Media & arkisto

Vuoden 2019 innovatiivisten oppimismuotojen tuki (Inno-tuki) ja projektituki jaossa!

20.03.2019

Projektituki järjestöille ja jäsenille haussa!

HYY myöntää projektitukea piirissään toimiville järjestöille sekä jäsentensä ryhmittymille (vuonna 2019 yhteensä 6000 €). Projektituella mahdollistetaan suurempien ja laadukkaampien hankkeiden toteuttaminen, joihin niitä toteuttavilla tahoilla ei muuten olisi varaa. 

Projektituki myönnetään tiettyyn käyttötarkoitukseen ja se peritään pois mikäli taho, jolle se on myönnetty, ei pysty osoittamaan, että rahat on käytetty kyseiseen projektiin. Mikäli myönnetystä summasta jää rahaa yli, on HYYllä oikeus periä se harkintansa mukaan takaisin.

Projektitukihakemus tehdään vapaamuotoisena, enimmillään kahden (2) A4-sivun pituisena hakemuksena.

Hakemuksesta tulee ilmetä seuraavat asiat:

 • Projektin nimi
 • Järjestävä taho (järjestö/jonkin muu)
 • Vastuuhenkilön yhteystiedot: nimi, puhelinnumero, sähköposti
 • Järjestävän tahon tilinumero

Itse projektista on tuotava esille seuraavat asiat:Projektin idea: mitä ollaan tekemässä

 • Tavoite: mitä projektilla pyritään saamaan aikaiseksi
 • Syy: miksi projekti halutaan toteuttaa
 • Ajankohta: milloin projekti aiotaan toteuttaa / kestääkö projekti päivän/viikon/muu
 • Vastuujako: kuka vastaa mistäkin osa-alueesta.
 • Kohde: kenelle projekti on suunnattu
 • Mahdollinen yhteistyö eli tehdäänkö projekti yhteistyössä jonkun tahon kanssa
 • Hakemuksessa tulee esitellä myös projektin talousarvio, eli kuvaus menoista ja tuloista

Hakemus liitteineen toimitetaan osoitteeseen jarjesto@hyy.fi.

Projektituen haku alkaa 20.3. ja päättyy 5.5 klo 23.59. Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta huomioon. Tuen myöntämisestä ilmoitetaan kaikille hakijoille toukokuun aikana. 

Jokaisen projektitukea saavan tahon tulee 3kk projektinsa jälkeen, kuitenkin viimeistään 28.2.2020, raportoida tapahtumasta HYYn järjestöasiantuntijalle. Raportissa tulee ilmetä tapahtuman kulku, arvio sen onnistumisesta erityisesti verrattuna hakemukseen, ja toteutunut budjetti.

Lisätietoja projektituesta voi kysyä HYYn talousjohtokunnan puheenjohtajalta Linda-Liisa Kelokarilta (linda-liisa.kelokari@hyy.fi, 050 595 0324) sekä HYYn järjestöasiantuntijalta Jaakko Kalskeelta (jaakko.kalske@hyy.fi, 050 537 3798)


Projektituen yleiset rajoitukset ja kriteerit:

 • Tukea saavan projektin tulee tapahtua aikavälillä 1.3.2019 – 29.2.2020
 • Projektitukea ei myönnetä juhliin tai muihin projekteihin, joissa on vahvaa näyttöä siitä, että rahat käytetään alkoholiin
 • Projektitukea ei myöskään myönnetä jatkuvaan järjestötoimintaan, kuten esimerkiksi verkkosivujen uudistuksiin
 • Projektitukea ei saa käyttää palkkoihin tai palkkioihin
 • Opintomatkojen osalta tehdään kokonaisharkinta, jossa tärkeimpinä kriteereinä on tapahtuman tavoittavuus ja tuen tarkoituksenmukaisuus
 • Lentomatkoihin ei myönnetä tukea
 • Pääasiallisesti vuosittain toistuville tapahtumille ei myönnetä tukea, ellei tapahtuma jollain oleellisella tavalla muutu tai uudistu siten, että projektituen myöntäminen olisi perusteltua. Tämä kannattaa tuoda hakemuksessa esiin, ja tällaisissakin tapahtumissa suoritetaan kokonaisharkinta

Innovatiivisten oppimismuotojen tuki jaossa!

HYY myöntää tukea uusille opiskelijoiden organisoimille opiskeluprojekteille. Projekti voi kehittää esimerkiksi opetusmetodeja, soveltaa teoriaa käytäntöön tai edistää opiskelijoiden ammatillisia valmiuksia. Tukea ei myönnetä takautuvasti.

Innovatiivisten oppimismuotojen tukea ovat vuosien varrella saaneet esimerkiksi elintarviketieteilijöiden saippuapaja, eläinlääketieteen opiskelijoiden satulakurssi, kansainvälisen ympäristöseminaarin työpajatyöskentely sekä humanistien taidenäyttelyopintopiiri. Tukea jaetaan yhteensä 5000 euroa (n. 100-900 euroa per projekti). Tukea myönnettäessä kiinnitetään huomiota oma-aloitteisuuteen ja oppimismuotoihin, jotka kannustavat opiskelijoita aktiivisuuteen. Tukea saaneita projekteja voidaan myös esitellä HYYn tiedotuksessa hyvinä esimerkkeinä. Opiskeluprojektien tulee olla mahdollisimman avoimia kaikille toiminnasta kiinnostuneille.

Tukea ei myönnetä seuraaviin tarkoituksiin:

 • matka-tai tarjoilukustannuksiin
 • tilakustannuksiin, ellei kyse ole erityisvarustellusta tilasta, jota ei ole mahdollista saada maksutta.
 • julkaisujen painamiseen, ellei hakemuksen perusteella muuta päätetä
 • graduprojekteihin
 • sellaiseen perusopetukseen, josta huolehtiminen kuuluu ensisijaisesti laitokselle
 • jatkuvaan toimintaan

Jos myönnetyllä tuella maksetaan palkkaa/palkkiota (jotain työsuoritetta), on tämän maksaja ja vastaanottaja vastuussa verottajan ohjeiden noudattamisesta, joita ensisijaisesti ovat ennakonpidätys ja ilmoitusvelvollisuus. Lisätietoja: www.vero.fi.

Projektin vastuuhenkilö sitoutuu raportoimaan hankkeen toteutumisesta sen päätyttyä 30.11. mennessä.

Tukea haetaan sähköisellä lomakkeella, joka aukeaa 14.3. Lomake löytyy täältä: https://goo.gl/forms/vSGGZs5ot9SKtcP12

Tarkistathan tiedot ennen kuin lähetät lomakkeen! Tietoja ei voi muokata myöhemmin, joten hakemukseen tarvittavat tiedot kannattaa miettiä valmiiksi jo ennen lomakkeen täyttämistä. Hakemuksen voi luonnostella tekstinkäsittelyohjelmalla, josta tiedot on sitten helppo kopioida lomakkeeseen. 

Viimeinen hakupäivä on 5.4. klo 23:59. Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta huomioon. Tuen myöntämisestä ilmoitetaan kaikille hakijoille toukokuun loppuun mennessä. 

Lisätietoja antaa hallituksen jäsen Ilona Raimas (ilona.raimas@hyy.fi).