Opiskelijalle

Opiskelijan tuet

Pääkaupunkiseudun opiskelijoiden toimeentuloselvitys 2018

Toimeentuloselvitys 2018

Opiskelijan tuet

Opiskelijan toimeentulo muodostuu opintorahasta ja yleisestä asumistuesta. Niiden lisäksi opiskelija voi nostaa valtion takaamaa opintolainaa.

Opintoraha

Yleinen asumistuki

Opintolaina

Toimeentulotuki

Kysyttävää tai ongelmia?


OPINTORAHA 

Korkeakouluopiskelijoiden opintorahan määrät yhtenäistettiin 1.8.2017 toisen asteen opintorahojen tasolle. Itsenäisesti asuva täysi-ikäinen opiskelija saa opintorahaa 250,28 euroa per tukikuukausi. Alaikäisen lapsen huoltajalle maksettava opintoraha on suurempi, 325,28 euroa per tukikuukausi. Käytettävissä olevien opintotukikuukausien määrää on rajattu ja ne on jaettu erikseen alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamista varten. Opintotukikuukausien määrä riippuu siitä, milloin olet aloittanut opintosi. Enimmäistukiajat voit tarkistaa täältä.

Opintotuen tai -rahan tulorajat ja edistymisen seuranta

Opiskelijan omat tulot vaikuttavat siihen, kuinka monelta kuukaudelta opintotukea voi nostaa. Omia tuloja kannattaa seurata: jos tulorajasi ylittyy, etkä palauta opintotukea, Kela perii liikaa maksetut tukikuukaudet takaisin 7,5% korolla. Tulorajoista löydät lisätietoa tältä sivulta.

Korolta voi välttyä tarkistamalla tulorajansa ja peruuttamalla tai palauttamalla opintotukea vapaaehtoisesti. Vuoden 2017 palautusten määräpäivä oli 31.5.2018 ja vuoden 2018 palautusten määräpäivä on 31.5.2019.

Kela seuraa vuosittain opintotukea saavien opintojen edistymistä. Jos olet nostanut opintotukea, lukuvuoden aikana tulee kertyä opintosuorituksia keskimäärin 5 opintopistettä nostettua tukikuukautta kohden ja aina vähintään 20 opintopistettä. 20 opintopisteen vähimmäisvaatimus on voimassa, jos opintotukea on nostettu yhdeltäkin kuukaudelta. Kela ei seuraa yksittäisten kuukausien opintosuorituksia, joten ratkaiseva on koko lukuvuoden opintopistekertymä.

Vuoden 2018 edistymisen seurannasta alkaen Kela huomioi opintojen edistymisen seurannassa kaikki korkeakouluopintojen opintosuoritukset ja käytetyt tukikuukaudet aikaisintaan 1.8.2011 lukien. Jos siis olet joskus aiemmin aloittanut korkeakouluopinnot ja keskeyttänyt ne, uusien opintojen aloittaminen keskeyttämisen jälkeen ei enää ”nollaa” opintojen riittävää edistymistä.

Mikäli opintopisteitä ei ole kertynyt tarpeeksi, voit palauttaa tai perua opintotukea. Syyslukukauden opintotukikuukaudet voi palauttaa seuraavan vuoden toukokuun loppuun mennessä ja kevätlukukauden tukikuukaudet elokuun loppuun mennessä.

Edistymisen seurannasta löydät lisätietoa Kelan sivuilta.

YLEINEN ASUMISTUKI

Opiskelijat siirtyivät 1.8.2017 yleisen asumistuen piiriin. Vaihto-opiskelijat ovat poikkeus: he hakevat jatkossakin opintotuen asumislisää ulkomailla opiskelun ajaksi. Poikkeus johtuu siitä, että ulkomailla asuville ei myönnetä yleistä asumistukea. Mikäli siis lähdet opintojesi aikana vaihtoon, hae vaihdon ajaksi opintotuen asumislisää.

Tarkista vuokrasopimuksesi ja tulosi ennen asumistuen hakemista.

