Opas

Valiokuntatoimijalle

Valiokunnat keskittyvät ylioppilaskuntamme eri osa-alueiden toiminnan ideointiin ja kehittämiseen. Tämä tarkoittaa esimerkiksi tapahtumien järjestämistä, järjestöjen tukemisesta, koulutuspolitiikassa vaikuttamista ja yliopistoyhteisömme kehittämistä. Valiokunnat ovat kaikille jäsenillemme avoimia, ja toimintaan voi lähteä mukaan missä vaiheessa vuotta tahansa. Valiokunnat ovat helppo tapa tutustua ylioppilaskuntamme toimintaan ja päästä vaikuttamaan juuri niihin asioihin, jotka itse kokee mielekkäiksi ja merkityksellisiksi.

Keskustoimisto

  • Keskustoimistolla työskentelee HYYn hallitus ja henkilökunta. Sieltä löydät myös palvelutoimiston. Kaikki valiokuntalaiset ovat aina tervetulleita työskentelemään keskustoimistolle! Toimiston kokoustilat ovat valiokuntien varattavissa ja aulasta löytyy hyviä työskentelypisteitä.

 • Jokainen valiokunta saa käyttöönsä kaksi avainta kekustoimistolle. Avaimet annetaan yleensä valiokunnan puheenjohtajalle tai varapuheenjohtajalle. Avaimilla pääsee keskustoimiston yleisiin tiloihin, kokoushuoneisiin sekä  viidennen kerroksen Wilhelmsson-saliin. Avain on aina henkilökohtainen, eikä sitä saa luovuttaa muille edes lainakäyttöön. Jos avain katoaa, tulee siitä heti ilmoittaa Tiinalle palvelutoimistoon. Vuoden lopuksi kaikki avaimet palautetaan toimistolle. 

  Avaimet muihin varattaviin kokoustiloihin saa palvelutoimistosta. 

 • Kivi eli keskustoimiston keittiö on valiokuntien käytössä. Se toimii myös hallituslaisten ja henkilökunnan taukotilana, jonka takia tilassa ei tehdä töitä tai pidetä kokouksia. Kivi on monen toimijan käytössä, joten pidetään sen siisteydestä yhdessä huolta! Muistathan siis siivota aina omat jälkesi. Keittiöstä löytyy tarvikkeita kokoustarjoiluita varten, joita ei saa viedä keskustoimistolta muihin tiloihin.

  Kokoushuoneet Sparre, Runeberg ja Topelius ovat valiokuntien varattavissa klo 17 jälkeen. Varaaminen onnistuu oman hallitusvastaavan kautta. Keskustoimiston aulatiloja voi myös hyödyntää kokousten yhteydessä. Kokousjatkoja varten tulee kuitenkin aina siirtyä keskustoimistolta muualle.

   

 • Valiokunnat voivat säilyttää keskustoimistolla pienen määrän tavaraa. Hallitusvastaava näyttää valiokunnalle tarkoitetun säilytystilan ja ohjeistaa sen käytön.

Sujuvaa toimintaa

Vinkkejä toiminnan pyörittämiseen

Ylioppilaskunnassamme toimii tällä hetkellä kahdeksan valiokuntaa. Valiokunnan toiminta koostuu kokouksista, tapahtumista, illanvietoista – tai oikeastaan ihan mistä vaan! Valiokunnat suunnittelevat itse toimintaansa kullekin vuodelle ja saavat vapaasti toteuttaa juuri niitä asioita, jotka kokevat itselleen mielekkäiksi ja merkityksellisiksi. Valiokunnat ovat hallituksen perustamia, ja niiden pohjimmainen tarkoitus on toimia hallituksen apuna valmistelutyössä. Jokaisella valiokunnalla on tukenaan valiokunnasta vastaava hallituksen jäsen sekä toimistollamme työskenteleviä asiantuntijoita.

Alta löydät hyviä vinkkejä ja ohjeita toiminnan pyörittämisen tueksi, jotta se olisi mahdollisimman helppoa ja sujuvaa!

