Varför behövs en välbefinnandeenkät?

14.03.2019

Det var en gång en grupp entusiastiska men lite osäkra studenter. Deras uppgift var att i samarbete med studenthälsovården befrämja medstudenternas hälsa. Men i själva verket visste de inte hur medstuderandena mår och vilka hälsoutmaningar de tampades med. Därför var det svårt att få ett grepp om uppgiften, vilket var frustrerande.

Ur frustrationen växte fram en vilja att ta reda på hur medstudenterna egentligen mår. Hösten 2018 ordnade HUS, som rekryterar och stöder studeranderepresentanterna i SHVS hälsoarbetsgrupper, en workshop för dem där vi utvecklade en välbefinnandeenkät tillsammans. Tanken med enkäten var att svara på frågan: hur mår studerandena vid Helsingfors universitet?

På basis av den nationella Högskolestuderandes hälsoundersökning vet vi att upp till 30 procent av högskolestuderandena rapporterar att de lider av psykiska svårigheter. Enligt forskarna Juhani Saari och Tiia Villa förklaras de ökade psykiska symptomen, i jämförelse med början av 2000-talet, av studerandenas alltmer kroniska utkomstproblem samt av ensamheten och avsaknaden av samtalsstöd med närstående. Gällande utkomstproblemen är universitetet mer maktlöst än i kampen mot ensamheten. Upplever studerandena vid Helsingfors universitet samhörighet med någon grupp?

På universitetsnivå kan välbefinnandeenkätens resultat utnyttjas i den beslutsberedning som gäller hela universitetet. Det här är speciellt viktigt just nu när  den nya finansieringsmodellen för universiteten, som styr dem att utexaminera så många studenter som möjligt inom utsatt tid tas i bruk 2021. En välmående student kan studera smidigt.

Resultaten kan granskas självständigt på fakultetsnivå och i förhållande till de andra fakulteternas medeltal. Vad kunde förbättras vid den egna fakulteteten och vilken praxis skulle andra kunna dra nytta av? Genom att ta tag i de uppkomna svagheterna och besluta hur situationen kan förbättras samt genom att systematiskt och målmedvetet satsa på valda metoder kan studerandes välbefinnande förbättras och samtidigt kan universitetets mål främjas.

För att allt detta ska vara möjligt behövs en förtroendeingivande mängd svar på HUS välbefinnandeenkät. Stort tack till dig som redan har besvarat enkäten! Om du ännu inte har besvarat den så gör det nu utan dröjsmål. Utöver att du hjälper HUS och studentrepresentanterna i hälsoarbetsgrupperna att utföra en effektivare intressebevakning på dina och dina medstudenters vägnar kan du delta i utlottningen av produktpriser med välbefinnandetema!

Nu i mars söker HUS återigen nya studentrepresentanter till hälsoarbetsgrupperna. Den här gången behöver de inte enbart arbeta utgående från sina och närkretsens uppfattningar utan får tillgång till HUS välbefinnandeenkäts data om studenterna vid den egna fakulteten.  De är förhoppningsvis lika inspirerade som sina företrädare men tack vare kunskapen säkrare än dem.

Besvara HUS välbefinnandeenkät här (enkäten stängs 31.3.):
http://bit.ly/vbenkat

Ansök om att bli studentrepresentant i en hälsoarbetsgrupp (ansökningstiden upphör 24.3):
https://hyy.helsinki.fi/sv/halsoarbetsgruppsansokan

Sofia Lindqvist
sakkunnig vid HUS (boende, hälsa, staden)

Lägg till ny kommentar