Ylioppilaskunta

Säännöt ja ohjeet

HYYn säännöt ja ohjeet löytyvät arkistosta.

1. Säädökset

Ylioppilaskunta on julkisoikeudellinen yhteisö, jonka asema ja tehtävät on määritelty yliopistolaissa.

Yliopistolaki 24.7.2009/558

Ylioppilaskunta

”Yliopiston opiskelijoiden keskuudessa on ylioppilaskunta, jolla on itsehallinto. Ylioppilaskunnan tarkoituksena on olla jäsentensä yhdyssiteenä ja edistää heidän yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä sekä opiskeluun ja opiskelijan asemaan yhteiskunnassa liittyviä pyrkimyksiä. Ylioppilaskunnan tehtävänä on osallistua 2 §:ssä säädetyn yliopiston kasvatustehtävän hoitamiseen valmistamalla opiskelijoita aktiiviseen, valveutuneeseen ja kriittiseen kansalaisuuteen.

Ylioppilaskunnan erityisenä tehtävänä on:

   1. nimetä opiskelijoiden edustajat 3 luvussa tarkoitettuihin yliopiston toimielimiin;
   2. nimetä opiskelijoiden edustajat opintotukilain (65/1994) 9 §:n mukaiseen yliopiston opintotukilautakuntaan; sekä
   3. osallistua tarvittaessa terveydenhuoltolain (1326/2010) 17 §:ssä ja sairausvakuutuslain (1224/2004) 13 luvun 11–14 §:ssä säädettyjen opiskelijan perusterveydenhuoltoa koskevien tehtävien toteuttamiseen.

Kaikki yliopiston opiskelijat, jotka on otettu opiskelijoiksi alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin, lukuun ottamatta tilauskoulutukseen osallistuvia opiskelijoita, kuuluvat ylioppilaskuntaan.

Ylioppilaskunta voi hyväksyä jäsenikseen myös muita yliopiston opiskelijoita.

2. Ylioppilaskunnan omat asiakirjat

Ylioppilaskunnan toimintaa säätelevät yliopistolain ja yliopistoasetuksen lisäksi ylioppilaskunnan omat säännöt ja ohjeet.

Toiminnan yleiset periaatteet ja suuntaviivat on määritelty HYYn strategiassa ja suppeammissa osastrategioissa sekä erilaisissa ohjelmissa.

Hallinto-ohjesääntöä sovelletaan Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan hallinto- ja talousasioiden toteuttamisessa.

Myös OKM:n sivuilta löytyvät kootusti yliopistoja koskevat lait ja säädökset.