 • Sujuvan ja tavoitteellisen toiminnan takaamiseksi kaikki valiokunnat tekevät vuoden alussa toimintasuunnitelman sekä talousarvion. Toimintasuunnitelma on suuntaa antava, eikä sen tarvitse olla yksityiskohtainen ja lukkoon lyöty suunnitelma koko vuodesta. Suunnitelma auttaa pohtimaan, miten toiminta tukee yhteisten tavoitteiden toteuttamista mielekkäällä tavalla.

  Hyvä toimintasuunnitelma on realistinen. Se sisältää lyhyen esittelyn valiokunnan tarkoituksesta ja tavoitteista sekä konkreettisia keinoja niiden saavuttamiseksi. Tavoitteiden kannattaa olla kunnianhimoisia, mutta mahdollisia toteuttaa. Toimintasuunnitelmaa seurataan säännöllisesti, ja siihen kannattaa myös kirjata, miten tavoitteiden toteuttamista voidaan mitata.

  Hyvä toimintasuunnitelma on tiivis ja ytimekäs. Parhaimmillaan se toimii valiokunnan toiminnan tukena läpi vuoden. Suositeltu pituus valiokunnan toimintasuunnitelmalle on 1–4 sivua. Vältä sanomuotoja “pyritään tekemään”, sillä teksti kertoo toiminnasta, jota vuoden aikana todella halutaan tehdä!

  Valiokunnan toimintasuunnitelmaa kannattaa tehdä yhdessä oman hallitusvastaavan kanssa. Valmis toimintasuunitelma palautetaan vapaaehtoisista vastaavalle hallituksen jäsenelle. Hän kokoaa kaikkien valiokuntien suunnitelmat ja talousarviot yhteen ja vie ne hallitukselle hyväksyttäväksi.

 • Vuoden lopuksi kaikki valiokunnat kirjoittavat toimintakertomuksen, jossa kerrotaan lyhyesti koko vuoden toiminnasta. Myös toimintasuunnitelman kannattaa olla tiivis katsaus kuluneeseen vuoteen, joka mahtuu 1–4 sivulle. Toimintakertomus vastaa toimintasuunnitelmaan: mitä asioita toteutettiin suunnitelman mukaisesti, mitä ei tehty ollenkaan tai mitä uusia projekteja vuoden aikana päätettiin toteuttaa? Teksti kannattaa laatia niin, että se on helposti ymmärrettävää myös niille, jotka eivät ole lukeneet toimintasuunnitelmaa. Toimintakertomus on hyvä paikka arvioida vuoden toimintaa sekä tuoda esiin onnistumisia ja kehityskohteita. On myös hyvä avata syitä, miksi jotkut asiat ovat jääneet tekemättä.

  Toimintakertomus on tärkeä dokumentti tulevien vuosien toimijoille. Sen avulla voidaan palata taaksepäin ja vaalia hyviä käytänteitä sekä välttää jo kertaalleen tehtyjä virheitä. Toimintakertomus toimii myös ideapankkina seuraaville toimijoille. Dokumentissa kannattaa mainita valiokunnassa toimineiden henkilöiden nimet.

  Valmis toimintakertomus palautetaan vapaaehtoisista vastaavalle hallituksen jäsenelle. Hän kokoaa kaikkien valiokuntien toimintakertomukset ja arkistoi ne.

 • Arkistoimme kaikki tärkeimmät dokumentit paperisina. Kannattaa keskustella valiokunnan hallitusvastaavan kanssa, mitä kaikkea haluatte vuoden toiminnasta arkistoida. Sen lisäksi on tärkeää, että seuraavien toimijoiden käyttöön jää sähköisesti arkistoituja tiedostoja, kuten kokousten pöytäkirjoja, projektisuunnitelmia tai tapahtumiin liittyviä suunnitelmia. Ne ovat korvaamaton apu tuleville toimijoille toimintaa suunnitellessa.

  Sähköisenä arkistona kannattaa käyttää valiokuntien omaa Drive-kansiota. Siihen löytyy linkki valiokuntapuheenjohtajien Facebook-ryhmästä. Näin kaikki dokumentit säilyvät vuosien varrella samassa paikassa ja ovat helposti löydettävissä.

Tapahtuman järjestäminen

Valiokunnat järjestävät vuoden aikana monenlaisia tapahtumia: kokouksia, uusien iltoja, sitsejä eri teemoilla tai vaikka mielenosoituksia!