Yksin vai yhdessä – ruokakunta vai ei?

Erilliset vuokrasopimukset ovat asunnon kunkin asukkaan henkilökohtaisia, irrallisia sopimuksia vuokrattavaan huoneeseen tai asunnon osaan. 

Erillisissäkin vuokrasopimuksissa voi kuitenkin olla ns. yhteisvastuulauseke, jonka mukaan erilliset vuokralaiset ovat yhdessä vastuussa vuokrasta ja/tai esimerkiksi asunnolle aiheutuvista vahingoista. Esimerkiksi jos yksi vuokralaisista jättää vuokraosuutensa maksamatta tai ei korvaa osuuttaan vahingoista asunnossa, muut vuokralaiset joutuvat maksamaan tämän puolesta.

Yhteisvastuulauseke tekee myös erillisillä vuokrasopimuksilla samassa asunnossa asuvista yhden ruokakunnan.

Ruokakunniksi lasketaan avo- ja avioparit sekä asukkaat, joilla on yhteinen vuokrasopimus tai joiden vuokrasopimuksessa on yhteisvastuulauseke. Yhdessä asuvat lähisukulaiset – täysi-ikäisiä sisaruksia lukuun ottamatta – kuuluvat automaattisesti samaan ruokakuntaan. 

Samassa asunnossa asuvat henkilöt lasketaan lähtökohtaisesti yhteiseksi ruokakunnaksi, jolloin kaikkien ruokakunnan jäsenten tulot vaikuttavat myönnettävän asumistuen määrään. Yhteinen ruokakunta hakee tukea kokonaisuutena, ja tuki maksetaan hakemuksessa ilmoitetulle tilille. 

Erillisillä vuokrasopimuksilla voi kuitenkin selvittää Kelalle, että samassa asunnossa asuvilla on erilliset taloudet. Myös erillisillä vuokrasopimuksilla samassa asunnossa asuvat katsotaan ruokakunnaksi, mikäli heidän vuokrasopimuksissaan on yhteisvastuulauseke.

Jos asut yhden tai useamman ihmisen kanssa samassa asunnossa, mutta ette ole yksi ruokakunta, ole yhteydessä vuokranantajaan hyvissä ajoin ennen asumistuen hakemista. Vuokrasopimuksen muotoilua voi muuttaa siten, että asukkaat eivät ole yhteisvastuussa vuokrasta. Yksi mahdollinen tapa selvittää asumisjärjestelyjä Kelalle on myös asunnon pohjapiirros, jossa näkyy molempien omat huoneet, kuvaus erillisistä taloustarvikkeista tai selvitys siitä, miten kämppikset ovat yhteisen asunnon löytäneet. Olennaisinta on se, että kämppiksillä on erilliset vuokrasopimukset tai alivuokrasopimus. 

Arvioi tulosi ja käytä Kelan laskureita

Yleisen asumistuen määrään vaikuttavat esimerkiksi asumiskustannukset ja ruokakunnan bruttotulot. Asumistukea haettaessa tulot lasketaan joko jatkuvina tai keskiarvotulona. Jos tulosi eivät pysy samoina yli 3 kuukautta, saamasi tuen määrä lasketaan tulevien 12 kuukauden arvioitujen tulojen keskiarvon mukaan. Merkittävistä muutoksissa tuloista tukiaikana – tulot kasvavat yli 400 eurolla kuussa tai laskevat vähintään 200 euroa verrattuna edelliseen asumistukipäätökseen arvioituun tuloon – tulee ilmoittaa Kelaan itse.

Asumistukea tarkistetaan myös, jos ruokakunnan asumismenot muuttuvat vähintään 50 €/kk edellisen päätöksen hyväksyttäviin asumismenoihin verrattuna tai jos ruokakunta vaihtaa asuntoa. Myös muutokset ruokakunnan jäsenmäärässä tai alivuokralaisuudessa aiheuttavat asumistuen välitarkistuksen. Jos välitarkistukselle ei ole vuoden aikana tarvetta, tuen saajan tulee tehdä asumistuen vuositarkistus kuukautta ennen tukiajan loppumista.

