Som en kamp för att hålla sig över ytan – bättre studieförutsättningar genom flexibel kommunal barnomsorg

04.05.2018

Under den senaste tiden har det förekommit bekymrade rapporter om att nativiteten i Finland sjunker för sjunde året i rad. De orsaker som nämnts är bl.a. osäker ekonomi, svårigheter att hitta rätt partner och marginalisering bland unga män. Enligt den Hälsoundersökning för högskolestuderande som Studenternas hälsovårdsstiftelse genomför vart fjärde år sjunker nativiteten också bland studenter. Fortsättningsvis har dock 7,6 procent av alla grundexamensstuderande under 35 år vid Finlands högskolor ett eller flera barn eller väntar barn. Bara i Helsingfors finns drygt 4 000 studenter med familj.  

Studielivet med familj är ingen dans på rosor åtminstone ekonomiskt eller med tanke på tidsanvändningen. Det har uppskattats att 60 %  av studentfamiljerna lever under fattigdomsgränsen. Studentfamiljernas ekonomiska bekymmer kan påverka föräldrarnas ork och psykiska hälsa men också barnens psykiska hälsa. Det finns starka inhemska forskningsrön som pekar på sambandet mellan försörjningsproblem i barndomsfamiljen och sannolikheten för psykiska problem hos unga vuxna. Det ligger i både studenternas, barnens och hela samhällets intresse att reagera på behoven bland studenter med familj.

I många studentfamiljer är hemvårdsstödet försörjningens hörnsten trots att förmånen med all orsak kritiserats ur jämställdhetssynvinkel. I Helsingfors kan en familj få hemvårdsstöd med tillägg till ett belopp på cirka 780 euro om det yngsta barnet är under 1,5 år och familjen har små inkomster. Det kan jämföras med beloppet på den skattepliktiga studiepenningen som är 325 euro inklusive försörjarhöjning. Ett barn i en familj med små inkomster har i praktiken rätt till avgiftsfri småbarnspedagogik, men då mister familjen sin rätt till hemvårdsstöd. Inget under att många studenter med familj försöker ta hand om sina barn själva så länge som möjligt. Men deras dygn har inte fler timmar än någon annans, vilket leder till ett ytterst besvärligt pusslande med vård av barn, studier och arbete.

Hösten 2017 genomförde HUS i samarbete med Finlands studentkårers förbund och Befolkningsförbundet en enkät för studenter med familj. En av de svarande beskrev sin situation så här: 

''Att kombinera studier och familj är som en kamp för att hålla sig över ytan. Man har inte tillräckligt med tid för någonting.''

I enkäten kartlade vi också vilken typ av stöd som skulle göra det lättare att kombinera familj och studier. Det som de svarande saknade överlägset mest var flexibel barnomsorg som kan anlitas varierande dagar och varierande tider. Det vill säga när föräldern måste delta i en föreläsning eller en tentamen eller studera självständigt. Också under kvällsföreläsningar efterlystes barnomsorg. En klar majoritet av de svarande vill hålla kostnaderna för barnomsorgen under 200 euro i månaden. Privat sköthjälp eller servicesedlar kan inte svara mot det här önskemålet. Enligt HUS skulle det bästa svaret på studentfamiljernas behov vara en barnomsorgsservice som produceras av staden i klubbform, men som är mer flexibel än den nuvarande klubbverksamheten. 

En sådan service skulle inte utgöra egentlig pedagogisk verksamhet, men skulle erbjuda trygg omsorg och vara en möjlighet för barnen att lära känna en daghemsliknande miljö. Servicen kunde ordnas i en egen grupp i anslutning till ett daghem eller i helt egna lokaler. Det idealiska läget för ett pilotförsök skulle vara en central plats i stadskärnan, i närheten av campus. Ett fungerande, elektroniskt bokningssystem för att boka reguljära tider i god tid och enskilda tider med kortare varsel skulle garantera en fungerande barnomsorg. 

HUS vill att alla studentkårens medlemmar ska må bra och kunna leva ett lyckligt liv. Vi hoppas att också Helsingfors stad stödjer och möjliggör många olika livssituationer bland unga vuxna. Helsingfors vill trots allt vara världens bäst fungerande stad. För närvarande faller barn under 2 år mellan stolarna när det gäller stadens barnomsorgstjänster om de inte deltar i den kommunala småbarnspedagogiken. Vi söker gärna lösningar tillsammans med staden för att bidra till en fungerande vardag för studenterna!

Sofia Lindqvist
Sakkunnig för stad, boende och hälsa, som själv bildade familj efter avlagd examen och är evigt tacksam för vårt fina dagvårdssystem

Lägg till ny kommentar