Tapahtuman järjestämisessä onnistuu, kunhan muistaa ottaa huomioon muutamat perusasiat.

  • Kenelle ja miksi?

   Tapahtumaa tehdessä on tärkeää muistaa, miksi tapahtuma järjestetään ja kenelle se on tarkoitettu. Se huomioidaan kaikessa suunnittelussa.

  • Paikka ja ajankohta

   Sopiiko valitsemanne ajankohta tapahtuman kohderyhmälle? Onko sen sijainti sopiva tapahtuman osallistujille? Varatkaa tarvittaessa tapahtumalle tilat hyvissä ajoin. Isoista tapahtumista julkisilla paikoilla tulee tehdä tapahtumailmoitus poliisille ja erillinen pelastussuunnitelma. Lisäksi tarvitaan myös lupa alueidenkäytölle alueen haltijalta.

  • Työnjako

   Sopikaa tarkasti, kuka vastaa mistäkin järjestelyistä. Näin työtaakka jakaantuu tasaisesti useammalle, eikä kukaan joudu yksin huolehtimaan kaikesta.

  • Tilat

   Varatkaa tapahtumalle tilat hyvissä ajoin. Varmistakaa, että tilassa on tapahtumaanne tarvittava tekniikka ja muut tarvikkeet. Suosikaa esteettömiä tiloja aina kun mahdollista, jotta tapahtuma olisi kaikille saavutettava.

  • Aikataulu

   Varsinkin isommissa tapahtumissa aikataulu on syytä suunnitella tarkasti etukäteen.

  • Viestintä

   Viestintä on ehdottoman tärkeää, jotta osallistujat löytävät tapahtumaanne! Hyödyntäkää useita viestintäkanavia. Valiokunnan omien kanavien lisäksi myös HYYn somekanavia tai jäsentiedotetta voi käyttää markkinoinnissa. Huomioikaa kolmikielisyys ja lähettäkää tekstit kääntöön hyvissä ajoin. Muistakaa viestiä osallistujille tapahtuman turvallisuudesta ja esteettömyystiedoista. Osallistujien lisäksi on tärkeää viestiä aktiivisesti mahdollisten sidosryhmien tai yhteistyökumppaneiden kanssa.

   Tapahtuman jälkeen kannattaa kerätä osallistujilta palautetta, jotta seuraavalla kerralla onnistutte entistä paremmin!

  • Luvat ja tuet

   Isoista tapahtumista julkisilla paikoilla tulee tehdä tapahtumailmoitus poliisille ja erillinen pelastussuunnitelma.

   Riittääkö valiokuntanne budjetti tapahtuman järjestämiseen vai tarvitsetteko taloudellista tukea? Myönnämme yleensä keväisin projektitukia, jotka ovat myös valiokuntien haettavissa.

  • Tarjoilut

   Ottakaa huomioon erityisruokavaliot tarjoiluissa. Jos tapahtumaan ilmoittaudutaan ennakkoon, kannattaa sen ohessa kysyä osallistujien erityisruokavalioista.

Uusien illat

Uusien illat järjestetään keväisin ja syksyisin. Ne ovat helppo tapa päästä esittelemään ja tutustumaan valiokunnan toimintaan. Uusien illat ovat tärkeitä toiminnan avoimuuden ja jatkuvuuden kannalta, joten niihin kannattaa panostaa. Kaikkien valiokuntien uusien illoista viestitään yhteisesti HYYn kanavissa.

Valiokuntien talous

Talousasiat kuntoon!

Valiokuntien toimintaan varatut rahat on alkavan vuoden talousarviossa yhdistetty yhdeksi budjettikohdaksi. Budjettikohdan varoja käytetään valiokuntien jatkuvaan toimintaan, koulutuksiin, kiittämiseen sekä muihin yhteisiin tapaamisiin ja projekteihin. Vuoden alussa hallitus hyväksyy valiokuntien talousarviot, joiden puitteissa kukin valiokunta voi käyttää rahojaan vapaasti.