Arvioi tulosi ja käytä Kelan laskureita: http://www.kela.fi/laskurit

Yleinen asumistuki ei ole sidoksissa opintotukikuukausiin. Sitä voi hakea vuoden kaikille kuukausille myös silloin kun ei ole oikeutettu opintotukeen. Yleisen asumistuen määrä riippuu joko säännöllisistä tuloista tai tulevien 12 kuukauden arvioiduista tuloista. Jos palautat opintotukikuukausia, yleistä asumistukea ei tarvitse palauttaa kyseisiltä kuukausilta. Kuukaudet, joilta saat yleistä asumistukea mutta et opintotukea, eivät vaikuta opintojen edistymisen seurantaan.

Lisätietoja asumistuesta, keskiarvotulon laskemisesta ja tulojen muutoksista löydät Kelan sivuilta.

OPINTOLAINA

Opintolainan valtiontakaus on 650 euroa per tukikuukausi. Ulkomailla opiskelevat voivat saada 800 euroa per tukikuukausi.

Opintolainan valtiontakaus myönnetään korkeakouluopiskelijoille opintotukikuukausien mukaan. Jos suunnittelet nostavasti opintolainaa, tee se ennen kuin peruutat vapaaehtoisesti lukuvuoden opintotukia. Pankki tarkastaa lainatakauksen määrän suoraan Kelasta. Katso Kelan sivuilta miten opintolainaa haetaan. Maksuhäiriö ei jatkossa enää estä valtiontakauksen saamista.

Lainan korosta ja takaisinmaksuaikataulusta sovit pankin kanssa. Voit hakea lainaa omasta pankistasi tai vertailla eri pankkien vaihtoehtoja. Vertaillessa kannattaa erityisesti kiinnittää huomiota pankin pyytämään lainamarginaaliin.

Opintolainahyvitys
Jos valmistut määräajassa, voit saada Kelasta opintolainahyvitystä. Sitä voi saada vain ensimmäisestä tutkinnosta. Alemman korkeakoulututkinnon valmistuessa kannattaa miettiä, uskotko valmistuvasi myös maisteriksi määräajassa ja rahoitatko osan ylemmistä korkeakouluopinnoista opintolainalla, vai kannattaako sinun käyttää hyvitys jo aiemmin. Käytä apuna Kelan laskureita.

Opintolainavähennys
Vuosina 2005-2014 opintonsa aloittaneita koskee opintolainavähennys verotuksessa. Lisätietoja siitä löydät Kelasta.

TOIMEENTULOTUKI

Opiskelijan ensisijainen tukimuoto on opintotuki, mutta opiskelijallakin voi olla oikeus perustoimeentulotukeen. Toimeentulotukea voi hakea, jos et ole oikeutettu opintotukeen tai olet käyttänyt kaikki opintotukikuukautesi. Mikäli et löydä kesäksi töitä etkä voi opiskella mitään tutkintoasi edistävää ja saada opintotukea kesäkuukausille, voit hakea toimeentulotukea kesäksi. Toimeentulotukea haetaan Kelasta. Huomaathan, että Kela edellyttää opiskelijoiden nostavan kaikki lukuvuoden opintolainat ennen toimeentulotuen hakemista. Lisätietoa toimeentulosta opiskelijoille: https://www.kela.fi/toimeentulotuki-opiskelijat

Voit hakea apua myös kotikaupunkisi sosiaalitoimesta. Heillä on mahdollisuus myöntää täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea ja etsiä yhdessä ratkaisuja tilanteeseen.

Helsingin sosiaalitoimi
Espoon sosiaalitoimi
Vantaan sosiaalitoimi

Myös Kampin Ohjaamo (Fredrikinkatu 48) auttaa löytämään tilanteeseen sopivaa apua.

Kysyttävää tai ongelmia?
Ota yhteyttä asiantuntijaamme Hannele Kirveskoskeen.
hannele.kirveskoski@hyy.fi