Utbildningsrådet - vad händer där?

07.11.2016

Utbildningsrådet (ONE) är enligt universitetets instruktion det högsta sakkunnigorganet för studieärenden. Utbildningspolitiskt sakkunniga Aaro Häkkinen deltog i mötet, där man behandlade kandidatrespons, tidpunkten för pedagogiska studier, stipendiesystemet för terminsavgifterna, ett förenhetligande av praktikadministrationen och läget inom de mångspråkiga magisterprogrammen och magisterprogrammen på främmande språk. 

Kandidatrespons

Hädanefter kommer det bara att finnas en enkät, kandidatresponsen ska alltså slås ihop med HowULearn-enkäten och systemleverantören byts ut till CSC, som ägs av universiteten. Också i det nya systemet ska man kunna jämföra sina egna svar med svaren i andra studentgrupper. Anonymiteten slopas, så i fortsättningen kommer man i forskningssyfte att kunna kombinera svaren med studieframgång och andra relevanta data. Över lag håller universitetet på att skapa en Big Data-databank sam samlar data från all intern statistik vid uni, så i framtiden kommer man att kunna veta mera om det som pågår på universitetet. 

Praxis för praktikadministrationen på HU

På grund av centraliseringen av förvaltningen och personalminskningarna måste praktikadministrationen förenhetligas för att resurserna ska räcka till för praktikansökningarna. Hädanefter ska praktikadministrationen centraliseras till Karriärservicen, utom klinisk praktik och lärarauskulteringar som också i fortsättningen handhas av fakulteterna. Det nya systemet, som tas i bruk i och med nästa praktikansökan, följer i stort sett den modell som statsvetenskapliga fakulteten använt. Avsikten är att modellen ska reformeras och vidareutvecklas i vår.

Stipendiesystem för terminsavgifter

Universitetet ska ha enhetliga kriterier för beviljande av stipendier och man konstaterade att processen måste vara snabb och effektiv, eftersom det kan hända att folk inte tar emot sin studieplats om de inte får något stipendium. Stipendierna ska vara indelade i tre kategorier: 100 procent av terminsavgiften, 50 procent av terminsavgiften samt 100 procent av terminsavgiften plus stöd för levnadskostnader, 10 000 euro per år.

HUS undrade varför man inte planerar att bevilja stipendier på sociala grunder. I framtiden är det möjligt att man inför ett sådant system, när man vet mera om från vilka länder och sociala förhållanden de sökande kommer. Ett faktum är att utländska studerande har svårt att öppna bankkonton i Finland, vilket kan påverka stipendieplanerna.

Tidpunkten för pedagogiska studier 

Tidpunkten kommer att vara densamma som förr, så studierna börjar på hösten och slutar på våren, men det ska fortfarande gå att ta våren och hösten separat, så att man till exempel kan hålla ett års paus i de pedagogiska studierna. 

Läget för flerspråkiga magisterprogram och magisterprogrammen på främmande språk

Magisterprogrammet i filosofi börjar på de inhemska språken, eftersom uni inte kan ordna tillräckligt med undervisning på engelska. Stora hjulet-gruppen kommer att behandla ytterligare två problematiska magisterprogram. I övrigt kan en stor del av de planerade programmen inledas enligt tidtabellen 2017, en del dock först 2018. 

Antagning till doktorandutbildning

Doktorandutbildningarna får fyra gemensamma ansökningstider per år, datumen är ännu inte fastslagna. I fortsättningen ska det också för doktorandutbildningar bara vara möjligt att ta emot en plats. Därför måste studenterna också ha möjlighet att tacka nej till studieplatser. Rätten att bedriva forskarstudier och doktorandanställningar är skilda processer, så i framtiden ska man kunna anställa doktorander på prövotid innan de har fått rätt att bedriva forskarstudier.

Lägg till ny kommentar