 • Vuoden alussa valiokunnat luovat toimintasuunnitelman ohessa talousarvion koko vuodelle. Talousarvioon eritellään esimerkiksi tapahtumiin, projekteihin, valiokunnan omiin kiitosiltoihin ja kokouksiin menevät kulut mahdollisimman realistisen arvion mukaisesti. Apuna kannattaa käyttää edellisten vuosien talousarvioita ja toteumia, joista näkee aiempien arvioiden onnistumisen. 

  Talousarvio palautetaan vapaaehtoisista vastaavalle hallituksen jäsenelle toimintasuunnitelman ohessa. Hallituslainen vastaa dokumenttien viemisestä koko hallitukselle hyväksyttäväksi.

  Valiokunnat seuraavat talouttaan läpi vuoden, ja talousarvion ylittäviin tai muuten erillisiin projekteihin voi hakea rahaa erikseen. Jos rahan hakemiseen tulee tarvetta, voi olla yhteydessä omaan hallitusvastaavan tai vapaaehtoisista vastaavaan hallituksen jäseneen. He vievät hakemuksen hallituksen käsiteltäväksi.

  Vuoden lopussa kukin valiokunta tekee vähintään budjetin tarkkuutta vastaavan toteuman. Toteumaan eritellään, mihin rahaa on kulunut vuoden aikana. Hyvin tehty toteuma auttaa seuraavan vuoden toimijoita tekemään mahdollisimman hyvän ja realistisen talousarvion.

 • Talousarvion ylittäviin ja erillisiin projekteihin voi hakea rahaa hallitukselta. Tukea voi hakea läpi vuoden hakemuksella, joka lähetetään omalle hallitusvastaavalle. 

  Hakemuksen tulee sisältää projektista olennaiset tiedot:

  • Projektin tavoite ja kuvaus sisällöstä
  • Haettavan rahan määrä
  • Talousarvio
 • Helpointa on maksaa valiokunnan ostokset palvelutoimistosta lainattavilla yrityskorteilla. Kortteja saa lainattua toimiston aukioloaikoina. Ne palautetaan heti käytön jälkeen kuitin kera takaisin palvelutoimistoon, jotta myös muut valiokunnat ja toimiston väki saa ne käyttöönsä. Yrityskorttia käyttämällä riittää, että kuittiin kirjoittaa ostoksen tarkoituksen. Silloin ei tarvitse käyttää erillistä lomaketta.

  Jos valiokunnan kuluja maksaa omasta pussista, tulee kuitin ohessa palauttaa palvelutoimistoon erillinen käteiskuittiyhteenveto. Lomakkeen ja ohjeen sen täyttämiseen löydät valiokuntien omasta kansiosta drivestä.

Viestintä

Ulkoinen viestintä

Valiokunnat viestivät toiminnastaan pääasiassa omilla kanavillaan. Kaikilla valiokunnilla on oma Facebook-sivu tai -ryhmä sekä osalla Instagram- ja Twitter-tili. Osa valiokunnista hyödyntää myös omaa sähköpostilistaa. Kaikilla valiokunnilla on viestintävastaava, joka pääasiassa vastaa valiokunnan viestinnästä.

Jotta valiokunnat ovat aidosti kaikille avoimia, on tärkeää viestiä kokouksista, tapahtumista ja muusta toiminnasta aktiivisesti. Kaikessa viestinnässä kannattaa hyödyntää monipuolisesti eri kanavia ja mainostaa tapahtumia mahdollisimman laajasti, jotta viestintä tavoittaisi myös uusia kiinnostuneita toimijoita. Viestikää tapahtumien lisäksi kaikesta muustakin toiminnastanne, jotta se näyttäytyy avoimena ja kiinnostavana. Toimintaan on helpompi lähteä mukaan, kun siitä tietää jo hieman etukäteen. 

Valiokunnat voivat hyödyntää myös HYYn kanavia viestinnässään. Tuomme mielellämme valiokuntien toimintaa näkyväksi. Toisinaan mainostamme valiokuntien isompia ja kaikille avoimia tapahtumia tai postaamme niistä kuvia jälkikäteen fiilistelyn ilosta. Jutelkaa hallituksen viestintävastaavan tai viestintäasiantuntijamme kanssa toiveistanne hyvissä ajoin.

