Error message

Notice: Only variables should be passed by reference in hyy_utils_i18n_translate_path() (line 213 of /biz/1/hyy/git/drupal/modules/hyy_utils/hyy_utils.module).×

Blogg

Lauri puvussa
Att göra universitetet mer demokratiskt är ett viktigt mål för HUS. Vårt mål är en så autonom universitetsgemenskap som möjligt, som består av universitetets personal och studenter. Vi anser att ett universitet som förvaltas så demokratiskt som möjligt och där samhörigheten är stark har de bästa förutsättningarna att uppfylla kraven på akademisk frihet, högklassig forskning och bästa möjliga studie- och arbetsgemenskap.

Gemenskap är temat för vårt 150:e jubileumsår. Ett fokusområde i samband med jubileumsåret är den så kallade trippelparitetsprincipen i universitetets förvaltning. Sedan universitetslagen från 1991 har vi tillämpat trepartsprincipen som innebär att både professorer, övrig personal och studenter finns representerade i förvaltningen. I motsats till många andra universitet är platserna inom Helsingfors universitet inte jämt fördelade. Vi anser att det inte finns någon grundad anledning till att den övriga personalen och studenterna har färre representanter än professorerna i förvaltningsorganen. Vi är en lika viktig del av universitetsgemenskapen och till antalet en större grupp.

Lyckligtvis tog Helsingfors universitet den här våren ett steg i rätt riktning då en student valdes in i universitetskollegiets presidium. Nu är alla grupper i universitetsgemenskapen i enlighet med trippelparitetsprincipen representerade i ledningen för universitetets högsta beslutande organ. Trippelpariteten signalerar till organen och hela universitetsgemenskapens medlemmar att alla är lika värdefulla i beslutsfattandet.

I Finland förs just nu också en fundamental kamp om universitetsdemokratins framtid. Under vårens lopp har alarmerande nyheter nått oss från Tampere3-processen om hur det nya stiftelseuniversitetet medvetet vill minimera gemenskapens möjligheter att delta och försöker förstöra den demokratiska förvaltningskulturen vid Tammerfors universitet. Därför måste vi tillsammans arbeta för att inte nedmonteringen av universitetsdemokratin ska bli en oönskad nationell trend.

Jubileumsårets budskap om gemenskap måste gå hem på hela högskolefältet – genom att bygga upp en demokratisk vetenskapsgemenskap som uppskattar sina medlemmar skapar vi de bästa förutsättningarna för högklassig utbildning och spetsforskning. HUS och de andra studentkårerna deltar i arbetet för att skapa en fungerande och demokratisk gemenskap. Vi utbildar och stödjer studenterna i universitetets förvaltning så att de har minst lika goda förutsättningar som andra grupper att fatta välgrundade beslut.

Det bästa sättet att visa gemenskapen sin uppskattning är inte att nämna den i festtal, utan att ge den makt.

Lauri Linna, HUS styrelseordförande