnittsinkomster. Om dina inkomster inte förblir lika stora i över 3 månader beräknas stödbeloppet enligt de uppskattade genomsnittliga inkomsterna för de kommande 12 månaderna. Betydande inkomstförändringar under stödtiden – om inkomsterna ökar med mer än 400 euro i månaden eller minskar med åtminstone 200 euro jämfört med den uppskattade inkomsten enligt det senaste stödbeslutet – ska anmälas till FPA.

Om hushållets boendekostnader förändras med minst 50 €/mån jämfört med de godtagbara boendekostnaderna i föregående beslut eller om hushållet byter bostad ska bostadsbidraget justeras. En mellanjustering görs också om antalet medlemmar i hushållet ändras, hushållet tar en underhyresgäst eller ett underhyresgästförhållande upphör.  Om det under året inte finns behov av någon mellanjustering ska den som får stödet göra en årsjustering av bostadsbidraget senast en månad före stödtidens slut.

Uppskatta dina inkomster och använd FPA:s räknare.

Det allmänna bostadsbidraget är inte knutet till studiestödsmånaderna. Du kan ansöka om bidrag för hela året, också för månader då du inte har rätt till studiestöd. Stödbeloppet beräknas antingen utifrån dina regelbundna inkomster eller de uppskattade inkomsterna under de följande 12 månaderna. Om du återbetalar studiestödsmånader behöver du inte återbetala det allmänna bostadsbidraget för de månaderna. Månader då du får allmänt bostadsbidrag men inget studiestöd påverkar inte uppföljningen av studieframgången.

Mer information om bostadsbidraget, beräkningen av den genomsnittliga inkomsten och inkomständringar finns på FPA:s webbplats.

Studielånet

Statsgarantin för studielån är 650 euro per stödmånad. Den som studerarar utomlands kan få 800 euro per stödmånad.

Statsgarantin för studielån beviljas för högskolestuderande enligt studiestödmånaderna. Om du planerar att lyfta studielån ska du göra det innan du frivilligt annullerar läsårets studiestöd. Banken kontrollerar lånegarantibeloppet direkt med FPA. Läs på FPA:s webbplats hur du ansöker om studielån. Betalningsanmärkningar är inte längre något hinder för att få statsgaranti.

Du kommer överens med banken om ränta och återbetalningsvillkor. Du kan ansöka om studielån från din egen bank eller jämföra olika bankers alternativ. I jämförelsen gäller det att särskilt fästa uppmärksamhet vid bankens lånemarginal.

Studielånskompensation

Om du slutför studierna inom den målsatta tiden kan du beviljas studielånskompensation av FPA. Kompensationen beviljas enbart för din första examen. Efter att du avlagt en lägre högskoleexamen lönar det sig att överväga om du tror att du också kan avlägga magisterexamen inom den målsatta tiden och om du kommer att finansiera en del av de högre högskolestudierna med studielån, eller om det lönar sig att utnyttja kompensationen redan tidigare. Använd FPA:s räknare som stöd.

Studielånsavdrag

De som inlett sina studier mellan 2005 och 2014 kan få studielånsavdrag i beskattningen. Mer information får du från FPA.

Utkomststödet

Den primära stödformen för studerande är studiestödet, men även studerande kan vara berättigade till utkomststöd. Du kan ansöka om utkomststöd om du inte har rätt till studiestöd eller om du utnyttjat alla dina studiestödsmånader. Om du inte hittar arbete för sommaren och inte kan avlägga några studier som bidrar till examen för att få studiestöd under sommaren kan du ansöka om utkomststöd för sommarmånaderna. Utkomststöd söks hos FPA. Kom ihåg att FPA förutsätter att studerande lyfter studielånet för hela läsåret innan de ansöker om utkomststöd. Mer information om utkomststöd för studerande: https://www.kela.fi/web/sv/utkomststod-studerande

Du kan också söka hjälp hos socialväsendet i din hemstad, som har möjlighet att bevilja kompletterande och förebyggande utkomststöd och tillsammans med dig försöka hitta lösningar på situationen.

Socialväsendet i Helsingfors
Socialväsendet i Esbo
Socialväsendet i Vanda

Också Navigatorn i Kampen (Fredriksgatan 48) hjälper dig att hitta lämpligt stöd: http://ohjaamo.hel.fi/pa-svenska/ 

Någonting att fråga?
Vår sakkunnig Hannele Kirveskoski hjälper gärna.
hannele.kirveskoski@hyy.fi