  • Facebook-tapahtumat

   Facebook-tapahtumat luodaan valiokunnan omalla Facebook-sivulla ja niihin kutsutaan kaikki aktiiviset toimijat sekä muut kiinnostuneet. Facebook-tapahtumissa kerrotaan tilan esteettömyystiedot ja isommissa tapahtumissa tulee muistaa viestiä turvallisemman tilan periaatteistamme. 

  • Instagram takeover

   HYYn Instagramista voi varata kokonaisia takeover-päiviä, jolloin voi esitellä valiokunnan toimintaa laajemmin tai viestiä jostakin valiokunnan tapahtumasta. Vapaita vuoroja voi kysellä hallituksen viestintävastaavalta. 

  • Kolmikielisyys

   Valiokuntien tulee pyrkiä kolmikieliseen viestintään, jotta kaikkien olisi aidosti mahdollista osallistua toimintaan. Kääntäjämme ovat valiokuntien käytettävissä, ja heidän yhteystietonsa löytyvät valiokuntien Drive-kansiosta.

   Lähetä käännettävä teksti sähköpostin liitetiedostona. Kerro viestissäsi valiokunnan nimi, tekstin aihe sekä tarkka aika, jolloin viimeistään tarvitset valmiin käännöksen. Lähetä käännöspyynnöt hyvissä ajoin, mielellään jopa viikkoa ennen. Kiireellisissä tapauksissa voit kysyä kääntäjiltämme, onnistuvatko käännökset nopeammalla aikataululla.

  • Jäsentiedote

   Kaikille tarkoitetuista tapahtumista tai kampanjoista voi viestiä valiokunnan omien kanavien lisäksi myös jäsentiedotteessamme, joka lähetetään koko jäsenistölle kahden viikon välein.

   Jäsentiedotteeseen liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä viestintäasiantuntijaamme.

  • Tapahtumakalenteri

   Valiokuntien kokoukset ja tapahtumat lisätään tapahtumakalenteriin nettisivuillemme. Tiedot tapahtumasta tulee toimittaa hyvissä ajoin vapaaehtoisista vastaavalle hallituksen jäsenelle, jotta ne saadaan lisättyä kolmikielisesti tapahtumakalenteriin. Kerro tapahtuman aika, paikka ja sisältö lyhyesti.

  • Valiokuntien yhteinen viestintä

   Valiokuntien uusien illoista sekä vaalikokouksista viestitään yhteisesti HYYn kanavissa. Tämän lisäksi kannattaa toki viestiä näistä tapahtumista aktiivisesti myös valiokunnan omissa kanavissa.

Sisäinen viestintä

Kaikille yhteisenä sisäisen viestinnän kanavana toimii valiokuntatoimijoiden Facebook-ryhmä. Se on kaikille valiokunnissa toimiville tai valiokunnista kiinnostuneille avoin ryhmä, jossa tiedotetaan ajankohtaisista asioista, keskustellaan ja fiilistellään mahtavaa toimintaa! 

Lisäksi valiokuntien puheenjohtajille on oma ryhmä, johon kutsutaan kaikkien valiokuntien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat. Valiokuntien viestintävastaaville on myös oma ryhmä, jonne ovat tervetulleita viestintävastaavien lisäksi kaikki muut valiokuntien viestintää tekevät. 

Liity kaikkien yhteiseen ryhmään! Puheenjohtajien ryhmä Viestintävastaavien ryhmä

Osaamismerkit

Tuo esiin osaamisesi!

Vapaaehtoistyössä oppii paljon hyödyllisiä käytännön taitoja, joista on hyötyä myös myöhemmin. Usein näistä ei vain ole mitään konkreettista merkintää eikä aina omaa osaamistaan tule mietittyäkään. Osaamismerkit ovat yksi tapa tuoda taitojasi esiin vaikka työnhaussa! 

Osaamismerkkien hyödyntäminen on helppoa, sillä ne voi liittää osaksi CV:tä tai jakaa LinkedInissä, Twitterissä ja Facebookissa. Merkkejä voi hakea täyttämällä sähköisen lomakkeen. Tarkemmat ohjeet sen täyttämiseen löytyvät hakemuksen sivuilta. 

Osaamismerkit ovat pian pilotointivaiheessa, ja ohjeet merkkien hakemiseen julkaistaan alkuvuodesta!

Anna palautetta!